Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 22

Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.22.

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszege: 529 353 358 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2022. évi költségvetését 385 602 602 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 524 727 921 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 143 750 756 Ft finanszírozási bevétellel, 4 625 437 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) működési célú bevételt 317 468 631 Ft-ban,

b) a működési célú kiadásokat 310 988 449 Ft-ban, ebből:

ba) személyi juttatások kiadási 160 121 470 Ft,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 21 297 623 Ft,

bc) a dologi kiadásokat 89 777 723 Ft,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 000 Ft,

be) az egyéb működési célú kiadás 19 334 407 Ft,

bf) a finanszírozási kiadásokat 4 625 437 Ft,

bg) az általános és céltartalékot 10 831 789 Ft,

c) a felhalmozási célú bevételt 211 884 727 Ft-ban,

d) a felhalmozási célú kiadást 218 364 909 Ft-ban,

da) a beruházási kiadást 104 473 982 Ft-ban,

db) a felújítási kiadást 29 520 808 Ft-ban,

dc) a céltartalékot 84 370 119 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú általános tartalékát 10 831 789 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 84 370 119 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Európai Uniós projektek

7. § A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.

7. A bevételi többlet kezelése

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 143 750 756 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 37 859 829 Ft-ot, felhalmozási célra 105 890 927 Ft-ot.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2022-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

11. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,

b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.

(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.

12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik: a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,

(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.

(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:

a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.

b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.

c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.

d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.

(4) A 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.

(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. § (1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.

17. § (1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.

(2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-a.

18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 12 500 Ft/fő/hó SZÉP kártya munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.

(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 500 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.

(3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2022. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.

(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.

(5) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor

a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében az 500 000 Ft-ot,

b) Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,

c) Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot

nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

19. § (1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.

(2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.

15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa

20. § (1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

21. § (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.

(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.

17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

18. Egyéb rendelkezések

23. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény és Stabilitási tv. előírásai az irányadók.

24. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

19. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.