Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2020. 02. 26

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§-a felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott feladatkörében eljárva – Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével – a helyi közművelődési feladatokról a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 

1. Alapelvek


1. § Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény ( a továbbiakban: közművelődési törvény) 2 - 4/A. §-ában megfogalmazott alapelveket, jogokat érvényesíti.

2. § (1) A kultúrához való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok nemre, korra, vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi származásra tekintet nélkül mindenkit megilletnek.

(2) A város polgárainak és közösségeinek joga, hogy igénybe vegyék az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat.

2. A rendelet célja


3. § A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek, kulturális, és művészeti szükségleteinek figyelembe vételével - a közművelődési törvény, a helyi hagyományok, lehetőségek, sajátosságok alapján - meghatározza a közművelődési tevékenységek, feladatok körét, formáit, ellátásának módját és feltételeit

3. A rendelet hatálya


4. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az önkormányzat által alapított és fenntartott közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézményekre, közösségi színterekre és azok alkalmazottaira,

b) a nem önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, magánszemélyekre, amennyiben az önkormányzat velük közművelődési megállapodást köt, ill. részükre ilyen célú támogatást nyújt,

c) közművelődési tevékenységük körében  a nevelési és oktatási intézményekre

d) a közművelődési tevékenységek résztvevőire, szolgáltatást igénybevevőkre.

II. Fejezet

Az önkormányzat közművelődési tevékenysége


4. Általános célkitűzések


5. § (1) Az önkormányzat az alapelvek érvényesülése érdekében az alábbi általános célokat tűzi ki:

a) a nemzeti, a kisebbségi  és egyetemes kultúra megismertetését és közvetítését, közkinccsé tételét,

b) a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, a lakosság kulturális

életének fejlesztését, a kezdeményezések segítését,

c) a település szellemi értékeinek fenntartását és megismertetését,

d) a helyi művelődési szokások ápolását és gazdagítását, a kialakuló hagyományok gazdagítását és megőrzését,

e) a közművelődés tárgyi emlékeinek a fenntartását, megőrzését, gondozását,

f) a település kulturális közéletének, eredményeinek, a település hagyományainak, értékeinek mind szélesebb körben történő megismertetését,

g) a kulturális rendezvények, helyi évfordulók (nemzeti, kisebbségi, egyházi (vallási) és világi évfordulók, hagyományos ünnepek közismertté tételét, az ünnepek kultúrájának gondozását, gazdagítását, támogatását,

h) a település önszerveződő közművelődési életének szervezését, azon helyi szerveződő közösségek támogatását, amelyek elősegíthetik a kulturális élet gazdagodását.

5. Feladatkörök meghatározása


6. § Az önkormányzat az általános célok megvalósulása érdekében a közművelődési rendelet 76.§ (3) bekezdés a-e) pontjában meghatározott alapszolgáltatások keretén belül a következő főbb kulturális, közművelődési feladatköröket, feladatokat határozza meg:

a) a város kulturális értékeinek ismertté tételét, a helyi tudás, a helyi információ fejlesztését,

b) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését, segítését, támogatását,

c) a város természeti, környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,

d) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,

e) a lakosság kreativitásának, amatőr művészeti alkotókedvének, tehetségeinek gondozását, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,

f) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését, a helyi társadalom, a város polgárai szabadság- és felelősségérzete növekedésének, a civil közösségek támogatását,

g) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, egymás értékeinek megismerését, tiszteletét:

- a helyi kisebbségi önkormányzatokkal szoros együttműködés kialakítását, kapcsolatépítést,

- a nemzetközi kapcsolatok - testvérvárosi kapcsolatok - révén más népek kultúrájának megismerését, megismertetését,

h) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,

i) térségi közművelődési feladatok ellátását,

j) a lakosság műveltségének, öntudatának, esztétikai szemléletének fejlesztését, a rekreáció biztosítását,

k) a könyvtárhasználati jog gyakorlását a nyilvános könyvtári ellátás, illetve a térségi mozgókönyvtár ellátás  rendszerének működtetésével.

7. § A települési önkormányzat helyi közművelődési tevékenység támogatását célzó kötelező feladataként ellátott közművelődési alapszolgáltatásait részletesen ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

8. § Encs Város kiemelt ünnepi és közművelődési rendezvényei körét a 2. melléklet tartalmazza.

