Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelete

a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről

Hatályos: 2016. 11. 23 - 2019. 02. 19

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX: törvény 13. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. § A rendelet hatálya kiterjed Encs város közigazgatási területére.

2. § (1) Helyi védelem tárgyát képezi mindaz az építészeti érték, amelyet a képviselő-testület esztétikai, régészeti, történeti, építészeti, néprajzi, képzőművészeti és iparművészeti értéke miatt az Épített Érték Bizottság véleménye alapján védendőnek minősít. Ugyanúgy helyi védelem tárgyát képezi minden olyan érték, amelynek országos védelmét folyamatba helyezték.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a nemzetközi és az országos védelem alatt lévő építészeti örökségekre.

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK


3. § Jelen rendeletben

a) helyi védelmi terület a település olyan összefüggő része, amely a jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát képviseli, ahol a település és környéke arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak, illetve a helyileg védett építmény környezete,

b) egyedi védelem tárgya értékes épület, építmény, emlékmű, képzőművészeti alkotás, ezek egyes része, illetve a hozzájuk tartozó földrészlet lehet.

c) védett érték: Encs város önkormányzata által a rendeletben védetté nyilvánított helyi jelentőségű épített érték

d) védő övezet: a védett értékek közvetlen közelében található azon terület vagy területek, amelyen bekövetkező változások alapvetően és közvetlenül befolyásolhatják a védett érték állapotát.

e) helyi építészeti örökség: azok a települési részek, épületek és építmények, amelyek sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt és élő emberek, közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik

f) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja

g) építmény(az épület, műtárgy gyűjtőfogalma): a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön létre

h) épület: olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés céljából, a gáz, a folyadék és az egyéb ömlesztett anyagok tárolására és szállítására szolgáló műszaki alkotások (műtárgyak) kivételével.

i) műtárgy: mindazon építményfajta, ami nem minősül épületnek, és abban (azon) emberek csak karbantartási, közlekedési céllal vagy rendkívüli esetben ideiglenesen tartózkodnak.

HELYI JELENTŐSÉGŰ

ÉPÍTETT ÉRTÉKEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK


4. § A helyi védelem fokozatai:

- helyi védelmi terület (HVT)

- védett épület (HVÉ1)

- védett épületrész (HVÉ2)

5. § (1) A helyi védelmi területen meg kell őrizni a jellegzetes utcaszerkezetet, kialakult telekrendszert, útvonalvezetést. Új telkek kialakítása vagy telekalakítás csak ezzel összhangban engedélyezhető.

(2) A védett területen lévő épületeket, építményeket egymással és a környezettel összhangban a jellegzetes városkép egységes megjelenését biztosító módon kell fenntartani, illetve kialakítani.

(3) A védett területen az új épületek, építmények tömegarányait, fő méreteit a környezetben lévő hagyományos épületekhez harmonikusan illeszkedve, azok homlokzat szélességét, gerinc, -és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát, külső homlokzatát, struktúráját, felületképzését figyelembe véve kell meghatározni.

(4) Külön gondot kell fordítani a védett területeken az adott városrészre jellemző hagyományos kerítés, kapu, melléképületek és építmények továbbéltetésére.

(5) A közterületek és zöldterületek burkolatainak, berendezési tárgyainak az épületek, a városrész jellegéhez igazodó megjelenési formájának kell lenni.

6. § (1) Egyedi védelem alatt álló épület esetén a védelem az épület, építmény teljes tömegére és részleteire, valamint a hozzátartozó földrészletre is kiterjed.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyileg védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukkal kell megtartani, érintetlenül hagyva az eredeti nyílásrendet, a nyílások osztását, megerősítve a homlokzati tagozatokat.

(3) A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza. A védelem érdekében elő kell segíteni az épületek mai igényének megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet, annak jellege és a belső értékek megtartásával kell megoldani.

(4) A védett épületeket úgy lehet csak bővíteni, hogy azok eredeti tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon. A tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban kell legyen.

(5) A védett épületek bontása csak a műszaki avultság beálltával, a védettség megszüntetésének kimondása után történhet meg.

7. § (1) Helyileg védett épületrész esetén a védelem az épület, illetve az építmény valamely részértékére vonatkozik.

(2) Az ilyen épületek felújítása, bővítése esetén, ezeket az értékeket meg kell őrizni.

(3) Amennyiben az értéket csak az épület tömege képezi, úgy bontás után csak a meglévővel azonos tömegarányú új épület építhető a helyén.

