Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 28 - 2022. 06. 29

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.28.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 92. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, az egyes önkormányzati feladatok ellátására 4 fő alpolgármestert választhat.

(2) Három fő alpolgármester személye a polgármester javaslatára, a Közgyűlés tagjai közül választható. Két fő alpolgármester főállásban, egy fő társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.”

2. § A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. június 28-án 11 óra 16 perckor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerint

Államháztartási szakágazat:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

TEÁOR:

0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése

8411 Általános közigazgatás

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5629 Egyéb vendéglátás

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7911 Utazásközvetítés

8130 Zöldterület-kezelés

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8690 Egyéb humán – egészségügyi ellátás

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

9311 Sportlétesítmény működtetése

9319 Egyéb sporttevékenység

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Kormányzati funkciók:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

031030 Közterület rendjének fenntartása

041140 Területfejlesztés igazgatása

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042220 Erdőgazdálkodás

043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

044310 Építésügy igazgatása

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120 Út, autópálya építése

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

046030 Egyéb távközlés

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

061020 Lakóépület építése

062010 Településfejlesztés igazgatása

063010 Vízügy igazgatása

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

076010 Egészségügy igazgatása

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082010 Kultúra igazgatása

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

083020 Könyvkiadás

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031 Idősek nappali ellátása

102032 Demens betegek nappali ellátása

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása