Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI.15.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2021. (VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 01

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI.15.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2021. (VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021 (VII.9.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § (1) A Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021 (VII.9.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat a kultúrával, közművelődéssel, annak támogatásával, valamint a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával kapcsolatos feladatait a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján a Községi Könyvtár látja el.

(2) A település közművelődési színterei: a) Somogysámsoni Faluház és könyvtár (8733 Somogysámson, Fő u. 118.)

b) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület (közösségi színtér udvar, játszótér, polgármesteri hivatal irodái).”

(2) A Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021 (VII.9.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A közösségi színterek használati szabályait, nyitva tartását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

3. § A Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021 (VII.9.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Közösségi színterek használati szabályzata

1. A község közösségi színtereinek szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban, valamint a házirendben foglalt feltételeket elfogadja. A közösségi színtér fenntartója: Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat)

2. A közösségi színtér fenntartójának címe: Somogysámson Község Önkormányzata székhely: 8733 Somogysámson, Fő u. 98., telefonszám: 0685/520-001, e-mail: onkormanyzat@somogysamson.hu

3. A közösségi színterek igénybevételének közös szabályai

A színterek igénybevételének szándékát legalább 15 nappal a tervezett igénybevétel előtt írásban kell kérni. A polgármester az éves közművelődési programok időpontjainak figyelembe vételével bírálja el a kérést. Több kérelmező esetében a helyiséghasználati igényekről az intézményvezető dönt. A színterek elérhetősége: mobil: 30/948-2992, 70/367-7391, honlap: www.somogysamson.hu. A színterek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., Húsvét hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) nem vehetők igénybe, kivéve az önkormányzat saját szervezésű rendezvényeit. Az önkormányzat a községben működő civil szervezetek részére, amelyek alapító okirata és tevékenysége ismert, díjmentesen biztosítja a közösségi színterek igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a Bernáth Aurél ÁMK intézményvezető dönt a helyiségek igénybe vételének lehetőségéről vagy a használati díj mértékéről.

4. A közösségi színtér helyiségeinek díjmentes és díjköteles használata

4.1. Díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:

a) a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló rendezvények,

b) a községben működő civil szervezetek működésének biztosítása,

c) egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrései esetén.


A díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.
4.2. Díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:
a) kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére,
b) magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására,
c) a nem önkormányzat által, valamint a nem a községben működő civil szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények,
d) minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen kiadással jár.

5. Díjtételek

Somogysámsoni Faluház: Családi rendezvény (keresztelő, halotti tor, névadó stb.), egyéb rendezvény (osztálytalálkozó stb.) 5.000 Ft/óra. Lakodalom, bál: 50.000 Ft/alkalom, ha a Somogysámson ÁMK Konyha főz, 75.000 Ft/alkalom, ha az ételt máshonnan szállítják.

6. Nyitvatartás

Somogysámsoni Faluház községi könyvtár
hétfő- szerda-péntek: 8.00 órától 12.00 óráig,
kedd – csütörtök: 12.00 órától 16.00 óráig.