6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése


9. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladataival kapcsolatos alapítói, fenntartói, irányítói és döntési, valamint egyéb jogköreit a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben az önkormányzat szakmailag illetékes bizottsága, valamint a polgármester gyakorolja.

10. § A képviselő-testület:

a) kiadja a közművelődési és közgyűjteményi intézmények( továbbiakban: intézmények) alapító okiratát, meghatározza alapfeladatait. 

b) közművelődési megállapodást köthet az önkormányzat kötelező és önként vállalt közművelődési feladatainak ellátására,

c) jóváhagyja az intézmények fejlesztési tervét, éves költségvetését a szakmai követelmények, az éves költségvetésben meghatározott normatívák, valamint a helyi közművelődési rendeletből adódó feladatok figyelembevételével

d) ellátja az intézmények fenntartásával, felügyeletével, irányításával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat,

e) biztosítja az intézmények fenntartásához szükséges szervezeti, személyi - szakképzettség -, anyagi és tárgyi feltételeket,

f) figyelemmel kíséri az önkormányzat közművelődési intézményeinek szakmai munkáját, feladatellátását,

g) szakmai beszámoló keretében értékeli az intézmények tevékenységét, feladatvégzését.

h) biztosítja, hogy a lakosság, az önszerveződő közösségek megfelelő rendszerességgel és időtartamban igénybe vehessék az intézmények szolgáltatásait

11. § Az önkormányzat feladatköre és hatásköre szerint illetékes bizottsága:

a) részt vesz a közművelődési célok, a feladatellátás és formáinak meghatározásában.

b) közreműködik a könyvtári és a közművelődési feladatok ellátásában, a közösségi hagyományok, művészeti önszerveződések és művészeti alkotó munkát szolgáló kulturális célok megvalósításában,

c) közreműködik a kulturális, művészeti intézmények belföldi és külföldi kapcsolatrendszerének alakításában, fejlesztésében,

d) jóváhagyja a közművelődési, közgyűjteményi feladatot ellátó költségvetési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, ellenőrzi hatályosulását,

e) előzetesen állást foglal, véleményt nyilvánít a képviselő-testület közművelődési feladatait érintő döntéstervezetekről,

f) részt vesz a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzésében, figyelemmel kíséri jelen rendelet hatályosulását.

12. § A polgármester

a) folyamatosan figyelemmel kíséri - a Polgármesteri Hivatal útján - az intézmények alapító okiratában, valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatainak végzését, az intézmények működését, pénzügyi-gazdasági tevékenységét.

b) folyamatosan ellátja - a Polgármesteri Hivatal útján - a feladatellátás szakmai irányításával, szervezésével, szabályozásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint a felügyeleti szerv vezetőjeként az azzal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási - tervezési, előirányzat-gazdálkodási, előirányzat-módosítási, beszámolási, pénzügyi ellenőrzési - teendőket, ha jogszabály másként nem rendelkezik, ill. jogszabály más szerv feladat-és hatáskörébe nem utalja.

7. Feladatellátás szervezeti keretei, intézményrendszere


13. § (1) A közművelődési törvény 76. § (2) bekezdésében, valamint jelen rendelet 5-6.§-aiban kitűzött célok, meghatározott feladatok ellátásának intézményi, szervezeti kerete, formája, módja: az önkormányzat közművelődési intézményt működtet, közművelődési megállapodásokat köthet, együttműködik partnerekkel.

(2) Az önkormányzat a szervezeti kereten belül biztosítja, hogy az önkormányzat és egyéb szervezetek tevékenységük során, összehangoltan, egymás feladatait kiegészítve működjenek együtt.

(3) Encs város Önkormányzata elismeri a civil szervezetek, az oktatási és nevelési intézmények közművelődés területén elvégzett munkájának fontosságát és a továbbra is számít az együttműködésükre.

14. § (1) Az önkormányzat kötelező közművelődési alapfeladatainak ellátása érdekében közművelődési intézményt működtet.

(2) Az önkormányzat közművelődési intézménye az alapító okiratban rögzített alapfeladatokat látja el.

