Encs Önkormányzat Polgármesterének 21/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 17 - 2020. 11. 17

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.


Encs Város Önkormányzata polgármestere a kormányrendelet által a veszélyhelyzetben alkalmazni rendelt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §


A 2020. január 01. napja és 2020. szeptember 30. napja között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


262.549.468 Ft-tal


Költségvetési kiadását


278.550.000 Ft-tal


Finanszírozási bevételét


16.000.532 Ft-tal


Finanszírozási kiadását

                0 Ft-tal


módosítja a képviselő-testület és az  önkormányzat 2020. évi költségvetését:


1.608.271.699 Ft

Költségvetési bevétellel

1.993.346.107 Ft

Költségvetési kiadással

385.074.408 Ft

206.636.592 Ft

178.437.816 Ft

Költségvetési egyenleggel

- ebből működési (hiány)

             felhalmozási (hiány)


414.201.380 Ft

Finanszírozási  bevétellel

29.126.972 Ft

Finanszírozási  kiadással

385.074.408 Ft


Finanszírozási  egyenleggel       


a bevételek és kiadások főösszegét 2.022.473.079 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési rendelet módosításának részletezése


2. §


(1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3.melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1.-6.7., mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.

(8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 7.000.000 Ft általános, 3.000.000 Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.

3. §


A Képviselő-testület két ülése közötti időszakban a Magyar Államkincstár által kimutatott kötelező számok egyezősége érdekében felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok módosítására, azzal, hogy a munkaterv szerinti soros ülésén azt köteles a képviselő-testület elé terjeszteni.

4. §


Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

5. §


(1) Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.