Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (VI.19.) önkormányzati rendelete

a plakátok elhelyezéséről

Hatályos: 2010. 05. 18 - 2010. 09. 13

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következő rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Encs város Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában plakát: a falragasz, hirdetésfelirat, szórólap, kép, reklámhordozó, választási plakát-falragasz.

3. §

(1) Plakát az e célra rendszeresített hirdetőfelületeken helyezhető el a hirdetőfelület tulajdonosával történő megegyezés útján.

(2) A hirdetőfelületeken a hirdetések 1 példányban, egymásra nem ragasztva helyezhetőek el.

(3) Az önkormányzat és intézményei, valamint a városban működő civil szervezetek hirdetéseiket az „Közérdekű hirdetőfelület” megjelölésű hirdetőfelületeken helyezhetik el.

(4)[1] Az önkormányzati tulajdonú „bérelhető hirdetőfelület” jelzésű hirdetőfelületekkel kapcsolatos bérbeadói jogokat az Encs Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. gyakorolja. A bérleti díjak összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A plakát elhelyezéséhez - a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - vízben oldódó ragasztóanyag használható.

(6) A fából készül hirdetőfelületeken a hirdetmények rajzszeggel kitűzve helyezhetők el.

(7) Tilos plakátot elhelyezni:

  • a város műemlékein, műemlék jellegű épületein, objektumain
  • az önkormányzat által fenntartott intézmények épületén
  • élő fára, köztéri szoborra, szobor talapzatra, padokra, elektromos és világítóberendezések szekrényeire, oszlopaira, trafóházakra, közlekedési és jelzőtáblára, illetve a forgalom szabályozására szolgáló berendezésekre, úttartozékokra, telefonfülkére, városi információs táblákra, buszvárókra.

4. §

Közút felett átfeszítve, illetve áthidalva, valamint a 3. §-ban nem kizárt közterületi objektumokra szerelt reklámhordozó, rögzített vagy hordozható hirdető-berendezés közterület-használati engedély birtokában telepíthető.

5. §

Épület falára, kerítésére plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos illetve a kezelő írásos hozzájárulásával lehet.

6. §

A kihelyezett plakátok eltávolításáról minden hónap második és negyedik hét hétfőjén, illetve a bérleti szerződésben meghatározott időtartam leteltét követő napon Encs város Önkormányzat a Városgazda Kht. közreműködésével gondoskodik.

7. §

Kampányidőszakban az önkormányzat az induló jelöltek, pártok részére a bejelentett igények alapján, előre egyeztetett módon azonos feltételek mellett biztosít használati lehetőséget a hirdetőfelületekre.

8. §

(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabb cselekmény nem valósul meg – szabálysértést követel és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Amennyiben az elkövető személye nem állapítható meg a bírság megfizetésére az is kötelezhető, akinek érdekében a plakát kihelyezésre került.

(2) Szabálysértést követ el és az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki:

1.) tiltott helyen plakátot helyez el (3. § (7), illetve 3. § (8))

2.) reklámhordozót, rögzített vagy hordozható hirdető-berendezést közterület-használati engedély nélkül helyez el (4. §)

3.) a tulajdonos, kezelő engedélye nélkül helyez el épület falára, kerítésére plakátot (5. §)

4.) a plakát elhelyezésére (méret, rögzítés, egymásra nem ragasztás stb.) vonatkozó szabályokat megszegi (3. § (3)-(6), ill. (7))

5.) lakossági hirdetést közérdekű hirdető-felületen, illetve bérelhető felületen bérleti szerződés nélkül helyez el

6.) kampányidőszakban a 7. §-ban foglaltaktól eltérő módon - előzetes bejelentés és önkormányzattal történő egyeztetés nélkül – plakátot helyez el.

(3) A (2) bekezdés szerinti körben helyszíni bírság is kiszabható, melynek összege 500,- Ft-tól 10.000,- Ft-ig terjedhet.

(4)[2] A (2) bekezdés szerinti tilalom ellenére kihelyezett plakátokat a Városgazda Kft. a következő naptári napon eltávolítja és a költségeket a szabálysértő részére kiszámlázza.

9. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. sz. melléklet[3]


Hirdetőfelület bérleti díjak mértéke:


A város területén lévő valamennyi bérelhető önkormányzati tulajdonú hirdetőfelület esetén


-a menetirány szerinti oldalak vonatkozásában:

   400,- Ft/oldal/hét

 1.500,- Ft/oldal/hónap

 6.000,- Ft/oldal/félév

10.000,- Ft/oldal/év


- a menetiránnyal szemközti oldal vonatkozásában:

   200,- Ft/oldal/hét

   750,- Ft/oldal/hónap

3.000,- Ft/oldal/félév

5.000,- Ft/oldal/év


Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!


Minimális bérleti időtartam: 1 hét

Minimálisan bérelendő felület: egy hirdetőoldal (0,25 m2)

[1]

Módosította: 7/2010.(V.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2]

Beillesztette: 7/2010.(V.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[3]

Módosította: 7/2010.(V.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a.