Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (VI.19.) önkormányzati rendelete

a plakátok elhelyezéséről

Hatályos: 2010. 09. 14 - 2012. 05. 30

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következő rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Encs város Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában plakát: a falragasz, hirdetésfelirat, szórólap, kép, reklámhordozó, választási plakát-falragasz.

3. §[1]

(1) Plakát- ide nem értve a választási plakátot- az e célra rendszeresített hirdetőfelületeken helyezhető el a hirdetőfelület tulajdonosával történő megegyezés útján.

(2) A hirdetőfelületeken a hirdetések 1 példányban, egymásra nem ragasztva helyezhetőek el.

(3) Az önkormányzat és intézményei, valamint a városban működő civil szervezetek hirdetéseiket az „Közérdekű hirdetőfelület” megjelölésű hirdetőfelületeken helyezhetik el.

(4) Az önkormányzati tulajdonú „bérelhető hirdetőfelület” jelzésű hirdetőfelületekkel kapcsolatos bérbeadói jogokat az Encs Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. gyakorolja. A bérleti díjak összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A plakát elhelyezéséhez - a 3/A. § (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - vízben oldódó ragasztóanyag használható.

(6) A fából készül hirdetőfelületeken a hirdetmények rajzszeggel kitűzve helyezhetők el.

(7) Tilos plakátot - ide nem értve a választási plakátokat - elhelyezni:

  • a város műemlékein, műemlék jellegű épületein, objektumain
  • az önkormányzat által fenntartott intézmények épületén
  • élő fára, köztéri szoborra, szobor talapzatra, padokra, elektromos és világítóberendezések szekrényeire, oszlopaira, trafóházakra, közlekedési és jelzőtáblára, illetve a forgalom szabályozására szolgáló berendezésekre, úttartozékokra, telefonfülkére, városi információs táblákra, buszvárókra.

(8)[2] A választási plakátok elhelyezésére a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve) 42. § (2)-(6) bekezdései valamint jelen rendelet 3/A. §-ának rendelkezései irányadóak.

3/A. §[3]

(1) Tilos választási plakátot elhelyezni a város műemlékein, műemlék jellegű épületein, helyi védelem alatt álló épületein, a közparkok területén és objektumain, valamint az ott élő növényzeten.

(2) Választási plakátot a közterületen, közterületen álló építményen és egyéb műtárgyon, a közterülettel közvetlenül határos falfelületen és kerítésen (továbbiakban együtt: építmény) elhelyezni csak a közterület tulajdonosának és az érintett épület, építmény, kerítés vagy egyéb műtárgy tulajdonosának előzetes hozzájárulásával a (7) bekezdésben maghatározott módon lehet.

(3) A kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy a kérelmező kinek az érdekében, mikor, hol kíván plakátot elhelyezni., ki a felelős a plakátok Ve. előírásai szerinti eltávolításáért.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek tekintetében a tulajdonosi hozzájárulás megadására a polgármester jogosult. A polgármester az engedélyt csak azt követően adhatja meg, hogy a kérelmező hitelt érdemlően igazolta az építmény tulajdonosának a plakát elhelyezéséhez való hozzájárulását.

(5) A polgármester a közterület tekintetében a tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelem elbírálása során köteles figyelembe venni a helyi építési szabályzatot, városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat és jogszabályi előírásokat.

(6) Nem kell engedélyt kérni a plakátok elhelyezésére kijelölt helyen történő plakátelhelyezésre.

(7) A választási plakátokat elsősorban oldható kötéssel lehet kihelyezni. Amennyiben az oldható kötés nem végrehajtható akkor van helye a 3. § (5)-(6) bekezdésének alkalmazására.

4. §

Közút felett átfeszítve, illetve áthidalva, valamint a 3. §-ban nem kizárt közterületi objektumokra szerelt reklámhordozó, rögzített vagy hordozható hirdető-berendezés közterület-használati engedély birtokában telepíthető.

5. §[4]

Épület falára, kerítésére plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, illetve a bérlő, kezelő előzetes írásos hozzájárulásával lehet. Amennyiben az épület, illetve kerítés a közterülettel közvetlenül határos, úgy a plakát elhelyezéséhez a közterület tulajdonosának hozzájárulása is szükséges.

A kérelemmel kapcsolatos eljárásra a 3/A. § (3)-(5) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell.

