Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 6/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 16

Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 6/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.16.

Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6.pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2020. (VI.17.) önk. rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. október 23-án lép hatályba.

(2) Az 1. § és az 1. melléklet 2022. július 15-én lép hatályba.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.