Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

A közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól

Hatályos: 2017. 11. 22

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések


1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Encs Város Önkormányzata és a képviselő-testület hivatala köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira.

(2) A rendelet rendelkezéseit a főállású polgármesterre is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfoglalkoztatott munkavállalókra.

(4) Az e rendeletben meghatározott juttatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott (részmunkaidős) dolgozókat munkaidő-arányosan illetik meg.

A juttatások fedezete


2. §

(1) A juttatásokra az adott évben kifizethető keretösszeget a képviselő-testület a költségvetési rendeletében - az (1) - (3) bekezdés figyelembevételével - állapítja meg.

(2) A keretet juttatásonként - az 1. melléklet szerinti tartalommal és formában – kell megállapítani.

3. §

Ha adott költségvetési évre a képviselő-testület juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy a juttatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A képviselő-testület e kérésnek a költségvetési rendelete módosításával tehet eleget.

4. §

A  jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a következő évben a képviselő-testület döntése alapján - meghatározott mértékben és arányban - használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra.

5. §

A jegyző felelős az e rendeletben szabályozott juttatások fedezetéül szolgáló előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért, valamint  a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért.

6. §

A jegyző anyagi felelőséggel tartozik az éves keretet, előirányzatot meghaladó gazdálkodásért, előirányzat túllépésért, ha a juttatásokra jóváhagyott keretet túllépte.

A juttatások fedezetére szolgáló keret felhasználása


7. §

(1) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben, valamint a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.

(2) A keretet az igénylés, kérelem beérkezésének sorrendjében kell felhasználni.

(3) A keret kimerülést követő igényeket, kérelmeket - nyilvántartásba vételt követően - el kell utasítani.

(4) Ha év közben a képviselő-testület a juttatások fedezetéül pótelőirányzatot állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell részesíteni a  nyilvántartásban már szereplő igényeket.

A juttatásokkal kapcsolatos jegyzői feladatok


8. §

Juttatások esetében a jegyző a személyi ügyek intézésével megbízott köztisztviselő útján köteles intézkedni:

a) azok körültekintő felhasználásának biztosításáról,

b) a foglalkoztatott köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kíséréséről,

c) az egyes juttatásokra való jogosultság megállapításáról,

d) az egyes megítélt juttatások folyósításáról.

9. §

A jegyző az érdekképviseleti szervekkel együttműködve köteles gondoskodni a juttatások körültekintő felhasználásának biztosításáról, valamint az igényjogosultság megállapításáról.

A juttatások fajtái


10. §

A munkavállalók részére

a) a munkába járáshoz szükséges közlekedési bérlet,

b) a lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás,

c) szociális támogatás,

d) illetményelőleg,

e) tanulmányi ösztöndíj

f) bankszámla-hozzájárulás

támogatás fizethető ki.

Munkába járáshoz szükséges közlekedési bérlet


11. §

(1) A köztisztviselőnek a munkába járáshoz szükséges közlekedési bérletéhez támogatás adható.

(2) A támogatás mértéke: a közlekedési bérlet összegéhez a jogszabályban előírt támogatási mértéken felül további 10 % adható.

(3) A támogatás annak a köztisztviselőnek ítélhető meg, aki e támogatás iránti kérelmét írásban jelzi.

(4) A támogatás iránti kérelmek beérkezésének határideje:

a) a januártól-decemberig tartó időszakra vonatkozó kérelmeknél legkésőbb február 15.,

b) az év közben keletkező igények esetében annak a hónapnak a 15. napjáig kell a kérelmet benyújtani , amely hónaptól a támogatást igényli a kérelmező.

(5) A támogatást:

a) egész évre kell megítélni, ha a kérelmet év elején - lásd (4) bekezdés a) pontja szerint - nyújtják be,

b) az év hátralévő részére lehet megítélni, ha a kérelmet év közben - lásd (4) bekezdés b) pontja szerint - nyújtják be.

12. §

(1) A támogatás akkor fizethető ki, ha a köztisztviselő a bérlet vásárlásáról szóló, a költségvetési szerv nevére kiállított számlát  a hivatal rendelkezésére bocsátja.

(2) A kifizetést a hivatal pénzügyi szervezete:

- közvetlenül a pénztárból készpénzben fizeti ki, vagy

- a kérelmező kérésére a bankszámlájára utalja.

A pénztárosnak a számlára, illetve a kifizetés alapjául szolgáló egyéb belső bizonylatra egyértelműen rá kell vezetni a ténylegesen kifizetésre kerülő összeget.

13. §

(1) Az igényeket a kérelmek beérkezését követően 15 napon belül el kell bírálni.

(2) Ha a rendelkezésre álló keret kevesebb, mint az év elején benyújtott igények, akkor a kérelmeket rangsorolni kell a következő szempontok szerint:

a) előnyben vannak a hivatalnál hosszabb ideje köztisztviselőként dolgozók,

b) az egyforma ideje köztisztviselőként tevékenykedők közül előnyben vannak a jelenleg magasabb beosztásban lévők,

c) az azonos beosztásban lévők közül előnyt élveznek  a magasabb korú személyek.

Bankszámla-hozzájárulás


14. §

(1) A köztisztviselő részére a fizetési számlájához havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.

(2) Ha a foglalkoztatási jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámla-hozzájárulás időarányosan jár.

(3) A bankszámla-hozzájárulást a munkáltató a folyó év november havi illetmény (munkabér) kifizetésével - jogviszony év közben történő megszűnése esetén az utolsó havi illetmény (munkabér) kifizetésével - egyidejűleg fizeti meg.

Egyéb juttatások


15. §

(1) A  11. § b)-e) pontjaiban meghatározott juttatások  mértékét,  feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint  a visszatérítés szabályait a jegyző, mint a hivatal vezetője a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

Záró rendelkezések


16. §

(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 22/2001. (X.9.) önkormányzati rendelet.