6. §[5]

(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő hirdetőfelületeken elhelyezett plakátok eltávolításáról a bérleti szerződésben meghatározott időtartam leteltét követően az önkormányzat a Városgazda Kft. útján gondoskodik.

(2) A magánkézben lévő hirdetőfelületekre, épületekre, kerítésekre elhelyezett plakátok eltávolításáról az elhelyezést engedélyező tulajdonos, bérlő, kezelőköteles gondoskodni a plakát aktualitásának elvesztését követő 7 napon belül.

7. §[6]

Kampányidőszakban az önkormányzat az induló jelöltek, pártok részére a bejelentett igények alapján, azonos feltételek mellett biztosít használati lehetőséget a hirdetőfelületekre és külön rendelet alapján a közterület-használatra.

8. §

(1)[7] Amennyiben az elkövető személye nem állapítható meg a bírság megfizetésére az is kötelezhető, aki a plakát elhelyezésére megbízást ad (felbújtó).

(2)[8] Szabálysértést követ el és az (1) bekezdés szerint kell eljárni azzal szemben, aki:

1.) tiltott helyen plakátot helyez el (3. § (7), 3/A. § (1))

2.) reklámhordozót, rögzített vagy hordozható hirdető-berendezést közterület-használati engedély nélkül helyez el (4. §)

3.) a tulajdonos, bérlő, kezelő, előzetes írásbeli hozzájárulása, illetve a közterület tulajdonos hozzájárulás nélkül helyez el plakátot (5. §, 3/A. § (2))

4.) a plakát elhelyezésére vonatkozó szabályokat megszegi (3. § (2)-(3), (5)-(6), 3/A. §(7))

5.) lakossági hirdetést közérdekű hirdetőfelületen, illetve bérelhető felületen bérleti szerződés nélkül helyez el (3. § (3)-(4))

6.) a magánkézben lévő hirdetőfelületekre, épületekre, kerítésekre elhelyezett plakátok eltávolításáról az elhelyezést engedélyező tulajdonos, bérlő, kezelő előírt határidőn belül nem gondoskodik (6. § (2))

7.) választási plakátot a Ve 42. § (6) bekezdésében meghatározott mód megsértésével helyez el

8.) választási plakát eltávolításáról a Ve 42. § (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem gondoskodik

(3) A (2) bekezdés szerinti körben helyszíni bírság is kiszabható, melynek összege 500,- Ft-tól 10.000,- Ft-ig terjedhet.

(4)[9] A (2) bekezdés szerinti tilalom ellenére kihelyezett plakátokat a Városgazda Kft. a következő naptári napon eltávolítja és a költségeket a szabálysértő, illetve amennyiben annak személye nem válik ismertté az érdekelt részére kiszámlázza.

9. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. sz. melléklet[10]


Hirdetőfelület bérleti díjak mértéke:


A város területén lévő valamennyi bérelhető önkormányzati tulajdonú hirdetőfelület esetén


-a menetirány szerinti oldalak vonatkozásában:

   400,- Ft/oldal/hét

 1.500,- Ft/oldal/hónap

 6.000,- Ft/oldal/félév

10.000,- Ft/oldal/év


- a menetiránnyal szemközti oldal vonatkozásában:

   200,- Ft/oldal/hét

   750,- Ft/oldal/hónap

3.000,- Ft/oldal/félév

5.000,- Ft/oldal/év


Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!


Minimális bérleti időtartam: 1 hét

Minimálisan bérelendő felület: egy hirdetőoldal (0,25 m2)

[1]

Az (1), (5), (7) bekezdést módosította: 9/2010.(IX.14.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3. §-a.

[2]

Beillesztette: 9/2010.(IX.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[3]

Beillesztette: 9/2010.(IX.14.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[4]

Módosította: 9/2010.(IX.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[5]

Módosította: 9/2010.(IX.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

[6]

Módosította: 9/2010.(IX.14.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

[7]

Módosította: 9/2010.(IX.14.) önkormányzati rendelet 9. §-a.

[8]

Módosította: 9/2010.(IX.14.) önkormányzati rendelet 10. §-a.

[9]

Módosította: 9/2010.(IX.14.) önkormányzati rendelet 11. §-a.

[10]

Módosította: 7/2010.(V.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a.