Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

a Virágos Encsért Mozgalom létrehozásáról

Hatályos: 2018. 02. 21

Encs város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában kapott feladatköre alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerint eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Encs város közigazgatási területének épített környezetében lévő ingatlanjaira vonatkozik.

2. §

A rendelet célja, hogy az emberi környezet kialakítása érdekében elismerő címek adományozásával a természetközelségre ösztönözze Encs város polgárait.

3. §

(1) Encs Város Képviselő-testülete a rendelet elfogadásával egyidejűleg létrehozza a Virágos Encsért Mozgalmat.

(2) A Virágos Encsért Mozgalom célja, hogy az Encs város területén élő emberek környezethez való viszonyulását a természetiség irányába elmozdítsa és ezzel az épített környezetbe  esztétikus természeti elemeket építsen be.

4. §

(1) A mozgalomhoz kapcsolódó Bíráló Bizottság tagjai:

- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

- Városi jegyző

- Településrészi Önkormányzati vezetők

- Műszaki Irodavezető

- Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke.

(2) A megalakult bizottság az elnökét az első ülés alkalmával saját tagjai közül választja meg.

(3) A bizottság az üléseit alkalomszerűen az ügymenet igényei szerint, de évente minimum két alkalommal tartja.

(4) A bizottság üléseinek összehívásáról szükség szerint az elnök gondoskodik.

(5) A bizottsági ülésekről feljegyzést kell készíteni, az ülések nem nyilvánosak, azon a bizottsági tagok kivételével az elnök által meghívottak vehetnek részt.

5. §

A bíráló bizottság feladata a Virágos Encsért Mozgalom fenntartása és népszerűsítése, továbbá a rendeletben meghatározott egy évre szóló elsimerő címek odaítélése és az ünnepélyes átadása.

(1) A kitüntető címeket a Bíráló Bizottság döntése alapján a város mindenkori polgármester adja át a Bíráló Bizottság elnökének ismeretése alapján ünnepélyes keretek között.

6. §

(1) Az elsimerő címek elnyerésére benevezett ingatlanok elbírálását esztétikai szempontok alapján a bíráló bizottság végzi.

(2) A cím elnyerésére javaslatot tehet, vagy pályázatot nyújthat be minden encsi polgár és civil szervezet.

(3) A javaslatok benyújtásának határideje: minden év augusztus 15. napja.

(4) A javaslatnak tartalmazni kell:

- az ingatlan megnevezését,

- az ingatlan elhelyezkedését /településrész, levelezési cím, hrsz/,

- az ingatlan tulajdonosának vagy bérlőjének nevét,

- a javaslat indokolását.

(3) A beérkezett és a helyben szokásos módon közzétett javaslatokat minden encsi polgár és civil szervezet szeptember 30-ig véleményezheti.

(4) A bírálatot a bizottsági tagok együttes ülésen vagy egyénenként is végezhetik az 1. melléklet szerinti bírálati lap alapján.

(5) Az egyénenkénti bírálatokat a bírálók bizottsági ülésen egyeztetik.

(6) A bizottság minden év október 10-ig, minősített többséggel (a megválasztott tagok több, mint felének igen szavazat alapján) dönt a címek odaítéléséről.

7. §

(1) A bizottság által odaítélhető címek

a) - Encs legvirágosabb udvara

b) - Encs legvirágosabb erkélye

c) - Encs-Abaújdevecser legvirágosabb portája

d) - Encs-Fügöd legvirágosabb portája

e) - Encs város legvirágosabb intézménye/üzlete/üzeme.

(2) A fent megnevezett címek odaítélése egy évre szól, az adott év megjelölésével.

(3) A megítélt/elnyert cím más ingatlanra át nem ruházható, más személy részére át nem adható.

(4) Az (1) bek. b) pontjában lévő cím a társasházak és az egyéb többlakásos ingatlanok erkélyére egyaránt vonatkozik.

8. §

(1) A megítélt elismerő címeket a Bíráló Bizottság munkáját segítő Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája tartja nyilván.

(2) A nyilvántartásnak tartalmazni kell

- a Bíráló Bizottsági döntésről szóló jegyzőkönyvet vagy jegyzőkönyvi kivonatot,

- az ingatlanhasználó személy nevét,

- fotódokumentumot.

9. §

(1)[1] A bizottság által odaítélt címeket a  város polgármestere, akadályoztatása esetén az általa felkért személy minden évben ünnepélyes keretek között adja át.

(2) A címek elnyerésével emléklap, kültéri tábla és pénzjutalom adományozása történik.

(3) A címek odaítélésével 2017. évben 20.000 Ft pénzösszeg adományozására, azt követően az önkormányzat adott évi költségvetésében meghatározott pénzösszeg adományozására kerül sor.

(4) A kültéri tábla formájáról és tartalmáról a kivitelező javaslata alapján a Bíráló Bizottság dönt.

10. §

Az elismerő cím viselére egy évig jogosult az ingatlan használója.

11. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Virágos Encsért Mozgalom létrehozásáról szóló 11/2001. (III.20.) önkormányzati rendelet.

[1]

Módosította: 6/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a.