Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

A Legszebb konyhakertek Encsen programról szóló 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 26 - 2020. 02. 26

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozásáról szóló 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról következőket rendeli el:

1.§

A Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozásáról szóló 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 7. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


7.§ (1) A „Legszebb Konyhakert Encsen” megnevezésű program meghatározott időpontjai az adott évben:

a) a meghirdetés időpontja:    az országos program indításának időpontja

b) a jelentkezési időpontja:    május 10.

c) a benyújtott jelentkezések kétszeri kert bejárásának végső időpontja: augusztus 31.

d)  a versenynek a zsűri által történő értékelés befejezése: szeptember 10.

(2) Az értékelési időpont meghatározásánál figyelembe kell venni az adott év országos versenyre való jelölésének kihirdetett határidejét.

2.§

Az Ör. 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:


10 §. (1) A programban résztvevő személyek, és az egyes kategóriákban helyezést elértek részére országosan egységesített Oklevél kerül átadásra.

(2) Az önkormányzat a díjazottak és az általa kiválasztottak (különdíj) részére az éves költségvetésének a terhére pénzjutalmat ajánlhat fel.

3.§

Az Ör. 11. §. Helyébe a következő rendelkezés lép:

11.§. A kategória helyezettei részére az elismeréseket és díjakat a mindenkori polgármester vagy az általa felkért személy ünnepélyes keretek között adja át.

4.§

Az Ör. 13/A. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

13.§ …

(3) Az (2) bekezdés alapján odaítélt Encs Legszebb konyhakertje, az Encs-Abaújdevecser Legszebb konyhakertje, illetve az Encs-Fügöd Legszebb konyhakertje címet elnyertek Oklevélben és a polgármester által meghatározott pénzösszegű díjazásban részesülnek.

5.§

Az Ör. az alábbi 13/B.§-szal egészül ki:


13/B §.(1) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű program végrehajtására az önkormányzat képviseletében a polgármester, írásban rögzített feltételek mellett, külső szervezetet vagy szerveződést felkérhet.

(2) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű programban a külső szervezet vagy szerveződés részére átadott feladatokat és kötelezettségeket megbízásban rögzíteni szükséges.

(3) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű program önkormányzati koordinációját, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája látja el, amelynek feladatait a külső szervezettel vagy szerveződéssel kötött megbízásban rögzíteni szükséges.

(4) A „Legszebb konyhakert Encsen” megnevezésű programot a jelen rendelet, a „Legszebb konyhakertek” szabályzata és a „Legszebb konyhakertek” együttműködési megállapodása alapján kell végrehajtani.

6.§

A Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozásáról szóló rendelet 5. §. d.) pontja hatályát veszti.

7.§

Az Ör. 12. §. „és a testület által odaítélt abszolút helyezéseket” szövegrésze hatályát veszti.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.