Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

Bérleti és térítési díjakról

Hatályos: 2022. 09. 01 - 2022. 09. 01

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

Bérleti és térítési díjakról

2022.09.01.

Zsámbok község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 1993.évi III.tv. 92. §.(1) bekezdésének a) pontja, az 1993.évi LXXVIII. tv. 34. §-ában, valamint az 1999.évi XLIII. tv. 40. §.(2) bekezdésében, az 1997. évi XXXI. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A bérleti és térítési díjakról szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018(VII.19..) rendelete 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

( Óvoda:)

„a) gyermek 570.- Ft/nap
b) Intézményi dolgozó ebéd 1000,- Ft/adag”

2. § A bérleti és térítési díjakról szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018(VII.19..) rendelete 2.§ (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Iskola:)

„a) tízórai 130,- Ft/adag
b) Ebéd 480,- Ft/adag
c) Tízórai-ebéd 610,- Ft/adag
d) Tízórai-ebéd-uzsonna 740,- Ft/adag
e) Pedagógus 1000,- Ft/adag”

3. § A bérleti és térítési díjakról szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018(VII.19..) rendelete 2.§ (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Önkormányzati dolgozó 1000,- Ft/adag

(4) Vendég 1000,- Ft/adag

(5) szociális étkeztetés intézményi térítési díja 1000,-Ft/nap”

4. § A bérleti és térítési díjakról szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018(VII.19..) rendelete 2.§ (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mini Bölcsőde:)

„a) gyermek 530,- Ft/nap
b) intézményi dolgozó ebéd 1000,-Ft/adag”

5. § Hatályát veszti a bérleti és térítési díjakról szóló 13/2018 (VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2022. szeptember 2-án hatályát veszti.