Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 10. 29

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Farád község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. §      (1) Farád Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy felnőtt és gyermek háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 9321 Farád, Fő utca 2/a

            (2) A feladat ellátására az Önkormányzat feladatellátási szerződést kötött a dr. Radányi és Társa Háziorvosi Bt-vel.


3. §      (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Farád Község Önkormányzata   Bősárkány Nagyközség Önkormányzata gesztorságával feladatellátási megállapodás keretében biztosítja a Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által.

            (2) Az ügyeleti ellátás székhelye: 9300 Csorna, Soproni út 64. Margit Kórház.


4. §      (1) Farád Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a 9300 Csorna, Soproni út. 64. szám alatti székhellyel működő védőnői körzethez tartozik.

(2) Az Önkormányzat a védőnői feladatok ellátását a Csorna Város  Önkormányzatával kötött megállapodás keretén belül biztosítja.

5. §      (1) Farád Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a 9300 Csorna, Soproni út 64. szám alatti székhellyel működő fogorvosi körzethez tartozik.

            (2) Az Önkormányzat a feladat ellátását dr. Bokory Erzsébet egészségügyi vállalkozóval kötött megbízási szerződésen belül biztosítja.


6. §      (1) A fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátás székhelye: Győr, Liezen-Mayer u. 57.

            (2) Az ellátás biztosítására az Önkormányzat feladatellátási szerződést kötött az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (Székhely: Győr, Kálóczy tér 9-11.

7. §      Az iskola-egészségügyi ellátást a Farád Község Önkormányzata a feladat ellátására kötött megállapodás alapján a háziorvos és a védőnő közreműködésével a Farád, Fő u. 2/a szám alatti orvosi rendelőben biztosítja.

8. §      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farád, 2016-10-27


Szalai Zoltán                                                                         Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                          jegyző