8. § Helyi védelem alatt álló védett épületek, építmények esetében a városi főépítész, és a Műszaki Iroda szakvéleményének beszerzése szükséges az alábbi esetekben:

a) épület építése, bontása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése

b) épület rendeltetésének módosítása

c) a terület részleges vagy teljes - amelyen a védett épület, építmény áll - művelési ág változása

d) telekalakításhoz, telekrendezéshez

e) épület külső és belső felújítása, színezése.

f) kerítés építése, bontása, átalakítása, festése

g) közterületről látható felületen kirakatszekrény, előtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezések, fényreklám, cég- vagy címtábla létesítése, átalakítása, megszüntetése.

h) tájrendezési vagy képző- és iparművészeti restaurálási, továbbá a védett építmény jellegét és megjelenését bármely módon érintő egyéb munkálatok, illetve épületkutatás (falkutatás) végzéséhez.

9. § (1) Építési engedélyhez kötött eljárásokhoz a vonatkozó jogszabályban meghatározott mellékleteken túl be kell csatolni:

a) átalakítás esetén a jelenlegi állapotfelmérés rajzait két példányban,

b) homlokzatot érintő munkák esetében a színezésre vonatkozó javaslatot (színvázlatot két példányban).

c) belső dekoratív (ornamentális és figurális) falfesték esetében ezek színhű változatait két példányban,

d) a beavatkozás előtt részletes fénykép-dokumentációt egy példányban

(2) Az építésügyi hatóság és a főépítész további mellékletek csatolását írhatja elő.

(3) Az építésügyi hatóság és a főépítész egymás közötti egyeztetés után meghatározhatja a mellékletek méretarányát.

10. § Az építésügyi hatóság és a főépítész az engedélyezési eljárás során:

a) meghatározhatja az épület tetőfedésének anyagát

b) előírhatja a homlokzat kialakításának módját és színezését

c) előírhatja az épület tartozékok és belsőépítészeti elemek megőrzését

d) korlátozhatja és megtilthatja az építmények falán reklám falfestést vagy reklámhordozó elhelyezését

e) megtilthatja az építmények közterületről látható megjelenését kedvezőtlenül befolyásoló gépészeti berendezéseket, antennák, légvezetékek, árnyékolók alkalmazását az ideiglenes, legfeljebb 30 napig elhelyezett berendezések kivételével.

11. § Az építésügyi hatóság az építési engedély kiadását megtagadhatja, vagy feltételekhez kötheti hivatalból a főépítész, illetve a Műszaki Iroda szakvéleménye alapján, ha a tervezett építési munka:

a) területi védettség esetén a meglévő utcaszerkezet, építési vonal, telekosztás, építmények tér- és tömegarányának, tetőformájának, párkány- és gerincmagasságának megváltoztatásával jár,

b) egyedi védettség esetén az épület építmény tömegének, homlokzatának, tetőzetének, homlokzati tagozatainak, díszítő elemeinek, burkolatának, tetőfelépítményeinek, kéményeinek, nyílászáró szerkezeteinek, valamint egyéb épület tartozékainak megváltoztatásával eltávolításával, elbontásával jár,

c) a környezetbe nem illő építéstechnológiai homlokzat kiképzés és felületképzés alkalmazását tervezi és a védett érték megőrzését veszélyeztetné, valamint egyéb épülettartozékainak megváltoztatásával, eltávolításával járna.

12. § (1) Az építészeti örökség bontási engedély iránti kérelemről az építési hatóságnak írásban értesíteni kell az Épített Érték Bizottságát.

(2) Az építészeti érték bontási engedélyének jóváhagyása esetén az Épített Érték Bizottságnak meg kell állapítani az építmény műszaki és erkölcsi avultságát és egyidejűleg meg kell szüntetni a védettségét.

(3) Bontási engedély kiadása előtt a Műszaki irodának gondoskodni kell:

a) az épület, építmény és a telek felmérési és fotó dokumentációjának elkészítéséről és ennek irattári elhelyezéséről.

b) az Épített Érték Bizottság által értékesnek ítélt építészeti, szerkezeti elemek és tárgyak megmentéséről, elhelyezéséről.

13. § A helyileg védett épület, épületrész tovább építését, átalakítását, bővítését, külső homlokzat módosítását csak vezető tervező tervei alapján lehet végezni.

14. § (1) A helyi épített értékek védelmében védőövezet kerülhet kijelölésre. A védőövezetek területén törekedni kell a meglévő növényzet megtartására, a gyommentesítési kötelezettség betartatására, valamint az épület védettségi harmonizációjára.

(2) A védőövezetet helyrajzi száma alapján kell meghatározni és mellékletként térképvázlaton feltüntetni.

