Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018 (X.5.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2018. 10. 08

Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018 (X.5.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2018.10.08.

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Jelen rendelet területi hatálya Beled Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.

(2) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) Beled Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes személyekre,

b) az Önkormányzat szerveire,

c) az Önkormányzat által fenntartott Beledi Általános Művelődés Központ Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézményegységére (továbbiakban: közművelődési intézmény),

d) társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve akikkel Beled Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) közművelődési feladatokra megállapodást köt.

1. Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok

2. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott Beledi Általános Művelődési Központ Művelődési Háza és Könyvtára segítségével látja el, amely nem mutat elkötelezettséget semmilyen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem.

(2) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a törvényben, illetve jelen önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljából, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: törvény) követelményeinek megfelelő jogi személlyel, természetes személlyel.

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli, és lehetőségeihez mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, illetve más kulturális tevékenységet is végző vállalkozások közreműködését.

(4) A város minden lakosa jogosult igénybe venni az Önkormányzat közművelődési intézményének szolgáltatásait, és az Önkormányzat által kötött közművelődési megállapodásokban meghatározott szolgáltatásokat.

(5) Az Önkormányzat és közművelődési intézménye a közművelődési lehetőségekről

a) a helyi sajtón, és a kábeltelevízión,

b) plakátok, szórólapok útján és

c) a városi honlapon

adnak tájékoztatást a város lakossága részére.

3. § (1) Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy - Beled művelődési, kulturális hagyományaira, valamint a városban működő civil szervezetek és polgárok tevékenységére alapozva - segítse:

a) a város kulturális értékeinek, hagyományainak megismertetését, ápolását,

b) a város vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom önszerveződő tevékenységének erősítését, a városi lakosok életminőségének, életesélyeinek javítását,

c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,

d) az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében,

e) a gyermekek és fiatalok közművelődési és közösségi életét, kiemelt figyelmet fordítva a beledi ifjúság kulturális tevékenységére,

f) a város környezeti, szellemi hagyományainak feltárását, megismertetését,

g) környezeti kultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését,

h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének érdekérvényesítését,

i) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,

j) ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét,

k) egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősített művelődési formákat, kulturális tevékenységet.

1. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. § Az Önkormányzat a törvény 78/I. §-ban foglaltak szerint a jelen rendelet 3. §-ban felsorolt feladatokat a saját fenntartású Beledi Általános Művelődési Központ Művelődési Háza és Könyvtára intézményegységében, közösségi színterein, továbbá közművelődési megállapodás alapján láthatja el.

5. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik elsősorban:

a) a városban tevékenységet folytató társadalmi és civil szervezetekkel,

b) a közművelődési feladatokat ellátó országos és megyei szervezetekkel, intézményekkel,

c) a városban kulturális tevékenységet végző magánszemélyekkel.

1. A finanszírozás alapelvei

6. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési intézménye részére az éves költségvetésben meghatározott költségvetési előirányzatot állapít meg. Ezen túlmenően biztosítja a 9343 Beled, Vásártér u. 2. szám alatti Művelődési Ház és Könyvtár épületének fenntartását, állagmegóvását és fejlesztését.

(2) Az ingatlanvagyon bérbeadásával kapcsolatos feladatokat a Beledi Általános Művelődési Központ látja el.

(3) Az Önkormányzat a fenntartásában működő közművelődési intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény rendelkezései szerint köteles biztosítani a szükséges feltételeket.

5. A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei

7. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába – közművelődési megállapodás megkötésével - a közművelődésről szóló törvényben foglalt követelményeknek megfelelő alábbi intézményeket, szervezeteket vonhatja be:

a) Beled területén működő nem önkormányzati fenntartású oktatási intézmény;

b) közművelődési feladatokat ellátó társadalmi szervezetek;

8. § (1) Civil szervezet esetén azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely:

a) közművelődési tevékenységet folytat,

b) a bíróság jogerős bejegyző határozattal nyilvántartásba vette és

c) köztartozása nincs.

(2) Egyéni vállalkozóval csak akkor lehet közművelődési megállapodás kötni, ha

a) közművelődési végzettséggel és

b) ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint

c) köztartozása nincs.

(3) Gazdasági társasággal csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha társasági szerződésében szerepel a közművelődési tevékenység

9. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a város területén működő köznevelési intézménnyel,

b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

c) az egyházakkal,

d) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel.

6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

10. § (1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A Beledi Általános Művelődési Központ Művelődési Háza és Könyvtára szakmailag önállóan látja el tevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint.

(3) A közművelődési megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a Képviselő-testület munkatervében meghatározottak szerint kötelesek beszámolni.

7. Vegyes rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2018. október 8-án lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.