Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (X.20.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 21 - 2020. 10. 21

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy illetékességi területén a szociális biztonságot megteremtse a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § -ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdése, 29. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.)16/A. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


16/A. § (3) A támogatási keretösszeget az arra jogosult hallgatók között a Humánágazati Bizottság által megállapított jövedelemhatárok szerint arányosítva kell elosztani.

2. §

Az Ör. 16/C. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiakkal egészül ki:


16/C. § (1) a) …, szakközépiskola 9. évfolyamán tanul és 16. életévét a tanév kezdetéig nem töltötte be.

3. §

Az Ör. 16/C. § az alábbi (12) – (13) bekezdéssel egészül ki:


16/C. § (12) A 16/B. § (1) bekezdésében és 16/C. § (1) bekezdése alapján az a diák, tanuló részesíthető támogatásban, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 2020. évben a 130 000 Ft-ot, az ezt követő években pedig a mindenkori KSH által közzétett országos átlagjövedelemi határt.

(13) A 16/B. § (1), illetve a 16/C. § (1) bekezdés szerinti támogatás családonként maximum három gyermek után vehető igénybe.

4. §

Az Ör. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. szeptember 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 18/2020.(X.20.) önkormányzati rendelethez


3. melléklet a 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS

igénylése

Kérelmező adatai:

Név:                                                                                                                         

Születéskori név:                                                                                                     

Születési hely, idő:                                                                                                  

Anyja neve:                                                                                      

TAJ szám: 

Állampolgársága: magyar, vagy ________________;

Külföldi állampolgár esetén Magyarországon tartózkodás jogcíme*: bevándorolt/letelepedett/ menekült/ oltalmazott/ hontalan

Bejelentett lakóhely:

Tényleges tartózkodási hely:

Telefonszám:  _______________________________________


A 2020/2021-es tanévben az alapfokú oktatási intézményben 1-12. osztály közötti általános- és gimnáziumi illetve az encsi lakhellyel rendelkező, 9. évfolyamot kezdő, 16 év alatti szakiskolai tanuló saját háztartásomban nevelt gyermekeim száma: ____


Gyermeke(i)m adatai:

1. Gyermek neve:                                                                                        

Születési hely,idő:                                                                                       

Anyja neve:                                                              

Bejelentett lakóhely:                                                                                    

Tartózkodási hely:                                                                                       

Gyermekem a 2020/2021-es tanévben a

_______________________________________________________iskola _____osztály.

2. Gyermek neve:                                                                                        

Születési hely,idő:                                                                                       

Anyja neve:                                                              

Bejelentett lakóhely:                                                                                    

Tartózkodási hely:                                                                                       

Gyermekem a 2020/2021-es tanévben a

_______________________________________________________iskola _____osztály.

3. Gyermek neve:                                                                                        

Születési hely,idő:                                                                                       

Anyja neve:                                                              

Bejelentett lakóhely:                                                                                    

Tartózkodási hely:                                                                                       

Gyermekem a 2020/2021-es tanévben a

_______________________________________________________iskola _____osztály.


A beiskolázási támogatást* folyószámlára kérem utalni /házipénztárban részemre kérem kifizetni.

Folyószámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást folyószámlára kéri):

--

Bank neve: ___________________________________________


Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az igénylőlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, és a települési támogatásként nyújtott beiskolázási támogatást gyermekeimre más személy nem igényelte.

Sorolja fel az önnel egy háztartásban élő családtagjait, születési idejüket, rendelkezik-e jövedelemmel!

Házas/élettárs:                                                                                                                     

A fent beírt három gyermeken túli gyermek:

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.


Encs,……………………………..


                                                                                  ……………………………….

       aláírás

* megfelelő aláhúzandó


A nyomtatványhoz kötelezően csatolandó melléklet:

  • a nem encsi iskolákba járó tanulók jogviszony-igazolása
  • egy havi jövedelem igazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról a családtagok vonatkozásában