Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és az Encs Város Díszpolgára cím adományozásáról

Hatályos: 2020. 07. 09 - 2020. 10. 20

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

Helyi kitüntetések alapítása


1. § (1) Encs város Képviselő-testülete

a) a humánszolgáltatás (egészségügy, szociális igazgatás, közigazgatás), valamint a rendvédelem (rendőrség, tűzoltóság, polgári védelem),

b) az oktatás,

c) az építésügy, városfejlesztés, városszépítés, sport és közművelődés területén Encs város fejlődésében kiemelkedő érdemeket szerzett polgárok munkájának elismeréseként,

d) a város közoktatási intézményeiben tanuló, illetve Encs városban állandó lakóhellyel rendelkező, más település alsó- és középfokú oktatási intézményiben tanuló diákok kiemelkedő tanulmányaival szervezett tudás ának elismeréseként

e) a településrészek életében jelentős, elismerésre méltó tevékenységet kifejtő természetes és jogi személyek, illetve csoportok munkájának, a településrész hírnevének öregbítésében kiemelkedő érdemeket szerzők tevékenységének elismeréseként

f) a település fejlesztése érdekében kifejtett sokéves eredményes munka elismeréseként

g) a város lakóinak lelki életét, hitéleti tevékenységét irányító, koordináló, a keresztény hitélet oktatását, a közösségek létrehozását és ápolását, a hitélet fáradhatatlan és szeretetteljes szolgálatát, a rászorultak érdekében végzett szociális és karitatív tevékenységet végző személyek munkájának elismeréseként

helyi kitüntetéseket alapít a (2) bekezdés szerinti elnevezéssel:

(2) Az (1) bekezdés szerint alapított helyi kitüntetések elnevezései:

a) „Encs Városért a Közösség Szolgálatában”

b.) „Encs Város Közoktatásáért”

c.) „Encsért – 20…..” (az aktuális évszám)

d.) „Akikre büszkék vagyunk 20…...” (az aktuális évszám)

e) „Encs-Abaújdevecserért – 20….” (az aktuális évszám), illetve „Encs-Fügödért – 20…..” (az aktuális évszám)

f) „PRO URBE Encs”

g) „Szent István Díj”

kitüntetést alapít.

(3) az (2) bekezdés e) pontja szerinti kitüntetés adományozásra vonatkozó döntést Encs város Képviselő-testülete településrészi önkormányzatok testületére ruházza át.

A kitüntetések formája


2. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a)-e) szerinti kitüntetések formája oklevél, mely a (4) bekezdésben foglalt kivétellel anyagi elismeréssel jár.

(2) Az 1. § (2) bekezdés f)-g) szerinti kitüntetések formája emlékplakett, mely anyagi elismeréssel jár.

(3) Az anyagi elismerés összege (személyenként)

a) az 1. § (2) a)-c) pont alatti kitüntetés esetében a mindenkori minimálbér kétszeresének megfelelő összeg,

b) az 1. § (2) d) pontja esetében 50 eFt,

c) az 1. § (2) f) pontja esetében a mindenkori minimálbér négyszeresének megfelelő összeg,

d) az 1. § (2) g) pontja esetében a mindenkori minimálbér háromszorosának megfelelő összeg,

mely összeget a képviselő-testület évente az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletében hagyja jóvá.

(4) Az 1. § (2) e) pontja szerinti kitüntetés tárgyjutalommal jár, melynek költségeit és nagyságrendjét az adományozó Településrészi Önkormányzat határozza meg és biztosítja a költségvetési keretéből.

(5) Az 1. § (2) f)-g) pontja szerinti kitüntetés posztumusz is adományozható. Ilyen esetben az anyagi elismerés összege a házastársat, annak hiányában az egyenesági rokont illeti meg a (6) bekezdésben meghatározott sorrendben, egyenesági rokon hiányában a legközelebbi oldalági rokont.

(6) Posztumusz adományozás esetén az anyagi elismerés az egyenesági rokonokat az alábbi sorrendben illeti meg:

a) gyerek

b) unoka

c) szülő

d) nagyszülő.

