Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Hatályos: 2022. 09. 01

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

2022.09.01.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1), (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 134/E. §-ban, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. A rendelet hatálya

1. § A jelen rendelet hatálya a pénzbeli és természetbeni települési támogatások tekintetében Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogalom,

b) közeli hozzátartozó: az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fogalom,

c) egyedülélő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti fogalom,

d) háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti fogalom,

e) egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontja szerinti fogalom,

f) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti fogalom,

g) tartózkodási hely: az Nytv. szerinti fogalom,

h) elemi kár: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 70. pontja szerinti fogalom,

i) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) értelmező rendelkezése szerinti fogalom,

j) nem lakás céljára szolgáló helyiség: az Lt. értelmező rendelkezése szerinti fogalom.

3. Szociális ellátások rendszere

3. § (1) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtja:

a) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások:

aa) rendkívüli települési támogatás,

ab) lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás,

ac) gyógyszertámogatás,

ad) temetési támogatás,

ae) temetési hely megváltás támogatása,

af) hulladékszállítási díjtámogatás,

ag) köztemetés,

ah) kelengyetámogatás,

ai) iskolakezdési támogatás

aj) felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása.

b) szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások:

ba) étkeztetés,

bb) házi segítségnyújtás,

bc) család- és gyermekjóléti szolgálat,

bd) gyermekek nappali étkeztetése,

be) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

bf) támogató szolgálat,

bg) bölcsődei ellátás.

(2) Az (1) bekezdés b) pont ba), bb), bc) pontjában felsorolt ellátásokat a Balatoni Szociális Társulás által fenntartott Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ (8648 Balatonkeresztúr Iskola u. 3.) (továbbiakban: ASZI központ), az (1) bekezdés b) pont bd) pontban meghatározott ellátást a társulási megállapodásokban foglaltak szerint, valamint a közétkeztetésen keresztül, az (1) bekezdés b) pont be), bf), bg) pontban felsorolt ellátásokat a Marcali Kistérség Többcélú Társulása biztosítja a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (8700 Marcali Dózsa György u. 9.) (a továbbiakban: SZESZK) intézményén keresztül.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott,

a) e § (1) bekezdés ba), bb), és bc) szerinti ellátások igénybevételére, a fizetendő díjakra vonatkozó rendelkezéseket Balatonkeresztúr Község Önkormányzata,

b) e § (1) bekezdés be), bf) és bg) szerinti ellátások igénybevételére, a fizetendő díjakra vonatkozó rendelkezéseket Marcali Város Önkormányzata

önkormányzati rendeletei tartalmazzák. (átírva)

4. Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelmeket a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény útján történik, az igénybevétele iránti kérelmet a Központ vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

(3) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van.

(4) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről” szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmek tartalmának meghatározása:

a) rendkívüli települési támogatás iránti kérelem: 1. melléklet,

b) lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás iránti kérelem: 2. melléklet,

c) gyógyszertámogatás iránti kérelem: 3. melléklet,

d) temetési támogatás iránti kérelem: 4. melléklet,

e) temetési hely megváltás támogatása iránti kérelem: 5. melléklet,

f) hulladékszállítási díjtámogatás iránti kérelem: 6. melléklet,

g) kelengyetámogatás iránti kérelem: 7. melléklet,

h) iskolakezdési támogatás iránti kérelem: 8. melléklet

i) felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása iránti kérelem: 9. melléklet

(7) A pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a), c) pontjában szereplő adatait,

b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

(8) A 3. § (1) bekezdés a) pontjának aa) és ac) pontjában meghatározott támogatások megállapítása iránti kérelemben a kérelmező és a vele közös háztartásban élő nagykorú családtag köteles nyilatkozni arról, hogy rendelkezik-e szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással és a szálláshely hasznosításából a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban milyen összegű jövedelme volt.

(9) A 3. § (1) bekezdés a) pontjának ab) pontjában meghatározott támogatás megállapítása iránti kérelemben a kérelmező és a kérelmező háztartásának nagykorú tagja köteles nyilatkozni arról, hogy rendelkezik-e szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással és a szálláshely hasznosításából a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban milyen összegű jövedelme volt.

(10) A kérelmekhez csatolandó iratok megnevezését és a támogatások igényléséhez szükséges jövedelemnyilatkozat tartalmát a (6) bekezdés szerinti kérelem nyomtatványok tartalmazzák.

