Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról

Hatályos: 2017. 11. 22

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) e) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések


1. §

(1) E rendelet hatálya Encs város önkormányzata tulajdonában álló kül, - és belterületi mezőgazdasági és mezőgazdasági jellegű ingatlanokra és zártkertekre (továbbiakban: önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok) terjed ki.

(2) Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok hasznosítása a Polgármesteri Hivatal feladata.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó földrészletek hasznosítására a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.

2. §

Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról - figyelembe véve a településfejlesztési koncepciókat és a városrendezési terv előírásait – elsősorban közmunkaprogramban történő bevonással, másodsorban gazdálkodó szervezetek és állampolgárok részére történő haszonbérbeadással; ingyenes használatba adással vagy elidegenítés útján kell gondoskodni.

3. §

Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok hasznosítási lehetőségeiről a Polgármesteri Hivatal a lakosságot és a településen működő gazdálkodó szerveket köteles folyamatosan a helyben szokásos módon- tájékoztatni.

4. §

(1) A földterületre megszerzett hasznosítási jog nem terjed ki a földrészleten lévő építmények hasznosítási jogára.

(2) Az (1) bekezdéssel érintett építmények hasznosításáról a Polgármesteri Hivatal a nem lakás céljára szolgáló építmények bérbeadására vonatkozó szabályok figyelembevételével köteles gondoskodni.

Földhaszonbérlet


5. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlan határozott vagy határozatlan időre a gazdasági év végéig haszonbérbe adható.

(2) A haszonbér mértékét a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) A haszonbért a haszonbérlő a gazdasági év leteltét követő 30 napon belül köteles megfizetni.

(4) A haszonbér a települési önkormányzat költségvetési bevétele.

Elidegenítés


6. §

(1) Az önkormányzati tulajdonból elidegendíteni csak közösségi célú felhasználásra nem alkalmas vagy nem tervezett földrészleteket lehet.

(2) Az (1) bekezdés alapján a mezőgazdasági terület elidegenítésére történő kijelölése a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Ingyenes földhasználat


7. §

(1) Amennyiben az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok hasznosítására, elhanyagoltságuk megszüntetésére haszonbérbeadás, vagy elidegenítés útján ilyen igény hiányában, vagy egyéb okból nem kerülhet sor, úgy a terület egy évre ingyenes hsználatba adható. Az ingyenes használat a feltételek fennállása esetén megújítható.

(2) Az ingyenes használatot bármelyik fél 6 hónapi felmondással a gazdasági év végére (október 31.) megszüntetheti.

Záró rendelkezések

8. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati tulajdonban álló egyes ingatlanok mezőgazdasági jellegű hasznosításának szabályozásáról szóló 14/1999. (VIII.18.) önkormányzati rendelet.