Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016 (II.4.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 09. 02 - 2017. 05. 30

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016 (II.4.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.09.02.

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Csanádpalota Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

és finanszírozásának módja

2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

főösszegét 776.784.013.-Ft-ban,
ezen belül:
- a költségvetés működési
bevételének főösszegét: 685.480.013.-Ft-ban,
- a költségvetés működési
kiadásainak főösszegét: 685.480.243.-Ft-ban,
- a költségvetés felhalmozási
bevételének főösszegét: 91.304.230.-Ft-ban,
- a költségvetés felhalmozási
kiadásainak főösszegét: 91.304.230.-Ft-ban,
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület
a finanszírozási célú kiadások(átadott pénzösszeg) összegét 35 001 eFt-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.) A helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló hozzájárulás 35 001 e Ft
(4) 2 A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
Személyi juttatás 254.927.153.-Ft
Munkaadókat terhelő adók, járulékok 48.559.460.-Ft
Dologi kiadások 180.975.233.-Ft
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 23.095.000.-Ft
Pénzeszközátadások, egyéb támogatások 177.923.167.-Ft
Felhalmozási kiadások 91.304.230.-Ft
jogcímek szerint állapítja meg.
(5) Csanádpalota Városi Önkormányzat Címrendjét az 1. melléklet szemlélteti.
(6) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását (normatívák) a 2. melléklet mutatja be.
(7) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi összesített bevételeit a 3. melléklet határozza meg.
(8) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi összesített működési kiadásait a 4. melléklet határozza meg.
(9) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet határozza meg.
(10) Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6. melléklet határozza meg.
(11) Csanádpalota Városi Önkormányzat a 2016. évi bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(12) Csanádpalota Városi Önkormányzat a 2016. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásait a 7./a melléklet szemlélteti.
(13) Csanádpalota Városi Önkormányzat a 2016. évi társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatását a 7./b. szerint határozza meg.
(14) Csanádpalota Városi Önkormányzat a 2016. évi működési célú pénzeszközátadásait a 7./c melléklet mutatja be.
(15) Csanádpalota Városi Önkormányzat a Városi Könyvtár és a Kelemen László Művelődési Ház 2016. évi bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(16) A költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások költségvetési szervenként és feladatonkénti részletezését az 10. melléklet tartalmazza.
(18) A képviselő-testület a következő évekre vonatkozó kötelezettségvállalását, támogatási szerződéssel megalapozott döntéseit, támogatásokkal lebonyolítandó programokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) A finanszírozási ütemtervet a 12. melléklet mutatja be.
(20) A Csanádpalota Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet mutatja be.
(21) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
A közvetett támogatások mindazok a bevételek, amelyeknek megfizetését az önkormányzat elengedi, mérsékli. Az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja értelmében a közvetett támogatások és adó elengedéseket tartalmazza. Mentességek körét a 17/1998 (XII.23) rendelet alapján állapítja meg.

3. § (1) Az átmeneti szabad pénzeszköz költségvetési éven belül legfeljebb 90 napos futamidőre tartós betét elhelyezésére fordítható, melyre felhatalmazást kap a polgármester.

(2) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező többletbevételekkel, valamint kiadási elmaradásokkal nem fedezett hiány finanszírozására likvid hitelt vegyen igénybe.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4 §

Az önkormányzati szintű költségvetési rendelet végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
Kiadási előirányzat felhasználásra kizárólag a polgármester előzetes írásbeli engedélyezése után kerülhet sor. Az előírás minden költségvetési szervre és minden jogcímre vonatkozik.

5. § Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll és a mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, azt a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének írásban.

6. § A költségvetési szervek vezetői köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szervek által elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetében is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére.

7. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, a tartalék feletti rendelkezési jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A tervezett (létrejött) feladattal nem terhelt bevételi többletet a bevételi előirányzat egyidejű megemelése mellett a céltartalék növelésére kell fordítani.

(3) A tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok, valamint a bevételi teljesítések mértékéig vállalhatók.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt.

8. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a pályázati eljárásban résztvevő bejegyzett civil szervezeteket . A támogatások folyósítására – kizárólag pályázati eljárás lebonyolítása után, írásbeli megállapodás alapján − ütemezve, számadási kötelezettséggel kerülhet sor.

(2) A támogatásban részesülő bejegyzett civil szervezetek és sportegyesületek a kapott pénzeszközről a költségvetési évet követő január 31-ig kötelesek elszámolni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

9. § (1) A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak a tárgyévi költségvetés terhére kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben csak a testület jóváhagyását követően emelhetik fel.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról az első, a harmadik és a negyedik negyedévre vonatkozóan tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig, a második negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedév utolsó hó 5. napjáig köteles a jegyzőt tájékoztatni.

10. § (1) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjét, számviteli politikáját és a számlarendjét - a jegyző által meghatározott módon - rögzíteni.

(2) Köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori jegyzőt terheli.

11. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az intézmény vezetők az előirányzat túllépést a képviselő-testületnek kötelesek indokolni a zárszámadás tárgyalásakor.

12. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni a finanszírozási ütemterv alapján, azzal, hogy a támogatás utalásának indokoltságát, minden egyes igénylésnél az intézmény likviditási (pénzkészlet stb.) helyzetét be kell mutatni.

(2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(3) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 1.000.000.- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. § (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a belső ellenőr éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző célvizsgálat jelleggel elrendelheti az önkormányzat által megbízott belső ellenőrét - a 2016. évi Ellenőrzési munkatervben szereplő tartalék napok terhére - az intézmények átvilágítására, a felhasznált önkormányzati források szabályszerűségének és hatékonyságának vizsgálata érdekében.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének megszervezéséről, ezen belül köteles folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

15. § (1) E rendelet hatályát veszti 2016. december 31-én. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

10. melléklet12