Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Acsalag Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2022. 07. 01

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Acsalag Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

2022.07.01.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Acsalag Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó, Acsalag község közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre.

2. § Acsalag Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Gyvt-ben meghatározott ellátások közül

a) gyermekjóléti szolgáltatást

b) gyermekétkeztetési szolgáltatást

biztosít.

3. § Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást Farád Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatása (9321 Farád, Fő u. 21.) útján látja el.

4. § Az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés helyi formái: szünidei gyermekétkeztetés

5. § (1) Az óvodai és iskolai intézményi gyermekétkeztetést az acsalagi gyermekek az óvodai nevelést, iskolai nevelés-oktatást biztosító intézményben veszik igénybe.

6. § (1) Az Önkormányzat a szünidei étkezést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

a) őszi, téli és tavaszi tanítási szünet időtartama alatt

b) nyári tanítási szünet időtartama alatt, a tanév végét követő hét első munkanapja és augusztus 20. napja közötti időszakban, legalább 43 munkanap, valamint

c) az a) és b) pontok időtartamára eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon biztosítja.

(2) Az Önkormányzat az (1) b) pontja szerinti szünidei gyermekétkeztetést a tanév végét követő hét első napjától augusztus 31. napjáig terjedő időszak munkanapjaira szervezi meg.

(3) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a szülő vagy törvényes képviselő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatja be a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Acsalagi Kirendeltségén (9168 Acsalag, Fő u. 75.) írásban, vagy elektronikusan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott módon.

(4) A szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat szolgáltatási szerződés útján biztosítja. A szolgáltató (Kis-Dinasztia Kft 9144 Kóny, Kölcsey u. 88 hrsz.) 1070,867.-Ft + ÁFA, azaz, bruttó 1.360.-Ft/adag összegért biztosítja az ebédet a 2022. évben.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.