Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról

Hatályos: 2020. 03. 01- 2023. 03. 31

Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról

2020.03.01.

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ában és a 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a polgármester és az alpolgármester kivételével a helyi önkormányzati képviselőkre és a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjaira.

2. § (1) A képviselői tiszteletdíj (továbbiakban: alapdíj) mértéke havi 60.000 Ft.

(2) A képviselő-testület bizottságainak elnökeit az alapdíjon felül havi 25.000 Ft, a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjait egyaránt havi 20.000 Ft összegű díjazás illeti meg.

(3) A tiszteletdíj mértékét a testületi és bizottsági ülésekről történő összesen évente 3 igazolatlan hiányzás esetén 25%-kal csökkenti 6 hónap időtartamra.

(4) A testületi, illetve bizottsági ülésről való hiányzás igazolását az ülést megelőző nap 16:00 óráig a polgármesternél, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesternél kell szóban, telefonon vagy írásban bejelenteni.

3. § (1) Az önkormányzati képviselőnek a 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekezdése szerinti indokolt költségei kifizethetőek.

(2) Az önkormányzati képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

4. § (1) A tiszteletdíj kifizetésére havonta a tárgyhónapot követő hónap 15-ig, átutalással kerül sor.

(2) Jelen rendelet alapján a tiszteletdíjra jogosult személy írásban bármikor lemondhat – részben vagy egészben – tiszteletdíjáról, illetőleg írásos kérelmére a számfejtett tiszteletdíjat rendelkezése alapján az általa kért egyéb számlára kell utalni.

5. § (1) Ezen rendelet 2019. december 2-án lép hatályba.

(2) A rendelet 2. § (1) bekezdésének rendelkezéseit 2019. október 13-tól, a 2. § (2) bekezdésének rendelkezéseit 2019. november 28-tól kell alkalmazni.

(3) Ezzel egyidejűleg Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014 (XII.08.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.