(11) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10. § (2)-(3) bekezdése az irányadó.

(12) A jövedelem számításakor figyelmen kívül hagyandó jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10. § (4)-(5) bekezdése az irányadó.

(13) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

(14) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint az adat, igazolás a hivatal által beszerezhető.

(15) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni települési támogatás megállapítása iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél. helyszíni szemlét kell tartani.

(16) Nem kell helyszíni szemlét készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben – a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül – vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

(17) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Hatásköri szabályok

5. § (1) A képviselő-testület a saját és a polgármester hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátás esetén, a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő, közbenső eljárási cselekményekben történő eljárásra.

(2) A pénzben és természetben nyújtott települési támogatásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt:

a) a rendelet 7–8. §-a szerinti rendkívüli települési támogatás,

b) a rendelet 9. §-a szerinti lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás,

c) a rendelet 10. §-a szerinti gyógyszertámogatás,

d) a rendelet 11. §-a szerinti temetési támogatás,

e) a rendelet 12. §-a szerinti temetési hely megváltás támogatása,

f) a rendelet 12. §-a szerinti hulladékszállítási díjtámogatás,

g) a rendelet 13. §-a szerinti köztemetés,

h) a rendelet 14. §-a szerinti kelengyetámogatás,

i) a rendelet 15. §-a iskolakezdési támogatás,

j) a rendelet 16. §-a szerinti felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása ügyében.

6. A támogatások folyósítása

6. § (1) A nem rendszeres támogatások kifizetése a döntés közlésétől számított nyolc napon belül történik a házipénztárból, vagy külön kérelemre a jogosult lakossági folyószámlájára történő átutalás útján.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a rendelet 13. §-a szerinti hulladékszállítási díjtámogatás, a rendelet 16. §-a szerinti iskolakezdési támogatás, a rendelet 17. §-a szerinti felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása a kérelem benyújtását követő harminc napon belül, az önkormányzat házipénztárából, vagy átutalással kerül kifizetésre.

(3) Házipénztárból történő kifizetés esetén a támogatást a jogosult, vagy meghatalmazottja veheti fel. A házipénztárból történő, a döntést követő azonnali kifizetésről létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a polgármester jogosult dönteni.

II. Fejezet

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

7. Rendkívüli települési támogatás

7. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást állapít meg.

(2) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

8. § (1)1 Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre azt a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyt, akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 290 %-át, egyedülálló esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg.

(2) A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege nem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál és nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot.

(3) Rendkívüli települési támogatás természetbeni juttatásként élelmiszer formájában-, és az önkormányzat rendelkezésére álló készlet erejéig tűzifa formájában is nyújtható.

(4) Az adott naptári évben egy személy vagy családja részére nyújtott rendkívüli települési támogatás éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(5) Az (1), a (2) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően évente egy alkalommal - legfeljebb 60.000 Ft összegű - rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező, vagy a kérelmező családjának egy főre számított havi nettó jövedelme meghaladja az (1) bekezdés szerinti jövedelemhatárt, de a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.

(6) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen, ha a kérelmező családjában igazoltan:

a) tartós betegség, tartós táppénz vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be,

b) elemi kár vagy baleset miatt a tulajdonában jelentős anyagi kár keletkezett,

c) gyógyászati segédeszközt kell beszerezni és a segédeszközre szoruló személy közgyógyellátásra nem jogosult,

d) közüzemi díjtartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tudnak kiegyenlíteni,

e) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás folyósítása a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy

f) olyan többletkiadás keletkezik, amely veszélyezteti a kérelmező, illetve családja létfenntartását.

8. Lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás

9. § (1) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott jogosultaknak a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, illetve a tüzelőanyag költségeihez települési támogatást nyújt.

(3)2 Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásban részesíti azt a személyt – lakásonként 1 főt – akinek a háztartásában az 1 fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(4) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartás

a) (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) Egyedülélő személy esetén a kérelmezőre tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(8)3 A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás havi összege

a) 6.000 Ft, ha az igénylő háztartásának egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át,

b) 5.000 Ft, ha az igénylő háztartásának egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át,

c) 4.000 Ft, ha az igénylő háztartásának egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, 210 %-át, de nem haladja meg annak 260 %-át.