15. § A védőövezetbe tartozó ingatlanok esetében a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája, a főépítész hozzájárulása szükséges a következő eljárások során:

a) terület-felhasználási kategóriák és építési övezetbe sorolás

b) építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezés,

c) rendeltetésmódosítási engedélyezés,

d) földrészlet megosztása, összevonása, alakjának terjedelmének megváltoztatása,

e) belterületbe vonás,

f) művelési ág megváltoztatása,

g) eredeti terepviszony 2 m-rel meghaladó megváltoztatása,

h) rálátás, kilátás védelmének meghatározása

i) tömegközlekedés tervezése

j) vízfolyások és állóvizek igénybevétele, és vízi létesítmények építése.

k) a közművesítettség szükséges mértékének, a szikkasztás lehetőségének megállapítása

l) avar és tarlóégetés engedélyezése

m) engedélyhez kötött növényvédő szerek vagy talaj termőképességét befolyásoló szerek felhasználásának engedélyezése

n) tömegközlekedési táblák elhelyezése

o) közterület-használati engedélyek

p) minimális zöldfelület arány meghatározása

16. § Az építészeti értékek tudat - és ízlésformáló erejének elősegítésére

a) biztosítani kell az általános és középiskolák részére a település történetének, ezen belül az országosan és helyileg védett épületek ismertetésének lehetőségét

b) be kell vonni a honismereti köröket, városszépítő egyesületeket a rendezési terv építészeti érték vizsgálatainak széles körben való megismertetésében.

17. § (1) A helyi védelem irányítása Encs város önkormányzati képviselő-testületének a feladata.

(2) A helyi védelmi munkával járó szakigazgatási és hatósági feladatokat a városi jegyző látja el.

HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGGÉ NYILVÁNÍTÁS ÉS ANNAK MEGSZÜNTETÉSE


18. § (1) A védett építészeti örökség nyilvántartásba vételére és annak megszüntetésére irányuló kezdeményezéseket a létrehozott Épített Érték Bizottsága tárgyalja és terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) Épített Érték Bizottságának tagjai:

- Városfejlesztési Bizottság elnöke

- Városi jegyző

- Városi főépítész

- Műszaki Irodavezető

- Városvédő és Városszépítő Egyesület egy tagja.

(3) A védetté nyilvánítás, illetve ennek megszüntetésére a továbbiakban lakossági kezdeményezésre, társadalmi szervezetek javaslatára vagy hivatalból kerülhet sor, az alábbi feltételek szerint:

a) lakossági kezdeményezés esetén, ha azt legalább 100 encsi polgár aláírásával kezdeményezi

b) társadalmi szervezetek javaslata esetén, ha legalább 2 társadalmi szervezet vezetője és 10-10 tagja aláírásával kezdeményezi,

c) hivatalból történő kezdeményezés esetén,  a rendelet a szakmai bizottság (Városfejlesztési Bizottság) véleményezésével lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(4) A védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell a védett, illetve védendő érték megnevezését, pontos helyét, tulajdonviszonyát és a kezdeményezés indokát.

19. § (1) A védetté nyilvánítási eljárás során a védetté nyilvánításról az önkormányzat képviselő-testülete dönt.

(2) A védetté nyilvánítást állapotfelméréssel, fotókkal, esetlegesen videó-anyaggal kiegészítve, értékvizsgálattal kell megalapozni.

(3) A védetté nyilvánítást nem befolyásolja a védetté nyilvánítandó érték tulajdonviszonya, de a döntés előtt tájékoztatni kell a tulajdonost ennek hatásáról és a véleményét ki kell kérni.

(4) A helyi védelem alatt álló értékről a 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet szerinti tartalommal nyilvántartást kell vezetni ( továbbiakban: törzskönyv).

(5) A törzskönyv készítése, készíttetése,  valamint a törzslapok nyilvántartásba vétele a főépítész feladata.

(6) A védelemben részesítés tényét a helyben szokásos módon közzé kell tenni,  s erről írásban külön értesíteni kell:

a) a tulajdonost

b) a javaslatot tevőt

c) a műemlékvédelmi hivatalt

d) építészeti hatóságot

e) a védőövezetben tulajdonjoggal bíró személyeket

f) közterület felügyeletet.

20. § (1) A védett érték megszüntetéséről  az önkormányzat képviselő-testülete útján dönt.

(2) A védett érték megszüntetési eljárást állapotfelméréssel, fotókkal esetlegesen videó-anyaggal kiegészítve, értékvizsgálattal kell megalapozni,  amelyben kérni kell véleményét.

(3) A védett érték megszüntetésének tényét a helyben szokásos módon közzé kell tenni, s erről írásban külön értesíteni kell a 22. § (6) bekezdés szerinti személyeket.

