Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a település támogatás keretében nyújtott ellátásokról

Hatályos: 2022. 08. 02

Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a település támogatás keretében nyújtott ellátásokról1

2022.08.02.

Bükkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 7. § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel Bükkszentmárton Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a Szoc. tv. 3. § (1)-(2) bekezdéseiben és 3. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott természetes személyekre.

2. § (1) Az önkormányzat a szociálisan árszoruló személyek, családok részére települési támogatást biztosít.

(2) Települési támogatás keretében igényelhető ellátások:

a) lakhatási támogatás,

b) temetési támogatás,

c) szociális kamatmentes kölcsön,

d) rendkívüli települési támogatás,

e) tűzifa támogatás.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti ellátás havi rendszerességgel nyújtott ellátás, a (2) bekezdés b)-e) pontjai szerinti ellátások eseti ellátások.

(4) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a polgármester és a képviselő-testület (a továbbiakban együtt: önkormányzati szociális hatóság) gyakorolja.

3. § (1) A települési támogatás kérelemre történő megállapításkor a kérelmet e célra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni, melyhez csatolni kell a formanyomtatványon felsorolt, az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges mellékleteket.

(2) A (1) bekezdés szerinti formanyomtatványok beszerezhetőek a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzatnál, valamint letölthetőek az Önkormányzat honalapjáról (www.bukkszentmarton.hu).

(3) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja jogosult.

(4) Rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.

(5) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles – az igényelt támogatástól függően – a családjában vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat, hallgatói jogviszonyát tanúsító, 30 napnál nem régebbi igazolást becsatolni. Köteles továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat mellékelni.

(6) E rendeletben szabályozott ellátások tekintetében a jövedelem számításának és igazolásának módjára a Szoc. tv. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(7) A jogosultsági feltételek fennállását, a megváltozott munkaképességet, a fogyatékosságot, munkanélküliséget, a szociális intézményektől igénybe vett ellátást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a Hivatalnál, valamint az Önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.

(8) A támogatás szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

(9) A rendszeres ellátásokat utólag minden hónap 5-éig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani.

(10) A pénzbeli ellátások folyósítása általában postai úton, vagy – külön kérésre, a számlaszám igazolása mellett – lakossági folyószámlára utalással történik a jogosult, vagy törvényes képviselője részére. Kivételes esetben a polgármester házipénztárban történő kifizetést engedélyezhet.

(11) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be,

b) a jogosult azt kéri,

c) a jogosult meghalt,

d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

(12) A (11) bekezdés a) és c)-d) pontjai szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.

(13) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátásra való jogosultságot – a (11) bekezdés szerinti eseteken kívül – meg kell szüntetni abban az esetben is, ha a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött.

(14) A Szoc. tv-ben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli ellátás visszafizetésére,

b) természetben nyújtott ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére.

(15) Ha a polgármester a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, vagy pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti, vagy

c) részletfizetést engedélyezhet.

Lakhatási támogatás

4. § (1) A polgármester lakhatási támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez.

(2) A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és csatorna, gázfogyasztás és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.

(3) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy,

a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentet lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik és annak tulajdonosa vagy bérlője és

b)2 akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át és

c) akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona.

(5) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(6) Fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(7) Ha a háztartásban

a) a (6) bekezdés a)-c) pontja szerinti személy magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül,

b) a (6) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti személyre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

c) gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(8) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450,- Ft.

(9) Az elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(10) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(11)3 A (10) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:nullahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(12) A lakhatási támogatást hat hónapra kell megállapítani azzal, hogy a kérelmezőt az ellátás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(13) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(14) A (13) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

Temetési támogatás

5. § (1) A polgármester temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek

a) aki a meghalt – Ptk. szerinti – hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, és

b)4 családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.

(2) Nem jogosult temetési támogatásra, aki az eltemettetésre – ellenszolgáltatás fejében - szerződésben vállalt kötelezettséget.

(3) Nem állapítható meg temetési támogatás annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(4) A temetési támogatás összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 25%-a.

(5) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége: 120 000,- Ft.

(6) A temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 90 napos, jogvesztő határidőn belül kell benyújtani.