(9) Az önkormányzat a támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában nyújtja, pénzbeli támogatást csak abban az esetben állapít meg, ha a kérelmező részére természetbeni támogatás nyújtására a közműszolgáltatási szerződés- vagy szerződések felmondása, vagy azon ok miatt nincs lehetőség, mert a kérelmezőnek nincs közműszolgáltatási szerződése, és a kérelmező háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék nincs.

(10) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a támogatást természetben, a készülék működtetését lehetővé tevő formában kell nyújtani.

(11) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell a lakás nagyságáról, a kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíméről, a kérelmező és a vele közös háztartásban élők számáról, személyi és jövedelmi adatairól, arról, hogy a kérelemmel érintett lakásban működik-e előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék, továbbá csatolni kell a háztartás tagjainak jövedelmét igazoló iratokat és a háztartás tagjainak vagyoni helyzetéről szóló vagyonnyilatkozatokat.

(12) A támogatás megállapítására irányuló kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező mely lakhatási költséghez kéri a támogatás megállapítását, továbbá csatolni kell a kérelemben megjelölt költségre vonatkozó utolsó havi közműszámla másolatát.

(13) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatást – a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően - egy év időtartamra kell megállapítani.

(14) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásban részesülő személy a támogatás megállapítása iránti kérelmet a jogosultság lejártát megelőző hónapban is benyújthatja azzal, hogy az újabb támogatást a korábbi jogosultság lejártát követő hónap első napjától kell megállapítani.

(15) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(16) A (15) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(17) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyok, családi állapot, lakcím) megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak. E kötelezettségről a támogatást megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat. A bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét.

(18) E rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatást meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell

a) a pénzbeli támogatás visszafizetésére;

b) a természetben nyújtott támogatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

(19) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatást megállapító szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítését az arról való tudomásszerzést követő három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha a támogatás megszűnésétől egy év már eltelt.

(20) Ha a támogatás megállapítója a támogatás megtérítését rendeli el, a kötelezett kérelmére engedélyezheti a megtérítés összegének részletekben történő megfizetését. A részletfizetés időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.

(21) A támogatás megállapítója a kötelezett kérelmére a megtérítés összegét, pénzegyenértékét legfeljebb 50 %-os mértékben csökkentheti, vagy elengedheti, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló személy esetében 250 %-át nem haladja meg.

(22) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben a támogatás jogosultjának megváltozik a lakcíme, vagy elhalálozik.

(23) Lakcímváltozás, vagy a jogosult halála esetén a támogatásra való jogosultságot a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(24) Pénzbeli támogatás esetén a jogosult halála miatt fel nem vett támogatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

9. Gyógyszertámogatás

10. § (1)4 Az önkormányzat évente négy alkalommal gyógyszertámogatásban részesíti azt a közgyógyellátásra nem jogosult, közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező tartósan beteg személyt, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 340 %-át, egyedülálló esetén a 420 %-át nem haladja meg, továbbá a havi igazolt gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz költsége meghaladja a (2) bekezdés a-e) pontja szerinti mértéket.

(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelő személy, akinek a krónikus betegsége kezelésére szolgáló rendszeres havi gyógyszerköltsége

a) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, de nem haladja meg annak 25 %-át,

b) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, de nem haladja meg annak 30 %-át,

c) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át, de nem haladja meg annak 35 %-át,

d) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-át.

(3)5 A gyógyszertámogatás alkalmankénti összege:

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben 10.000 Ft

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben 12.000 Ft

c) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben 14.000 Ft

d) a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben 15.000 Ft

(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapítható a gyógyszertámogatásra való jogosultság.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha az igénylő személy igazolt havi gyógyszerköltsége meghaladja az igénylő családja egy főre számított havi nettó jövedelmének 20 %-át, egyedülálló igénylő esetén az igénylő havi jövedelmének 10 %-át.

(6)6 A (4)-(5) bekezdés alapján megállapított támogatás alkalmankénti összege a (3) bekezdés c) pontja szerinti összeg.

(7) A gyógyszertámogatás negyedévente igényelhető.

(8) A gyógyszertámogatásra való jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően három hónap időtartamra kell megállapítani.