21. § A településrendezési terv készítése során mellékletileg építészeti értékvizsgálati munkarészt kell készíteni a helyi építészeti örökségekről.

22. § A Képviselő-testület által védettnek minősített épített értékeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


23. § (1) A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Encs város helyi jelentőségű épített értékeinek védelméről szóló 15/2000. (X.16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet


Helyi védelem alatt álló építészeti örökség


I./ Encs

1.) Vasútállomás épülete

elhelyezkedése: Encs 528 hrsz, 3860 Encs, vasútállomás

törzsszáma: 1 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 1)

Védelembe vétel időpontja: 2000.(X.16.)

2.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár épülete

elhelyezkedése: Encs 263/1. hrsz, 3860 Encs, Rákóczi u. 9.

törzsszáma: 8 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 12)

Védelembe vétel időpontja: 2004.(V.18.)

3.) Görög katolikus templom és parókia épülete

elhelyezkedése: Encs 718/2. hrsz, 3860 Encs, Váci út 36.

törzsszáma: 9 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 13)

Védelembe vétel időpontja: 2006.(XII.19.)

4.) Református templom és parókia épülete

elhelyezkedése: Encs, 1334/1. hrsz., 3860 Encs, Táncsics út

törzsszáma: 10 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 14)

Védelembe vétel időpontja: 2007.(I.16.)

5.) Evangélikus templom épülete

elhelyezkedése: Encs, 550/10. hrsz., 3860 Encs, Váci út 69.

törzsszáma: 11 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 15)

Védelembe vétel időpontja: 2007.(I.16.)

6.)[1] Aba Sámuel Szakiskola épülete

elhelyezkedése: Encs 383 hrsz., 3860 Encs, Rákóczi út 59.

törzsszáma: 12 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 16)

Védelembe vétel időpontja: 2014.(VI.03.)

7.) Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épülete

elhelyezkedése: Encs 990. hrsz., 3860 Encs, Bem J. út 2.

törzsszáma: 13 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 17)

Védelembe vétel időpontja: 2014.(VI.03.)

8.) Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épülete

elhelyezkedése: Encs 1332/78. hrsz., 3860 Encs, Táncsics. út 4.

törzsszáma: 14 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 18)

Védelembe vétel időpontja: 2014.(VI.03.)

9.) Encs Városi Sportközpont épülete

elhelyezkedése: Encs 546/3 hrsz., 3860 Encs, Gagarin út 11.

törzsszáma: 15 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 19)

Védelembe vétel időpontja: 2014.(VI.03.)

10.) PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ épülete

elhelyezkedése: Encs 1331/3 hrsz., 3860 Encs, Táncsics út 2.

törzsszáma:16 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 20)

Védelembe vétel időpontja: 2014.(VI.03.)

11.) Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde abaújdevecseri tagóvoda épülete

elhelyezkedése: Encs 4154/1 hrsz., 3868 Encs, Fő út 7.

törzsszáma:17 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 21)

Védelembe vétel időpontja: 2014.(VI.03.)


II./ Encs-Abaújdevecser

1.) Csoma József-kastély (alsó kastély)

elhelyezkedése: Encs-Abaújdevecser 4007 hrsz, 3868 Encs, Fő út

törzsszáma: 2 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 2)

Védelembe vétel időpontja: 2000.(X.16.)

2.) Csoma István-kastély

elhelyezkedése: Encs-Abaújdevecser 4191/6 hrsz, 3868 Encs, Kossuth út

törzsszáma: 3 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 3)

Védelembe vétel időpontja: 2000.(X.16.)

3.) Csoma családi sírbolt

elhelyezkedése: Encs-Abaújdevecser 4191/6 hrsz-ú temetőben, 3868 Encs ….temető

törzsszáma: 4 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 4)

Védelembe vétel időpontja: 2000.(X.16.)

4.) Fáy családi sírbolt

elhelyezkedése: Encs-Abaújdevecser 4003 hrsz-ú temető, 3860 Encs, Római katolikus temető

törzsszáma: 5 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 5)

Védelembe vétel időpontja: 2000.(X.16.)

5.) Református templom

Encs-Abaújdevescser 4002 hrsz-ú teplom, 3868 Encs, Református egyház temetője

törzsszáma: 6 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 6)

Védelembe vétel időpontja: 2000.(X.16.)


III./ Encs-Fügöd

1.) Református templom

elhelyezkedése: Encs-Fügöd  2234 hrsz, 3867 Encs, Ady út

törzsszáma: 7 (a 15/2000.(X.16.) rendelet szerinti törzsszáma: 7)

Védelembe vétel időpontja: 2000.(X.16.)