(7) A temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

Szociális kamatmentes kölcsön

6. § (1) A polgármester szociális kamatmentes kölcsönt állapít meg:

a) halálesetnél biztosítási díj felvételéig,

b) elemi vagy bűncselekményből származó kár mérsékléséhez, ha a károsult a bekövetkezett kár vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik,

c) rendkívüli élethelyzetből (ilyen különösen: kórházi ellátás, súlyos betegség) eredő költségek mérséklésére.

(2) Kölcsön csak azoknak nyújtható, akik a kérelem benyújtásakor (igazolt) rendszeres havi jövedelemmel rendelkeznek, és az egy főre jutó havi nettó jövedelmük meghaladja

a) egyedül élőknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

b) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,

és nem haladja meg az öregégi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

(3) A kölcsön egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

(4) A kölcsön összegének mértéke az igazolt kiadások összegétől függően állapítható meg, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-a.

(5) A kölcsön futamideje legfeljebb 12 hónap, mely időtartam a jogosultság megállapítása hónapját követő második hónap első napján kezdődik. A havi törlesztő részlet összege a kölcsönösszeg és a futamidő hónapjai számának hányadosa.

(6) A kölcsön nyújtásáról szerződést kell kötni, amelyben meg kell határozni a visszafizetés idejét, a törlesztés feltételeit és a visszafizetést biztosító garanciákat.

Rendkívüli települési támogatás

7. § (1)5 A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot állapít meg a Szoc. tv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott valamely körülmény miatt, azon szociálisan rászorult rendkívüli élethelyzetbe került személynek, akinek egy főre számított rendszeres havi jövedelme nem haladja meg családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 500 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 600 %-át.

(2) A rendkívüli települési támogatás alkalmanként adott mértékét a rászorultsághoz igazodóan, az igazolt kiadások összegétől függően kell megállapítani, de esetenként maximum 20.000 Ft, évente legfeljebb 60.000 Ft állapítható meg egy háztartásban élő családnak.

(3) A polgármester halaszthatatlan esetben dönthet a rendkívüli települési támogatásról 10.000 Ft-ig.

Tűzifa támogatás

8. § (1)6 A képviselő-testület települési támogatást tűzifa formájában annak nyújthat, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 700 %-át, egyedülálló esetében 800 %-át nem haladja meg.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

ba) aktív korúak ellátására,

bb) időskorúak járadékára,

bc) természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra, különösen lakhatási célú települési támogatásra jogosult.

c) egyetemes szolgáltatást nem igénybe vevő, földgázszolgáltatóval szerződésben nem álló lakos

(3) Háztartásonként legalább 0,5 m3, legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.

(4) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(5) A tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Köztemetés

9. § (1) Az Szt. 48. §-a szerinti köztemetésekről a polgármester gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól – különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén – részben vagy egészben mentesítheti. Különös méltánylást érdemlő körülmény, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, a kötelezettnek és családjának számottevő vagyona nincs, továbbá a hagyaték nem nyújt megfelelő fedezetet a hagyatéki teherként bejelentett temetési költségek kielégítésére.

Tanévkezdési támogatás7

9/A. § (1) Tanévkezdési támogatás évente egy alkalommal, a tárgytanév október 15. napjáig a törvényes képviselő által benyújtott kérelemmel igényelhető.

(2) Tanévkezdési támogatásra jogosult az a Bükkszentmárton községben lakóhellyel rendelkező gyermek, aki általános iskolai tanuló, közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, és a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.

(3) Az iskolakezdési támogatáshoz közép- és felsőoktatási intézményben tanuló gyermek esetében az intézmény igazolása szükséges.

(4) Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként

a) az általános iskolában tanuló gyermekek részére 10.000 Ft,

b) a gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola nappali tagozatán tanuló gyermekek részére 15.000 Ft

c) felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói részére 20.000 Ft.

Záró rendelkezések

10. §8

11. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 3. napjával.

2

A 4. § (4) bekezdés b) pontja a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (11) bekezdése a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (1) bekezdése a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (1) bekezdése a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A „Tanévkezdési támogatás” alcímet (9/A. §) a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

8

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.