15. § Az önkormányzat kapcsolatot tart és együttműködik:

a) helyben működő, közművelődési célokat is  felvállaló társadalmi és civil szervezetekkel, közösségekkel,

b) az önkormányzat illetékességi területén működő nevelési-oktatási intézményekkel

c) egyházi szervezetekkel és intézményekkel,

d) a térség települési önkormányzatainak kulturális intézményeivel,

e) a megyei önkormányzat által működtetett kulturális intézményekkel,

f) a kisebbségi önkormányzatokkal.

16. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósítására, szolgáltatás nyújtására közművelődési és együttműködési, társulási megállapodást köthet.

(2) Az önkormányzat az intézményei, gazdasági társaságai által el nem látott feladatok teljesítése érdekében, közművelődési megállapodáson alapuló szerződéses, társulásos kapcsolatot létesíthet.

(3) A közművelődési megállapodás megkötése a képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik.

(4) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját,

b) a közművelődési tevékenységben érintettek körét,

c) az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat,

d) a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és rendszerességét, a közösségi szintér, illetőleg közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitva tartását,

e) a megállapodás személyi, tárgyi, és pénzügyi feltételeit,

f) közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget.

(5) A közművelődési megállapodást helyben szokásos módon közzé kell tenni.

8. A feladatellátás finanszírozása


17. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat. E támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben rögzített feladatok megvalósítását.

(2) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények, valamint a közművelődési megállapodás alapján támogatásban részesülő szervezetek, támogatott civil és egyéb szervezetek évente tájékoztatják a képviselő-testületet tevékenységükről, és beszámolnak a pénzügyi támogatás felhasználásáról.

18. § Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetésből finanszírozza. Ennek forrásai: a központi költségvetési hozzájárulás, a helyi önkormányzati támogatás, az intézményi bevételek, a pályázati jellegű forrásokból befolyt támogatások, hozzájárulások.

19. § (1) A közművelődési tevékenység ellátására létrehozott költségvetési szervek részére az alapító okiratban, valamint az éves feladattervben meghatározott feladataik ellátásához szükséges források az éves költségvetési rendeletben kerülnek megállapításra.

(2) A különböző szervezetektől átvett és pályázati pénzeszközök, valamint a pályázati összegek elnyeréséhez szükséges önrész - az érdekeltségnövelő támogatás - éves költségvetési rendeletben a közművelődési intézmény költségvetésébe kerül beépítésre.

9. Közművelődési szolgáltatások igénybevételének feltételei


20. § Az önkormányzat biztosítja az intézmények használói számára a helyszínterek, valamint a tárgyi feltételek, technikai eszközök igénybevételét. A használatra vonatkozó részletes szabályokat az intézmény SZMSZ-e  tartalmazza.

21. § (1) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett közművelődési intézmény által nyújtott szolgáltatások esetén:

a) díjmentes szolgáltatásként végezhető - a jogszabályokban rögzített ingyenesen végezhető szolgáltatásokon túl – az 5-6. §-aiban rögzített közművelődési tevékenység, amennyiben az energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénnyel nem jár, vagy amelynek összes költségét (közvetett és közvetlen költségek együttes értékét) az önkormányzat teljes mértékben biztosította.

b) díjköteles szolgáltatásként végezhető az 5-6. §-aiban rögzített közművelődési tevékenység, amennyiben az energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénye van, vagy amelynek összes költségét (közvetlen és közvetett költségek együttes értéke) az önkormányzat részben finanszírozza,

c) díjköteles továbbá az egyéb, nem kulturális célú és/vagy üzleti tevékenység.

(2) A szolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az adott tevékenységgel kapcsolatos összes bevétel (szolgáltatási díj, a saját bevétel és a támogatások együttes összege) a közművelődési tevékenység esetében a közvetlen költségekre, az egyéb, nem kulturális célú és/vagy üzleti tevékenység esetében a közvetlen és közvetett költségek együttes összegére fedezetet nyújtson.

10. A közművelődés tárgyi, személyi feltételei


22. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja az általa fenntartott közművelődési, közgyűjteményi intézmények alapító okiratában megjelölt és használatba adott - az önkormányzat tulajdonát képező - ingatlanokat, gondoskodik a meglévő infrastruktúra fejlesztéséről, a személyi és tárgyi feltételekről.

