Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Siófok város közterületein az elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési, sport vagy szabadidős eszközök használatáról

Hatályos: 2022. 06. 30

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Siófok város közterületein az elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési, sport vagy szabadidős eszközök használatáról

2022.06.30.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy megfelelően szabályozza Siófok város közterületein az elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési, sport vagy szabadidős eszközök használatát, illetve meghatározza azon közterületeket, ahol ezen eszközök használata tilos.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet a Siófok város közigazgatási területén használt elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési, sport vagy szabadidős eszközökre, különösen, de nem kizárólag: hoverboard, elektromos gördeszka, elektromos roller (a továbbiakban együtt: szabadidős eszköz) terjed ki, kivéve a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. r/1. pontja szerinti kerékpár.

3. A szabadidős eszköz közterületen való használatának feltételei

3. § (1) Szabadidős eszköz kizárólag járdán, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 16. pontja szerinti kerékpárúton, kerékpársávon, időszakosan vagy állandó jelleggel elzárt közterületen használható.

(2) Szabadidős eszközzel tilos az alábbi közterületeken közlekedni:

a) a Jókai park teljes területén;

b) a Millennium park teljes területén;

c) a Hock János köz teljes területén;

d) a Rózsakert teljes területén;

e) a Petőfi sétánynak a Porecs tér és a Glatz Henrik utca által határolt területén;

f) a szabadstrandok és fizetőstrandok területén;

g) a Kálmán Imre sétány gépjárműforgalom elől elzárt területén; valamint

h) a Fő tér gépjárműforgalom elől elzárt területén.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott közterületeken szabadidős eszközzel kizárólag arról leszállva és azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet közlekedni.

(4) Aki Siófok város közigazgatási területén szabadidős eszköz kölcsönbeadásával vagy bérbeadásával foglalkozik, köteles a használókat írásban tájékoztatni a tilalommal érintett területekről.

(5) Az e §-ban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a közfeladatot ellátó járművekre, eszközökre, valamint a mozgáskorlátozottak által használt eszközökre.

4. Közigazgatási bírság

4. § (1) Aki a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakat megsértve közlekedik a szabadidős eszközzel százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Aki a 3. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

(4) A közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság kiszabása tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit az e §-ban meghatározott kiegészítő rendelkezésekkel kell alkalmazni.

(5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseinek megfelelően bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján, hivatalból indul.

(6) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

(7) A helyszíni bírság kiszabható mértéke természetes személy esetén ötezer forinttól ötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjed.

(8) A kiszabott közigazgatási, valamint helyszíni bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Siófok Város Önkormányzatának 11639002-06180700-39000008 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni a határozat véglegessé válásától számított nyolc napon belül.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.