Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020. (XII.7.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 08 - 2020. 12. 08

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.


Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a város önkormányzatának polgármestere a kormányrendelet által a veszélyhelyzetben alkalmazni rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45.§-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdése, 29. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) I. fejezetének „I. cím A rendelet hatálya” alcíme helyébe a következő alcím lép:1. A rendelet hatálya”

2. §

Az Ör. I. fejezetének „II. cím Eljárási rendelkezések” alcíme helyébe a következő alcím lép:1. Eljárási rendelkezések”

3. §

2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


2. § (1) A szociális ellátások iránti kérelmet – a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak kivételével - e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani az abban meghatározott mellékletekkel a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához .

(2) A lakásfenntartási célú települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani az abban meghatározott mellékletekkel a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához

(3) A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(4) Az időskorúak támogatása iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(5) a) A kérelmező minden ellátási formához – kérelemhez – a rendszeres pénzellátásokról igazolást, a települési támogatáshoz vagyonnyilatkozatot is köteles csatolni.

b) Rendszeres pénzellátásról szóló igazolásnak minősül a nyugdíjszelvény és a nyugellátás éves összegéről kiállított igazolás, munkáltatói igazolás, munkaszerződés, vállalkozás esetén havi átlagjövedelemről szóló nyilatkozat az előző évi adóigazolással, tartásdíj megállapításáról szóló bírósági végzés, tartásdíj fizetését igazoló szelvény, ösztöndíj éves összegéről igazolás, jövedelemmel nem rendelkezők esetében munkaügyi központ igazolása a regisztrálásról.

(6) A rendszeres pénzellátások igazolások mellett –a települési támogatáshoz az igénylő köteles benyújtani:

a) betegség esetén orvosi igazolás a betegségről, a gyógyszerköltségről, fekvő beteg  intézmény igazolását, speciális betegség (pl. cukorbetegség) esetén oktató táborozás költségeiről igazolás, haláleset esetén eredeti halotti anyakönyvi kivonatot, elemi kár esetén szakhatósági véleményt, lopás esetén a feljelentésről igazolást; egyéb a többletkiadást hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot;

b) elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatáshoz – biztosító társaság által történő temettetés esetén is – eredeti temetési számlát és eredeti halotti  anyakönyvi kivonatot;

c) köztemetéshez az eltemettetésre köteles személy anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, hogy nem tud gondoskodni az eltemetésről;

(7) A hivatalból induló, vissza nem térítendő és polgármesteri hatáskörbe tartozó települési támogatás elbírálásánál a kérelem benyújtásától el kell tekinteni.

(8) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális, vagyoni körülményeinek, valamint egészségi állapotának megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, továbbá háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető.

4. §

Az Ör. II. fejezetének „I. cím Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások” alcíme helyébe a következő alcím lép:1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások”.

5. §

Az Ör. 8. § (1) bekezdés az alábbi f) ponttal egészül ki:


8. § f) időskorúak támogatásaként.

6. §

Az Ör. II. Fejezetének 1. alcíme az alábbiakkal egészül ki:


Időskorúak támogatása

16/D. § (1) Encs Város Önkormányzata évente egy alkalommal támogatást nyújthat azon encsi bejelentett lakóhellyel rendelkező személynek, aki 62. életévét betöltötte és részére tárgyévben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a kiskorú árvaellátásban részesülő kivételével - ellátást folyósít, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét.

A támogatás megállapítására - a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel - hivatalból kerül sor.

(2) A támogatás nyújtásának tervezett időpontja a Karácsonyi Szeretetnap ünnepe.

A kifizetésekről a képviselő-testület által költségvetésben biztosított előirányzat erejéig a polgármester külön döntést hoz.  

(3) A támogatás lehet pénzbeli szociális ellátás, illetve utalvány formájában nyújtott természetbeni ellátás, melynek összege 4.000 forint, ha az ellátott ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét.

(4) A támogatási összeget a támogatottak - az (5) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a Szeretetnapi ünnepség keretében vehetik át.

(5) A támogatási összeget a támogatottak a polgármesteri külön döntésben meghatározott módon és időpontig vehetik át.

a) a rendezvényen való részvételben akadályoztatásuk esetén 30 napon belül az Encsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási irodáján ügyfélfogadási időben, illetve

b) állandó lakóhelyükön – helyi kézbesítés, illetve postai kézbesítés útján.

(6) A támogatás megállapítása azon támogatottak esetében, amelyek folyósítási címe és lakcíme megegyezik, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által biztosított kimutatás alapján hivatalból történik.

(7) Annak az (1) bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személynek, akinek folyósítási címe eltér bejelentett lakóhelyétől, a támogatásra való jogosultságot érvényes lakcímkártyája bemutatásával kell igazolnia.

(8) Annak az (1) bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személynek, aki bármely ok miatt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött listán nem szerepel, a támogatást kérelmeznie kell a 4. mellékletben szereplő formanyomtatványon.

A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt, vagy a banki kivonatot és

b) a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy az ellátás megállapításáról szóló döntést, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor.

(9) A (7)-(8) bekezdés szerinti esetben a kérelem benyújtásának határidejéről – a (2) bekezdésben foglalt döntéssel egyidejűleg – a polgármester dönt.  A határidő elmulasztása jogvesztő. Amennyiben a benyújtott kérelem a feltételeknek megfelel, a támogatás folyósítása az (5) a) pontja szerint történik.

7. §

Az Ör. II. fejezetének „II. cím Természetben nyújtott szociális ellátások” alcíme helyébe a következő alcím lép:2. Természetben nyújtott szociális ellátások”.

8. §

Az Ör. III. fejezetének „I. cím Az ellátások formái” alcíme helyébe a következő alcím lép:1. Az ellátások formái”.

9. §

Az Ör. III. fejezetének „II. cím Alapellátások” alcíme helyébe a következő alcím lép:2. Alapellátások”.

10. §

Az Ör ezen rendelet 1. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 23/2020.(XII.07.) önkormányzati rendelethez


4. melléklet a 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSA

igénylése

Kérelmező adatai:


Név:                                                                                                                         


Születéskori név:                                                                                                      


Születési hely, idő:                                                                                                   


Anyja neve:                                                                                      


Családi állapot:                                                                                 


TAJ szám:   


Nyugdíjszelvény törzsszáma:                                    


Állampolgársága: magyar, vagy ________________;

Külföldi állampolgár esetén Magyarországon tartózkodás jogcíme*: bevándorolt/letelepedett/ menekült/ oltalmazott/ hontalan


Bejelentett állandó lakóhely:                                                             


Telefonszám:                                                                                   


Nyugdíj folyósítási cím (amennyiben eltér az állandó lakóhelytől):                                                


Havi nyugellátás összege:                                                     


Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az igénylőlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.


Encs,……………………………..

                                                                                  ……………………………….

       aláírás


* megfelelő aláhúzandó


A nyomtatványhoz kötelezően csatolandó melléklet: utolsó havi nyugdíjszelvény vagy átutalási igazolás.