(2) Az önkormányzat a közművelődési törvény 93-94.§-aiban foglaltak alapján a közművelődési feladatok ellátásához szükséges szakemberek létszámát - a jogszabályi előírások figyelembe vételével - az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményei esetében az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

III. Fejezet

Záró rendelkezések


23. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

24. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 16/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1.     melléklet

a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez


Encs Város közművelődési alapfeladatai

a közművelődési törvény 76. § (3) bekezdése szerint


a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelő közösségek számára helyszín biztosítása.

 

Ezen belül:

- a város közművelődési intézményeiben a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységéhez, a kultúraközvetítéshez

- esztétikus környezet,

- infrastruktúra,

- anyagi feltétel,

- az adott tevékenységet segítő megfelelő számú szakember biztosítása.

- a kooperációs szándékok ösztönzése,

- a réteg- és korosztály kultúrák ismerkedési alkalmainak biztosítása,

- a felelős közéleti szereplés kulturális fórumainak kimunkálása,

- a művelődő közösségek ismertté válásának biztosítása,

- településvédő, - szépítő, természet-, és érdekvédő egyesületek összefogása,

- a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenységek végzésének helyszín biztosítása, a művelő közösség számára bemutatkozási lehetőség nyújtása,

- helyi együttműködéshez, civil szervezetek tevékenységéhez színtér és infrastruktúra biztosítása.


Tevékenységi formák:

- városi civil szervezetek fórumának működtetése,

- civil közösségek közötti együttműködés kezdeményezése,

- az ifjúság érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek intézményi segítése,

- civil közösségek részére szakmai, módszertani ajánlások, pénzügyi, jogi ismeretek biztosítása,

- közművelődési fórum szervezése,

- pályázati lehetőségekről információk kínálata, segítségnyújtás pályázatok elkészítéséhez.

 

b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

keretén belül a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 6.§ (1) bekezdés a)-d), továbbá f) és h) pontok szerinti szakmai feladatok ellátása.

 

Ezen belül:

a város hagyományaival, természeti, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek, speciális és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése, közmegbecsülésének növelése.

- generációk közötti kapcsolatok elősegítése, a generációk közötti kulturális szakadék felszámolása

- lelki egészség megőrzése a szellemileg és fizikailag aktív élet fontosságának hangsúlyozásával

- A helyi kultúra gondozása, a helyi hagyományok, értékek feltárása, megismertetése.

- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének építése, a helyi közösségek szerveződésének, együttműködésének, összefogásának elősegítése, a közösségi szellem erősítése.

- Kultúrák közötti kapcsolatok, művelődési kapcsolatok kiépítése, fenntartása, fejlesztése.

- Az ünnepek kultúrájának gondozása, a nemzeti összetartozás, identitástudat érzésének erősítése.


Tevékenységi formák:

- helyi ünnepek megtartása,

- a városhoz kötődő műsorok, kiállítások, bemutatók tartása,

- helytörténeti találkozók, vetélkedők, kiállítások  szervezése, helytörténeti dokumentumok gyűjtése,   ismertté tétele,

- városi kulturális közéleti információk biztosítása

- köznevelési-közoktatási intézmények kulturális, nemzeti rendezvényeinek, hagyományőrző műsorainak városi idősotthonokban, nyugdíjasklubokban történő előadási lehetőségének szervezése

- ismeretterjesztő programok szervezése

 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

keretén belül a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés a)-c) pontok szerinti szakmai feladatok ellátása.

 

Ezen belül:

- A speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek, önképző, öntevékeny lehetőségek felkutatása, művelődési és művelődő közösségeinek szervezése.

- Az életminőség, életesély, teljesítőképesség javításának, a létkultúra növekedésének elősegítése. Az egészséges életmódra nevelés alkalmainak biztosítása.


Tevékenységi formák:

- a mindennapi élet gazdaságát fejlesztő praktikus tanfolyamok, bemutatók, szakkörök biztosítása, működtetése,

- az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek, képességfejlesztő alkalmak biztosítása,

- a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, táborok szervezése

- az ifjúság kreativitásának elősegítése, régi mesterségek megismertetése, ismeretek átadása,

- aktuális kérdésekről szabadegyetem, akadémia, szeminárium, szellemi vitafórum kínálata

 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

keretén belül a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 8. § (1) bekezdés a)-f) pontok szerinti szakmai feladatok ellátása.

