Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 07. 13

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.07.13.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya, célja

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház város közigazgatási területén közművelődési feladatokat ellátókra, a közösségi színtér és a közművelődési intézmény fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

(2) A rendelet célja, hogy Veresegyház város polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2. § (1) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

(2) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

(3) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.

(4) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

(5) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

(6) A tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása.

(7) A kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Közművelődési feladatok

3. § Az Önkormányzat e rendelet 2. §-ában meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével, a következő feladatok ellátásával valósítja meg:

a) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megőrzése, közismertté tétele,

b) A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, megóvása,

c) A helyi értékeket védő, fejlődő összefogásra építő kezdeményezések támogatása,

d) Helytörténeti, települést megismertető kiállítások, helyi ünnepek, találkozók, művészeti napok, versenyek, találkozók, börzék, közösségi összejövetelek szervezése,

e) Színházi előadások, hangversenyek, fesztiválok, városi szintű rendezvények tartása,

f) A hagyományőrző közösségek, népdal, néptánc csoportok életre hívása, működtetése, az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében ezen közösségek bevonása az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmainak megvalósításába,

g) A kisebbségi kultúra megismertetése, gyarapítása, különös tekintettel a településen élő nemzeti és etnikai csoportokra,

h) Az önkéntes tevékenységek, az önkéntességgel kapcsolatos programok vagy szolgáltatások szervezése, támogatása,

i) Az amatőr, alkotni vágyó művelődő közösségek, műhelyek tevékenységének támogatása,

j) Az eltérő művészeti ágak alkotóinak közismertté tétele, munkásságuk, alkotásaik megjelenítése, méltatása, a művészeti tevékenységek, folyamatok felkarolása,

k) A különböző korosztályok szórakozási igényeihez igazodó kulturális színterek, egyéb kapcsolódó lehetőségek biztosítása,

l) Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, ingyenes közösségi tér biztosítása,

m) A kulturális turizmus támogatása az országhatáron túli kapcsolatok kialakításával,

n) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének támogatása,

o) A megyei és országos szintű szakmai szervezetekkel való együttműködés,

p) Klubok, nyári táborok, szakkörök, tanfolyamok szervezése, megvalósításának támogatása,

q) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.

Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

4. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait és a közművelődési alapszolgáltatásokat az általa alapított, költségvetési szervként működő Váci Mihály Művelődési Központ (székhely: 2112 Veresegyház, Köves u. 14.) működtetésével látja el.

(2) Az önkormányzat a művelődési központ alapító okiratában telephelyként határozott meg olyan további helyszíneket, amelyek a Kultv. szerinti közművelődési célokat szolgálnak:

a) Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum (2112 Veresegyház, Fő út 45-47.)

b) Tájház (2112 Veresegyház, Luther u. 2.)

(3) Az Önkormányzat a közművelődési intézmény által készített munkatervet és annak mellékletét képező szolgáltatási tervet legkésőbb tárgyév március 1-je utáni első, soron következő testületi ülésén fogadja el.

Közművelődési megállapodás

5. § A Kultv. 79. § (1) bekezdés alapján az Önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet. A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a törvény 79 § (2)-(4) bekezdéseiben előírt kötelezettségeket.

Közművelődési feladatok finanszírozása

6. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan ellátása érdekében biztosítja a szükséges személyi, tárgyi feltételeket.

(2) Az önkormányzat biztosítja a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok finanszírozását.

(3) Az Önkormányzat a normatív állami hozzájárulást a közművelődési feladatok ellátására fordítja. A normatív állami hozzájáruláson túl az Önkormányzat éves költségvetési rendeletben határozza meg a közművelődés finanszírozásának mértékét és formáját.

(4) Az Önkormányzat és az intézmények pályázati úton elnyerhető támogatásban is részesülhetnek.

Közművelődési feladatokban együttműködő partnerek

7. § Az Önkormányzattal a közművelődési feladatok ellátása érdekében szorosan együttműködő partnerek: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (2112 Veresegyház, Fő út 53.) és a telephelyeként működő Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény (2112 Veresegyház, Szentlélek tér 5.), valamint helyi, megyei, országos szakmai szervezetek, kulturális egységek, művészeti intézmények, egyházak, egyesületek, alapítványok, köznevelési intézmények, kommunikációs szervezetek, önkormányzatok, testvértelepülések.

A közművelődési rendelet felülvizsgálata, közzététele

8. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletét legalább ötévente felülvizsgálja.

(2) A közművelődési rendeletet az Önkormányzat a közművelődési intézményben kihelyezi.

Záró rendelkezések

9. §1

10. § Ez a rendelet 2022. július 12-én lép hatályba.

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.