Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 18 - 2017. 12. 22

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és bizottságaira, az önkormányzati-és a Közös Hivatal feladataihoz tartozó funkciókra terjed ki.

A költségvetés előirányzatai

2. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és Költségvetési szerve 2017. évi költségvetését

                                              

  1. 251 e Ft költségvetési bevétellel


208 551 e Ft költségvetési kiadással


 45 700 e Ft költségvetési finanszírozási

                   

                    egyenleggel állapítja meg.


(2) Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradványból: 40 861 e Ft felhalmozási célú és 4 839 e Ft működési célú felhasználást irányoz elő.

Az önkormányzat költségvetési bevételei

3. §


A 2. §-ban megállapított –bevételi főösszeg forrásonkénti,funkciók szerinti megbontását az 1. és 1.A melléklet- tartalmazza.

A költségvetési bevételen belül kiemelt előirányzatok:

Kapott támogatás: Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:

Közhatalmi bevétel, Intézményi működési bevétel, Felhalmozási bevétel, Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, Kölcsön, Előző évi költségvetési maradvány.

A kiadási előirányzatok az alábbi előirányzat csoportokra tagozódnak:

 Működési költségvetés és Felhalmozási költségvetés: 

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4. §


 (1) A 2. §-ban megállapított - kiadási főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását a 2. és  2/A   melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadáson belül kiemelt előirányzatok:

Személyi jellegű juttatások, Munkaadói járulékok, Dologi kiadások, Ellátottak szociális ellátásai, Pénzeszköz átadás, Felújítás, Beruházás, Tartalék


(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szerve feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és Költségvetési szerve működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3. melléklet alapján állapítja meg.

(4) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2017. évben hitelállománya nincs. (4. melléklet)

(5) Az Önkormányzat által nincs adott közvetett támogatás.

(6) Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése, kötelezettsége.

5. §


(1) Az Önkormányzatnál valamint a Közös Hivatalnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:

a) teljes munkaidőben foglalkoztatott

                                                                            Polgármester                      1 fő

                                                                            Takarító                              1 fő

                                                                             Mezőőr                             1 fő                                                                                                                                 Karbantartó                        1 fő                                                                                       - közfoglalkoztatás:                segédmunkás               6,4 fő 

                                       -  közös hivatal                      jegyző                         1 fő

                                                                    előadók                                   6,75 fő

b) rész munkaidőben foglalkoztatott

                                                                      

                        közös hivatal:                                     1 fő                                0,5 fő          

                                                                       ÖSSZESEN:                        18,65 fő

(2) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal létszám-keretét 2017. január 1-jével az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek.

A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző és a gazdasági vezető a felelős.

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. törvény 34. §. (1)-(2) bekezdései alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre, a Közös Hivatal vonatkozásában a jegyzőre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester illetve a jegyző a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról –ha érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

Záró rendelkezések

7. §


Ez a rendelet 2017. február 18-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Farád, 2017. február 16.

            ………………….                                                                   …………………….

            Szalai Zoltán                                                                           Pálfi Zoltánné

            polgármester                                                                           jegyző