A kitüntetések adományozása


3. § (1) Az 1. § (2) szerinti kitüntetés annak a természetes és jogi személynek, jogi személyiség nélküli szervezetnek,csoportnak adományozható aki/amely

a) a humánszolgálat (egészségügy, szociálisigazgatás, közigazgatás), illetve a rendvédelem (rendőrség, tűzoltóság, polgári védelem)  területén,

b) az óvodai, általános iskolai, valamint középiskolai (gimnáziumi, kollégiumi, szakközépiskolai, szakiskolai) oktatás területén,

c)  a városépítés, városfejlesztés, városszépítés, a sport, a közművelődés és valamennyi az a)-c) pontban nem szereplő tevékenység területén

d) valamely tantárgyhoz kapcsolódó megyei vagy országos versenyeredmény alapján, de az adott tantárgyon kívül más területen is – sport, művészet  – folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzős hallgató, aki szorgalmas tanulása révén

e) a településrészek életében jelentős, elismerésre méltó tevékenység kifejtésével, munkájával a településrész hírnevének öregbítésében

a városban kiemelkedő, tartósan magas színvonalú érdemeket szerzett.

f) a város társadalmi, gazdasági, művészeti, irodalmi, kulturális vagy tudományos életében kiemelkedőt alkot, illetve alkotott

g) -az egyházi oktatás fejlesztésében végzett kiemelkedő tevékenységet, a keresztény ifjúság nevelése terén szerzett elévülhetetlen érdemeket, az egyházi intézmények hálózatának megszervezése terén nyújtott elismerésre érdemes teljesítményt, a bibliai ismereteket széles körben népszerűsítette,  a közoktatás átalakítása és az egyházi oktatási rendszer elindítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységet, a keresztény hitélet oktatásában, a közösségek létrehozásában és ápolásában és a hitélet fáradhatatlan és szeretetteljes szolgálatot végzett, a rászorultak érdekében végzett szociális és karitatív tevékenységet, a közösség összefogása érdekében végzett lelkipásztori munkát.

4. §[1] (1) Az 1. § (2) a)-c) pontjai szerinti kitüntetés adományozására minden évben a március 15-i ünnepkör keretében kerül sor.

(2) Az 1. § (2) d)-e) pontjai szerinti kitüntetés adományozására minden év ünnepélyes keretek között a Képviselő-testület által az adományozással egyidejűleg meghatározott időpontban kerül sor.

(2) Az 1. § (2) f)-g) pontjai szerinti kitüntetés adományozására minden évben az augusztus 20-i ünnepkör keretében kerül sor.

5. § (1) Az 1. § (2) a-d), valamint f)-g) pontjai szerinti kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Képviselő-testület bizottságai, az önkormányzati intézmények vezetői, a Közalkalmazotti Tanács, a rendvédelmi szervek vezetői, az ágazati érdekvédelmi szervek, a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, szakmai egyesületek, egyházak, a településrészi önkormányzatok, oktatási intézmények vezetői, a diákok szaktanára.

(2) Az 1. § (2) e) pontja szerinti kitüntetés adományozására a településrészi önkormányzat tagjai, a településrészi polgárok minimum 10 fős csoportja és a településrészen működő civil szervezetek tehetnek javaslatot.

(3)[2] A javaslatot írásban a szakmai, elismerésre méltó, kiemelkedő tevékenység ismertetésével, indokolva kell benyújtani. Az 1. § (2) a)-c) pontjai szerinti esetben, amennyiben a javaslatot tevő nem a javasolt személy munkáltatója, a munkáltató írásbeli véleményét beszerezheti és csatolhatja. A munkáltatói vélemény becsatolásának hiánya nem eredményezi a felterjesztés érvénytelenségét.

(4) A kitüntetési javaslatok benyújtási ideje az 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjai vonatkozásában minden év január 15., az 1. § (2) bekezdés d)-g) pontjai vonatkozásában: minden év május 31.

(5) Az 1. § (2) a)-c) pontjai szerinti kitüntetések életműdíjként négyévente adományozhatóak. Az életműdíjként adoányozott kiküntetés ugyanazon személy részére csak egyszer adományozható.

