Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (X.20.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 02. 09

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvén 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, illetve a 13. § (1) bekezdés 1.,2.,5.,11.,19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Encs város közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, ezen rendeletben a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények


2. § (1) Az ezen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben

a.) közigazgatási bírság 10.000 - 200.000 Ft közötti mértékben szabható ki;

b.) helyszíni bírság 5.000 – 50.000 Ft közötti mértékben szabható ki.

(2) Helyszíni intézkedés során, ha az ügyfél a jogsértést elismeri a közterület felügyelő helyszíni bírság kiszabására jogosult.

(3) Bírság kiszabása helyett az első alkalommal figyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és az elkövető személyi körülményeire is figyelemmel a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben kiszabott bírság összegének meghatározása:

a.) az első bírság összege az ezen, rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bírság maximális összegének 50 %-áig terjed;

b.) a második bírság összege az ezen, rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bírság maximális összegének 50-75 % közötti tartományában lehet;

c.) a harmadik vagy azon túli bírság összege az ezen, rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bírság maximális összege.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben, aki balesetveszélyt teremt, környezeti kárt okoz, illetve az emberi egészséget veszélyezteti azt ezen rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bírság maximális összegével kell súlytani.

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások


3. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki a településnevét (az Encs nevet, illetve Encs város megjelölést vagy ezek toldalékos alakját), Encs város zászlóját vagy címerét (együtt városi jelképek) engedély nélkül, vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérően, illetve a városi jelképek méltóságát sértő módon használja.

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki a közterületet érvényes közterület használati engedély nélkül, vagy az engedélyben szabályozottaktól eltérően használja.

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról, földterületről a közterületre kihajló – és ezáltal a közlekedésbiztonságot, vagyonbiztonságot veszélyeztető – fás szárú növények gallyazását, illetve lágyszárú növények gyérítését nem végzi el.

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki a közterület zöldfelületen

a) fás szárú növényt engedély nélkül csonkít vagy lágyszárú növényt engedély nélkül gyérít;

b) fák törzsét vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél vagy kábel rögzítésére használja;

c) fás szárú növényt bármilyen módon rongál;

d) virágot, dísznövényt szed, károsít; illetve

e) élő növény részeit engedély nélkül begyűjti.

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki közterületen lévő fás szárú növényt (fát, bokrot) engedély nélkül kivág, kiírt.

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, az ingatlantulajdonos vagy az ingatlant valamilyen jogcímen használó, aki

a) belterületi ingatlanának rendezett, tiszta állapotban tartásáról nem gondoskodik,

b) belterületi ingatlana - parlagfüvön kívüli - gyommentesítésről nem gondoskodik, a szomszédos ingatlan gyommal fertőződését nem akadályozza,

c) az ingatlanán a pázsit, gyep, illetve a gyomnövények magassága a 20 cm-t meghaladja.

d) aki az ingatlanáról kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, a lehullott lomb összegyűjtéséről nem gondoskodik.

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki a közterületen

a) használaton kívüli gépjárművet 10 napon túl tárol,

b) 3.5 tonnánál nagyobb össztömegű járművet, vagy munkagépet engedély nélkül tárol.

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki az út melletti csapadékelvezető árokban, annak átereszében, illetve a csapadékvíz elvezető csatorna nyílásában olyan idegen anyagot helyez el, amely a lefolyást akadályozza, vagy akadályozhatja, illetve a lefolyást akadályozó anyag eltávolítáról nem gondoskodik.

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki a közterületen engedély nélkül rendezvényt, programot szervez.

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki a közterületen:

a) hirdetményt engedélyezett hirdető berendezésen kívül helyez el, vagy általa ezen rendelet hatályba lépését megelőzően elhelyezett hirdetményt ott tart.

b) szórólapot postaládába helyezésen kívül bármilyen más módon engedély nélkül terít (különösen tekintettel: közterületen történő szétosztás, közterületre való kirakás).

13. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki az önkormányzati utat, illetve út céljára használt közterületet

a) engedély nélkül nem közlekedési céllal vesz igénybe,

b) hozzájárulás, engedély nélkül, vagy a hozzájárulásban, engedélyben szabályozottaktól eltérően felbontja, azon munkát végez.

c) hozzájárulás és az engedély határidejének lejárta után felbontja, azon munkát végez;

d) a bontás, a munkavégzés utáni helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget, a helyreállítási munkálatokra vonatkozó határidőt nem tartja be, vagy a helyreállítás műszaki előírásait megsérti.

14. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a közterületet

a)  engedély nélkül közlekedési céllal vesz igénybe,

b) hozzájárulás, engedély nélkül, vagy a hozzájárulásban, engedélyben szabályozottaktól eltérően felbontja, azon munkát végez.

c) hozzájárulás és az engedély határ idejének lejárta után felbontja, azon munkát végez;

d) a bontás, a munkavégzés utáni helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget, a helyreállítási munkálatokra vonatkozó határidőt nem tartja be, vagy a helyreállítás műszaki előírásait megsérti.

