Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 27 - 2022. 07. 27

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.27.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról a (6) bekezdés kivételével, az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt.”

2. § A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 14. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett települési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt.”

3. § (1) A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 48.450 Ft összeget, egyedül álló esetében az 57.000 Ft összeget nem haladja meg.”

(2) A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 15. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző, a b) és c) pontja szerinti támogatások megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt.”

4. § (1) A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A támogatás felhasználását a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság ellenőrzi. Abban az esetben, ha a támogatásra jogosult

a) nem jó gazda gondosságával műveli a földterületét, vagy

b) a megítélt támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használja fel

egymást követő két évben kizárja magát a gazdálkodást segítő támogatás igénylésének lehetőségéből.”

(2) A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 27. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A gazdálkodást segítő támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt.”

5. § A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kerekasztal tagjai:)

„c) Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságának elnöke (1 fő),”

6. § (1) A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A szociális ellátásokról szóló 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2022. július 27-én lép hatályba, és 2022. július 28-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet