Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 07. 01

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.07.01.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

A rendelt hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Jászfényszaru Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban Közös Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) A címrendet az 1. melléklet határozza meg.

A költségvetés bevételei és kiadása

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 3.202.259.210 Ft költségvetési bevétellel, 4.791.706.582 Ft költségvetési kiadással, -1.589.447.372 Ft költségvetési egyenleggel, ebből -27.702.239 Ft működési, és -1.561.745.133 Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg. A költségvetési egyenleg finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (maradvány) biztosítja az önkormányzat.

(1a)1 A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 2022. módosított bevételi előirányzata 7.754.778.338 Ft, bevételi előirányzat növekedés 2.020.000 Ft, módosított bevételi előirányzat: 7.756.798.338 Ft

b) 2022. módosított kiadási előirányzata 7.754.778.338 Ft, kiadási előirányzat növekedés 2.020.000 Ft, módosított kiadási előirányzat: 7.756.798.338 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

(5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11-16. mellékletek szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között 1.138.902.000 Ft céltartalékot állapít meg a 9. mellékletben részletezettek szerint.

A költségvetés végrehajtásának szabályi

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az intézményeknél foglalkoztatottak cafetéria kerete együttesen nettó 400.000 Ft, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.

(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 30 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság elnökének véleményének kikérésével gyakorolja.

(10) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:

1. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata címrendje,

2. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi bevételei-kiadásai,3. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi működési mérlege,

4. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási mérlege,

5. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei,

6. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához,

7. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai,

8. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata,

9. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási és működési céltartaléka,

10. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai,

11. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése,

12. melléklet Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése,

13. melléklet Jászfényszarui Napfény Óvoda 2022. évi költségvetése,

14. melléklet Jászfényszaru Város Gondozási Központja 2022. évi költségvetése,

15. melléklet Petőfi Sándor Művelődési ház és Könyvtár 2022. évi költségvetése,

16. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ 2022. évi költségvetése,

17. melléklet adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról,

18. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek,

19. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások,

20. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,

21. melléklet 2022. évi állami támogatások,

22. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata céljelleggel nyújtott támogatásai,

23. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata szociálpolitikai feladatok kiadásai,

24. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma,

25. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022-2025. évi gördülő tervezése,

26. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata költségvetési mérlege 2020-2021-2022. évekre,

27. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évet érintő, támogatással megvalósuló projektjeinek kimutatása.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1

A 2. § (1a) bekezdését a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. A 2. § (1a) bekezdése a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 8. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 9. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 11. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 12. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 13. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 14. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 15. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 16. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 20. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 22. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.