15. §[1]

16. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a köztemetőben úgy végez munkát, hogy

a) a köztemető üzemeltetőjének engedélyével nem rendelkezik;

b) sérti a hozzátartozók és a jelenlevők kegyeleti érzéseit;

c) akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását, illetve a szomszéd sírhelyek megközelítését, karbantartását;

d) a munka befejezését követően az eredeti állapotot nem állítja vissza.

17. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki

a) a köztemető területén –az erre a célra kijelölt hely kivételével– temetkezési szolgáltatásra utaló reklámot és hirdetőtáblát elhelyez;

b) a köztemető területén a sírokat (beleértve a sírokhoz tartozó tárgyakat), a síremlékeket, a növényzetet, a tájékoztató táblákat, a hirdetményeket, az épületeket, építményeket és egyéb tárgyakat beszennyezi, megrongálja.

c) a köztemető területén keletkező hulladékokat nem az arra kijelölt helyen helyezi el, illetve a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a sírhelyek között tárolja;

d) a köztemető területén lévő sírhelyeken engedély nélkül olyan tárgyat helyez el, vagy növényzetet ültet, amelyik meghaladja, vagy várhatóan meg fogja haladni a sírhely méreteit;

e) a köztemető területén ülőhelyeket és egyéb építményeket engedély nélkül helyez el;

f) a köztemető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás kivételével engedély nélkül égetési tevékenységet végez, tüzet rak;

g) a köztemető területére a vakvezető kutya kivételével állatot visz be.

h) a közteremő területén nem hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,

i) a köztemető területéről a nyitvatartási idő végén nem távozik, vagy annak területére nyitvatartási időn kívül bemegy, ott tartózkodik.

18. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a közterületen

a) engedély nélkül gépjárművek tárolására tároló helyet, garázst, parkolóhelyet alakít ki;

b) termelési (ipari hulladékot, mezőgazdasági hulladékot, szolgáltatási hulladékot, építési törmeléket, zöldhulladékot) lerak, tárol;

c) engedély nélkül a díszburkolattal ellátott területen, és a gépjármű forgalom elől elzárt területen gépjárművel várakozik, megáll, valamint azon áthalad;

d) közterületi utcabútort (kiülő pad, hulladékgyűjtő), berendezést (kandeláber) és műtárgyat helyéről elmozdít;

e) közterületi szobrot, emlékművet, emléktáblát helyéről elmozdít;

f) köztéri ivó - és díszkutat, valamint szökőkutat nem a rendeltetésének megfelelően használ.

19. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki közterületen lévő játszótéren

a) a játszóeszközöket helyéről elmozdítja;

b) a játszóeszközöket nem rendeltetésszerűen használja.

20. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra engedély nélkül vagy engedélytől eltérően használja.

21. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a tulajdonában vagy használatában álló ingatlannal közvetlenül érintkező

a) az ingatlana és az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méterszéles területsáv- ideértve a közterületet is- illetve a járda melletti zöldsáv, az úttestig terjedő terület, illetve szilárd burkolatú út középvonaláig terjedő terület, a nyílt csapadékelvezető árkok, valamint azok műtárgyainak folyamatos karbantartásáról, utóbbiak átjárhatóságáról nem gondoskodik;

b) járdaszakasz hó - és síkosság elleni védekezésről nem gondoskodik;

c) járdaszakaszon a gyalogos forgalmat akadályozza.

22. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a csapadékvizet a szennyvízcsatorna rendszerbe vezeti.

23. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki 21.00 óra és másnap 7.00 óra között emberi tevékenységből eredően zajt keltő tevékenységet folytat, kivéve ha az vis maior helyzetek elkerülésével, elemi kár elhárításával vagy műszaki meghibásodás elhárításával függ össze.

Eljárási rendelkezés


24. § A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban – átruházott hatáskörben– a jegyző jár el.

25. § A rendeletben foglaltak betartását Encs város jegyzője, az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája és az Encsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája erre feljogosított ügyintézője, valamint a közterület felügyelő ellenőrzi.

26. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy magánszemély bejelentése alapján indítható.

(2) A bejelentést szóban vagy írásban lehet megteheti, de a szóban tett bejelentést és a hivatalból indított eljárást jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait (szervezet esetén a szervezet adatait), a magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.

27. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás hivatalból, vagy bejelentés alapján történő észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

28. § A kötelezett a közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül Encs Város Önkormányzata 10402142-21423530-00000000 költségvetési elszámolási számlájára készpénz-átutalási megbízással köteles megfizetni.

Záró rendelkezés


29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

[1]

Hatályon kívül helyezte: 4/2021.(I.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2021.02.09-től.