Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006. (VI.20.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2006. 06. 20 - 2012. 05. 30

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c.) pontja, valamint a 48. § (3) bekezdésének b.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet célja Encs város területén a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése, így a levegőtisztaság védelme érdekében az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok megállapítása, melyek a levegő tisztaságát az elvárható és betartható módon biztosítják.

2. §

A rendelet területi hatálya: Encs város közigazgatási területe, melyen a beépített és beépítetlen terület egyaránt értendő.

3. §

A rendelet személyi hatálya kiterjed Encs város közigazgatási területén valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, amennyiben a település területén ingatlan-tulajdonnal bírnak, tevékenységet folytatnak (továbbiakban tulajdonos), állandó lakóhellyel, vagy  tartózkodási hellyel rendelkeznek (továbbiakban használó).

4. §

A rendelet alkalmazása szempontjából:

- avar és kerti hulladék: a falomb, a kaszálék, a nyesedék és az egyéb növényi maradványok (a továbbiakban kerti hulladék)

- hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása saját komposztálóban vagy a Városgazda Kht. szolgáltatásainak igénybevételével

-tárolóedény: kuka, konténer, egyéb tartály.

5. §

A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell.

6. §

(1) A kommunális (települési) hulladék szervezett szállításába bekapcsolt területeken a kerti hulladék gyűjtése tárolóedényben, illetve a kommunális hulladék-szállítási közszolgáltató által szállításra elfogadott zsákban történik.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó területeken az avar és kerti hulladék égetése a (4) bekezdésben megállapított időszak kivételével - tilos!

(3) A kommunális (települési) hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken és ott, ahol a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, a kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.

(4) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére minden naptári év március 01. - április 15. napja valamint szeptember 15. - október 30. napja között kerülhet sor.

(5) A (3) bekezdés hatálya alá tartozó területeken a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezetei kárt nem okoz.

7. §

(1) Égetni csak a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon kívül lehet.

(2) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az emberi egészséget, a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, és a környezetet izgató tevékenység (füst, bűz, pernye) ne álljon fenn.

(3) Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot. (gumiabroncs, kábel, műanyagok, veszélyes hulladékok)

8. §

Közterületen – a kezelő általi kivételtől eltekintve – égetni tilos!

9. §

(1) Égetést csak 18 éven felüli személy végezhet.

(2) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén felszerelt kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 liter vizet tartalmazó edényt, vagy 1 db 34A vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.

10. §

Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parazsat – vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal – meg kell szüntetni.

11. §

(1) Az égetést a reggeli és esti talajközi inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) miatt 10 és 17 óra között kell végezni szélcsendes időben.

(2) Szeles időben kerti hulladékot égetni tilos!

12. §

E rendelet kerti hulladék égetésével kapcsolatos rendelkezéseinek betartását  Encs Város Polgármesteri Hivatala közterület- felügyelője ellenőrzi és az előírások megszegése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi.

13. §

A jegyző részleges vagy teljes tűzgyújtási tilalmat rendelhet el.


14. §

(1) Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki

- kommunális hulladék szervezett szállításába bekapcsolt területeken avart és kerti hulladékot éget 6. § (2)

- kommunális hulladékszállításba be nem kapcsolt területen március 31. – április 1. és szeptember 15. - október 31. közötti időszakon kívül avar és kerti hulladék égetést végez 6. § (4)

- az égetés során személyi biztonságot veszélyezteti. vagyoni és környezeti kárt okoz 6. §(5), 7. § (2)

- az égetés során nem tartja be a védőtávolságokat 7. § (1)

- kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot éget 7. §(3)

- közterületen éget 8.§

- égetési tevékenységet végez és még nem töltötte be 18. életévét 9. §(1)

- nem gondoskodik a tűz őrzéséről, veszély esetén annak oltásáról, az oltáshoz szükséges eszközök rendelkezésre állásáról 9. § (2)

- az égetés befejeztével a tüzet nem oltja el, a parazsat nem szünteti meg 10. §

- égetést nem a 10-17 óra közötti időszakban és nem szélcsendes időben végzi 11. §

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása Encs város jegyzője hatáskörébe tartozik.

15. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.