Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 04 - 2022. 09. 04

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.04.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) – (4) bekezdésében, a 29. § (1) – (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:)

„b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsőde.”

(2) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás keretében működő Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ útján, a gyermekek napközbeni ellátását Segesd Község Önkormányzata fenntartásában működő Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde biztosítja.”

2. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyermekek napközbeni ellátásnak intézményi formája: bölcsőde.”

3. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„7/A. Bölcsődei ellátás

7/A. § (1) A Gyvt. alapján a családban nevelkedő, három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosítja a bölcsőde. A gyermekek nappali felügyelete mellett a gyermekek gondozását, nevelését, foglalkoztatását kell biztosítani azon gyerekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük vagy egyéb ok miatt nem tudnak gyermekük napközbeni ellátásukról gondoskodni.

(2) A bölcsődei ellátást Segesd Község Önkormányzata fenntartásában működő Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde telephelyeként működő bölcsőde biztosítja.

(3) A bölcsődei nevelés, gondozás igénybevétele a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére indul. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 42. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy ki kezdeményezheti a bölcsődébe történő felvételt.

(4) A bölcsőde igénybevételére szóló kérelmet írásban a bölcsőde szakmai vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor történik a tájékoztatás az ellátás igénybevételének feltételeiről, az ellátás tartamáról, a fizetendő térítési díjról, a panaszjog gyakorlásának módjáról.

(5) A felvételi kérelem elbírálása elsődlegesen a Gyvt.-ben meghatározottak szerint, majd a kérelmek beérkezési sorrendje alapján történik. A felvételről a bölcsőde szakmai vezetője dönt. A bölcsődében a gyermekek felvétele egész évben folyamatos. Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, a törvényes képviselő külön kérelmére a gyermek várólistára kerül és szabad férőhely esetén az elhelyezés időpontjáról az intézményvezető értesítést küld. Az intézmény bölcsődei ellátást a gyermek törvényes képviselőjével kötött írásos megállapodás alapján biztosít.”

4. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg. Segesd Község Önkormányzata bölcsődei intézményi gondozási díjat nem állapít meg. A gyermekek napközbeni ellátásának, a gyermekétkeztetés, valamint a bölcsőde esetében a gondozási díj intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete határozza meg.

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az adott intézmény vezetője állapítja meg, az intézményi térítési díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, továbbá a 9. § szerinti kedvezmények figyelembevételével.

(4) A személyi térítési díj – a gyermekétkeztetés kivételével – nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

(5) Ingyenes ellátást kell biztosítani, ha a térítési díjfizetésre kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.”

5. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak.”

6. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül – gyermekek napközbeni ellátása esetén a szakmai vezető a szolgáltatás, ellátás igénybevételét megelőzően – értesíti a kötelezettet a személyi térítés díj összegéről.

(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesterhez, bölcsődei ellátás esetében a bölcsődei szakmai vezetőhöz fordulhat. Ebben az esetben a kérelemről határozatban kell dönteni.

(3) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre kell megfizetni.

(4) A személyi térítési díjat havonta a tárgyhónapot követő 15. napjáig kell megfizeti. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a jegyzőt.”

7. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. § Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése.

9. § Ez a rendelet 2022. szeptember 4-én lép hatályba, és 2022. szeptember 5-én hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Intézményi és személyi térítési díjak (ÁFA nélkül)

1. Intézményi térítési díjak a Segesdi IV. Béla Király Általános Iskolára vonatkozóan:

1.1. Tízórai 130 Ft/nap.

1.2. Ebéd 400 Ft/nap.

1.3. Uzsonna 130 Ft/nap.

1.4. Összesen 660 Ft/nap.

2. Intézményi térítési díjak a Segesdi Tündérkert Óvodára vonatkozóan:

2.1. Tízórai 120 Ft/nap.

2.2. Ebéd 300 Ft/nap.

2.3. Uzsonna 120 Ft/nap.

2.4. Összesen 540 Ft/nap.

3. Intézményi térítési díjak a Cseperedők Bölcsődére vonatkozóan:

3.1. Reggeli 110 Ft/nap.

3.2. Tízórai 100 Ft/nap.

3.3. Ebéd 200 Ft/nap.

3.4. Uzsonna 100 Ft/nap.

3.5. Összesen 510 Ft/nap.

3.6. Gondozás 0 Ft/nap.

4. Szünidei gyermekétkeztetés: ebéd 500 Ft/adag.

5. Személyi térítési díjak: A képviselő-testület az óvodai nevelésben és bölcsődei ellátásban részt vevő gyermekek, valamint az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók részére az étkezést térítésmentesen biztosítja.”