 

A lakosság műveltségének, öntudatának, esztétikai szemléletének fejlesztése, a rekreáció biztosítása, a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése

 

Ezen belül:

- az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi, nemzetiségi kultúra értékeinek közvetítése, megismertetése, az esztétikai tudatosság, az ízlés fejlesztése, a művészetek befogadásának segítése, a szabadidős szokások formálása, a rekreáció, a kulturált szórakozás biztosítása,

- a helyi kultúra ápolása, hagyományőrző csoportok, rendezvények, helytörténeti tevékenységek feltérképezése, rendszerezése, együttműködésének elősegítése,

- a város nemzetközi kapcsolatainak elősegítése a kultúra eszközeivel,

- a városkörnyéki települések közművelődési tevékenységének szakmai-módszertani, szolgáltatói segítése,

- közművelődési együttműködés a város köznevelési, közoktatási intézményeivel, egyházi szervezeteivel,

- a már meglévő kulturális hagyományok bővítése, új hagyományok alapozása, értéktárak kialakítása,

- a mindennapi lét értékeinek, normáinak fejlesztése,

- a magyar nyelv ápolása, a Magyar Kultúra Napja megszervezése.


Tevékenységi formák:

- színházi előadások, előadóestek, hangversenyek, népművészeti hagyományőrző alkalmak, retrospektív és kamara kiállítások szervezése, a filmművészet népszerűsítése, felolvasóestek, vers- és prózamondó versenyek szervezése

- ünnepek, évfordulók, megemlékezések rendszerének működtetése,

- országos rendezvények fogadása.

- a város partnervárosaival közművelődési kapcsolat fenntartása, kulturális akciók, műsorok szervezése,

- a város hagyományos regionális, országos és nemzetközi kulturális találkozóinak szervezése,

- szakmai információk biztosításával különböző közművelődési szolgáltatásokkal a települések szakmai munkájának segítése,

- a város rendezvényein és a városkörnyéki települések helyi ünnepein kulturális programok biztosítása,

- a fiatalok részére lehetőség biztosítása különböző tehetségkutató rendezvényeken történő részvételre,

- a közoktatási intézményekkel együtt tehetségkutató és gondozó programok, gyermek és ifjúsági előadások szervezése,

- szakmai segítség adása a tanórán kívüli, közoktatási intézményben folyó közművelődési munkához,

- a város kommunikációs csatornáin tájékoztatás adása a város  közművelődési eseményeiről, helyzetéről, feladatairól,

- vallási ünnepek alkalmával közös rendezvények szervezése a város egyházi  szervezeteivel.

- A jövőben is fenn kell tartani a határon túli (elsősorban felvidéki) magyarsággal fenntartott, sok szálon futó szakmai kapcsolatokat.

A jövőben is fel kell vállalni a határ közelsége révén a "hídfőállás", híd szerepét, a határ túloldalán élő magyarság kulturális szervezeteinek segítését (pályázati bonyolítás, közös rendezvények szervezése, stb.).

 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

keretén belül a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdés a)-b) pontok szerinti szakmai feladatok ellátása.


Ezen belül:

- az esztétikai tudatosság, igény fejlesztése, műértő közösség biztosítása,

- kiemelkedő tehetségek, alkotóközösségek közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása.

- amatőr képzőművészeti mozgalom támogatása

- a kreativitás, az amatőr művészeti alkotókedv, az ismeretszerzés ösztönzése, tehetségkutatás és tehetséggondozás.

 

Tevékenységi formák:

- különböző művészeti szakkörök, műkedvelő csoportok befogadása, működtetése,

- alkotóműhelyek szervezése,

- bemutatók, kiállítások, közösségtalálkozók szervezése,

- információk gyűjtése az öntevékeny körökről

- alkotótáborok, kiállítások, együttműködés szervezése.

2. melléklet

a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez


Magyar Kultúra Napja

Március 15.

Encsi Napok Rendezvénysorozat

Június 4. – Nemzeti Összetartozás Napja

Augusztus 20.

Október 23.

Szeretet Napja