Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

a nem gazdasági célú hirdetmények elhelyezéséről

Hatályos: 2017. 11. 22 - 2019. 02. 19

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény a 32. cikk (1) a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezések


1. §

A rendelet célja Encs város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek védelme a város arculatának megőrzése érdekében.

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Encs város közigazgatási területére,

b) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely a város területén nem gazdasági hirdetményt kíván elhelyezni.

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából:

a) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címszerű ábra,

b) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet bejáratnál feltüntető tábla,

c) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla),

d) megállító tábla: nyitvatartási idő alatt az üzletek elé a közterületre kihelyezett mobil reklámtábla,

e) hirdetmény: cégér, cégtábla, címtábla, megállítóó tábla, falragasz, felirat, plakát, szórólap, értesítés, ábrázolás tájékoztató, valamint választási hirdetmény kampányanyag akár nyomdai úton, vagy házilag, illetve felfestéssel (sprayvel) készül.

Hirdetmények kihelyezésének előírásai


3. §

(1) Hirdetmény - ide nem értve a választási plakátot - az e célra rendszeresített hirdetőfelületeken helyezhető el a hirdetőfelület tulajdonosával történő megegyezés útján.

(2) A hirdetőfelületeken a hirdetések 1 példányban, egymásra nem ragasztva helyezhetőek el.

(3) Az önkormányzat és intézményei, valamint a városban működő civil szervezetek hirdetéseiket a „Közérdekű hirdetőfelület” megjelölésű hirdetőfelületeken helyezhetik el.

(4) Az önkormányzati tulajdonú „bérelhető hirdetőfelület” jelzésű hirdetőfelületekkel kapcsolatos bérbeadói jogokat az Encs Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. gyakorolja. A bérleti díjak összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A hirdetmény elhelyezéséhez - a 4. § (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - vízben oldódó ragasztóanyag használható.

(6) A fából készül hirdetőfelületeken a hirdetmények rajzszeggel kitűzve helyezhetők el.

(7) Tilos hirdetményt - ide nem értve a választási hirdetményeket - elhelyezni:

- a város műemlékein, műemlék jellegű épületein, objektumain

- az önkormányzat által fenntartott intézmények épületén

- élő fára, köztéri szoborra, szobor talapzatra, padokra, elektromos és világítóberendezések szekrényeire, oszlopaira, trafóházakra, közlekedési és jelzőtáblára, illetve a forgalom szabályozására szolgáló berendezésekre, közút területén, a közút felett, az út műtárgyán, az út tartozékán -  a közút úttesten kívüli burkolatlan területe, a járda, a gyalogút és a kerékpárút kivételével-, továbbá telefonfülkére, városi információs táblákra, buszvárókra.

(8) A választási plakátok elhelyezésére a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 144. § (3)-(7) bekezdései, valamint jelen rendelet 4. §-ának rendelkezései irányadóak.

4. §

(1) Tilos választási plakátot elhelyezni a város műemlékein, műemlék jellegű épületein, helyi védelem alatt álló épületein, a közparkok területén és objektumain, valamint az ott élő növényzeten, továbbá a közút területén, a közút felett, az út műtárgyán, az út tartozékán - a közút úttesten kívüli burkolatlan területe, a járda, a gyalogút és a kerékpárút kivételével.

(2) Választási plakátot a közterületen, közterületen álló építményen és egyéb műtárgyon, a közterülettel közvetlenül határos falfelületen és kerítésen (továbbiakban együtt: építmény) elhelyezni csak a közterület tulajdonosának és az érintett épület, építmény, kerítés vagy egyéb műtárgy tulajdonosának előzetes hozzájárulásával a (7) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) A kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy a kérelmező kinek az érdekében, mikor, hol kíván plakátot elhelyezni., ki a felelős a plakátok Ve. előírásai szerinti eltávolításáért.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek tekintetében a tulajdonosi hozzájárulás megadására a polgármester jogosult. A polgármester az engedélyt csak azt követően adhatja meg, hogy a kérelmező hitelt érdemlően igazolta az építmény tulajdonosának a plakát elhelyezéséhez való hozzájárulását.

(5) A polgármester a közterület tekintetében a tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelem elbírálása során köteles figyelembe venni a helyi építési szabályzatot, városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat és jogszabályi előírásokat.

(6) Nem kell engedélyt kérni  a plakátok elhelyezésére kijelölt helyen történő plakátelhelyezésre.

(7) A választási plakátokat elsősorban oldható kötéssel lehet kihelyezni.  Amennyiben az oldható kötés nem végrehajtható akkor van helye a 3. § (5)-(6) bekezdésének alkalmazására.

5. §

A személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, a gyermek- és fiatalkorúak egészséges fejlődését, közbiztonságot, közízlést, közerkölcsöt sértő, valamint más reklámtilalmi korlátozás alá tartozó hirdetmény nem tehető közzé, nem helyezhető el és nem terjeszthető.

6. §

Épület falára, kerítésére hirdetményt elhelyezni kizárólag a tulajdonos, illetve a bérlő, kezelő előzetes írásos hozzájárulásával lehet. Amennyiben az épület, illetve kerítés a közterülettel közvetlenül határos, úgy a hirdetmény elhelyezéséhez a közterület tulajdonosának hozzájárulása is szükséges.

A kérelemmel kapcsolatos eljárásra a 4. § (3)-(5) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell.

7. §

(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő hirdetőfelületeken elhelyezett hirdetmények eltávolításáról a bérleti szerződésben meghatározott időtartam leteltét követően az önkormányzat a Városgazda Kft. útján gondoskodik.

(2) A magánkézben lévő hirdetőfelületekre, épületekre, kerítésekre elhelyezett plakátok eltávolításáról az elhelyezést engedélyező tulajdonos,  bérlő,  kezelő köteles gondoskodni a hirdetmény aktualitásának elvesztését követő 7 napon belül.

8. §

Kampányidőszakban az önkormányzat az induló jelöltek, pártok részére a bejelentett igények alapján azonos feltételek mellett biztosít használati lehetőséget a hirdetőfelületekre és külön rendelet alapján a közterület-használatra.

Záró rendelkezések


9. §

A rendeletben foglaltak érvényesülését a Közterület Felügyelet rendszeresen ellenőrzi.

10. §

(1) Az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 2/2001. (I.23.) önkormányzati rendelet, valamint a palkátok elhelyezéséről szóló 21/2007. (VI.19.) önkormányzati rendelet.