Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

Hatályos: 2022. 06. 30

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

2022.06.30.

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. örvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Sármellék közigazgatási területén belül minden magán, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra.

2. § Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését. Az elhagyott hulladék felderítése a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal útján történik.

3. § (1) Az elhagyott hulladék felderítője helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát.

(2) Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, az elhagyott hulladék felderítője a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(3) Amennyiben az elhagyott hulladék állami vagy önkormányzati tulajdonban levő ingatlanon található, a felderítő a hulladékról szóló törvénynek a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálya alá tartozó ingatlan esetében alkalmazandó rendelkezésének megfelelően jár el.

4. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, elszállítja, gondoskodik a kezeléséről.

(2) A település közterületein elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.