(6) Az 1. § (2) a)-c), illetve e) pontjai szerinti kitüntetések évi díjként egy adott évben végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként ugyanazon személy részére kétévente adományozhatók.

Az adományozható kitüntetések száma


6. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjai alapján évente maximálisan 6 darab kitüntetés adományozható (kategóriánként 2-2) az átjárhatóság biztosítása mellett.

(2)[3] Az 1. § (2) bekezdése d) pont alapján maximálisan 4 db kitüntetés adományozható.

(3) Az 1. § (2) e) pontjai szerint évente településrészenként 1-1 darab kitüntetés adományozható.

(4) Az 1. § (2) f)  pontja szerint adományozásra kerülő kitüntetések száma évente legfeljebb 1 lehet.

(5) Az 1. § (2) g) pontja szerint évente 1, kölönös méltánylást érdemlő esetben, a díjazásra javasoltak érdemeire tekintettel évente 2 díj adományozására kerül sor.

„Encs Város Díszpolgára” cím alapítása


7. § (1) Encs város Képviselő-testülete a település fejlődése érdekében kifejtett eredményes munka méltó módon való elismeréseként „Encs Város Díszpolgára” címet alapít.

(2)[4] A kitüntetés formája oklevél, amellyel tárgyjutalom, illetve más természetbeni juttatás adható.

A díszpolgári cím adományozása


8. § (1) Díszpolgári cím adományozható annak a magyar, illetve nem magyar állampolgárságú, a városban állandó lakóhellyel nem rendelkező természetes személynek, aki a város társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, sport életében, a városfejlesztés, városépítés és rendezés terén maradandót alkot.

(2) Az adományozható címek száma évente egy. Rendkívüli esetben a Képviselő-testület második címet is adományozhat.

(3) Az adományozásra az 5. § (1) bekezdésében megjelölt személyek, szervek és szervezetek tehetnek javaslatot.

(4) A javaslatokat írásban a szakmai tevékenység megjelölésével, indokolva kell benyújtani. Benyújtási határidő: minden év május 31.

(5) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevél ünnepélyes keretek között augusztus 20-a alkalmával kerül átadásra.

(6) Elveszíti adományozott címét az, aki arra a közmegítélés szerint méltatlanná vált. A cím visszavonása esetén az adományozó az adományozás okiratait visszavonja.

Egyéb rendelkezések


9. § (1) A kitüntetések, díjak és címek adományozásáról a Képviselő-testület dönt az előterjesztett javaslatok alapján.

(2) Az adományozás a testületi ülés jegyzőkönyvébe foglalt határozattal történik. A határozat tartalmazza az adományozott nevét, az adományozás jogcímét és évét.

(3) Az adományozott kitüntetéseket, díjak, címeket ünnepélyes körülmények között a polgármester adja át.

(4) Az 1. § (2) e) pontja szerinti kitüntetés adományozásában a településrész önkormányzat képviselői közreműködnek.

10. § (1) A kitüntetettekről és az adományozott kitüntetésekről, díjakról, címekről nyilvántartást kell vezetni.

(2) A kitüntetésekkel, díjakkal, címekkel kapcsolatos nyilvántartási teendőket a Polgármesteri Hivatal Titkársági Irodája látja el.

11. § Az 1. § (2) bekezdés f) pontja szerinti kitüntetésben részesített, továbbá a díszpolgári címet elnyert személyek részt vehetnek a képviselő-testület által szervezett hivatalos ünnepségeken és felkérés alapján részt vehetnek a várost képviselő delegációkban.

Záró rendelkezések


12. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik – a helyben szokásos módon.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi kitüntetések alapításáról és az Encs Város Díszpolgára cím adományozásáról szóló 6/2005.(II.15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 25/2008.(XII.16.), 1/2009.(I.20.), 13/2010.(XI.23.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

[1]

Módosította: 4/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2]

Módosította: 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. február 18-án 13 óra 55 perctől.

[3]

Módosította: 13/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[4]

Módosította: 16/2017. (VII.29.) önk. rendelet 1. §-a.