Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (VII.22.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01 - 2020. 09. 01

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. része helyébe az alábbi rendelkezés lép:


I. ÉTKEZTETÉS

Étkezés intézményi térítési díj:                                                                      530 Ft/adag

Étkezés kiszállítási intézményi térítési díja:                                                    95 Ft/nap

Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.


A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:                                                          

Igazolt havi jövedelem összege

%-os térítési díj

Fizetendő térítési díj

Ft/ellátási nap

             - 28.500

40%

210 Ft

28.501  - 42.750

70%

370 Ft

42.751 - 57.000

80%

425 Ft

57.001 - 85.500

90%

475 Ft

           85.501 -      

100%

530 Ft


Étkezés kiszállítási térítési díja minden esetben 95 Ft/nap


A térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

2. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete V. része helyébe az alábbi rendelkezés lép:


V. IDŐSKORÚAK – DEMENS BETEGEK TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA – IDŐSEK OTTHONA


 Intézményi térítési díj átlagos szintű ellátás:  2.720 Ft/fő/nap

 Étkezés nélküli napi térítési díj: 1800.- Ft/fő/nap


A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet 2020. szeptember 01. napján lép hatályba.