(9) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításának céljából a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozói jövedelmét igazoló iratokat, a háziorvos igazolását, melynek tartalmaznia kell a kérelmező részére rendelt – a krónikus betegsége kezeléséhez szükséges gyógyszerek megnevezését és havonta szükséges mennyiségét, valamint a háziorvosi igazolás alapján kiállított gyógyszertári igazolást a kérelmező által fizetendő gyógyszerköltség összegéről.

10. Temetési támogatás

11. § (1) Az önkormányzat temetési költségekhez való hozzájárulásként temetési támogatást nyújt annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a havi nettó jövedelme vagy családjának egy főre számított havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) A temetési támogatás összege 50. 000 Ft.

(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelemhez csatolni kell az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát és a temetés költségeiről – a támogatást kérő személy nevére kiállított – temetési számla eredeti példányát, valamint a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói jövedelmét igazoló iratokat.

11. Temetési hely megváltáshoz nyújtott támogatás

12. § (1) Az önkormányzat minden balatonmáriafürdői állandó lakosként elhunyt részére vásárolt, és bármelyik balatonkeresztúri temetőben nyugalomba helyezett eltemettetője részére a sírhely-, vagy urnasírhely megváltásához támogatást nyújt, ha a kérelmező havi nettó jövedelme vagy családjának egy főre számított havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) A támogatás összege a temetőt fenntartó önkormányzat által megállapított, balatonkeresztúri állandó lakosként elhunyt, és a nem balatonkeresztúri állandó lakosként elhunyt esetében megállapított díj különbözete.

(3) A támogatást a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet igényelni, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

12. Hulladékszállítási díjtámogatás

13. § (1) Kérelemre, a kérelem benyújtását megelőző év vonatkozásában 1 db 60 l-es gyűjtő- edényzet éves közszolgáltatási díja 50 %-ának megfelelő összegű szociális támogatásban részesül:

a) az a balatonmáriafürdői és legalább 2 éve folyamatosan, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező,

b) és életvitelszerűen a lakásban élő, 65. életévét betöltött személy, továbbá az a 65. életévét még be nem töltött – öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személy, aki a népesség-nyilvántartás adatai alapján egyedül él,

c) és befizetési csekkel vagy egyéb irattal bizonyítja, hogy az adott éves díjat megfizette

d) és nyilatkozik arról, hogy hátraléka nincs,

e) és az adott ingatlanra vonatkozóan szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges igazolással nem rendelkezik,

f) és a kérelem benyújtását megelőző évben a havi jövedelme nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát (171.000 Ft-ot).

(2) Kérelemre, a kérelem benyújtását megelőző év vonatkozásában 1 db 60 l-es gyűjtő- edényzet éves közszolgáltatási díja 100 %-ának megfelelő összegű szociális támogatásban részesül az (1) bekezdés a)–e) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő személy, akinek a havi jövedelme a kérelem benyújtását megelőző évben nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85.500 Ft-ot).

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelem a tárgyévet követő év március 31. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

13. Köztemetés

14. § (1) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről átruházott hatáskörében a polgármester gondoskodik az Szt. 48. §-ában meghatározottak szerint.

(2) Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az eltemettetésre köteles személy kérelemre mentesül a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha:

a) egyedülálló személy és a havi nettó jövedelme nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és vagyona nincs, és a hagyaték csak hagyatéki teherből áll,

b) családban élő személy, és a családban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, a családtagoknak nincs vagyona és a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.

14. Kelengyetámogatás

15. § (1)7 Az önkormányzat kérelem alapján egy alkalommal, gyermekenként 50 000 Ft kelengyetámogatásban részesíti az anyát, ha

a) a gyermek születésének időpontjában Balatonmáriafürdő községben állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) a Balatonmáriafürdői Védőnői Szolgálat védőnője a várandós nyilvántartó könyvben szereplő adatok alapján igazolja azt, hogy az anya a gyermek születésének időpontjában a gondozásában állt,

c) az újszülöttet saját háztartásában gondozza és

d) nyilatkozik arról, hogy családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2)8 Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításának feltétele a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatása, a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról készült másolat és az (1) bekezdés b) pont szerinti védőnői igazolás becsatolása, valamint a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.

(3)9 Az önkormányzat kérelem alapján egy alkalommal, gyermekenként 50 000 Ft kelengyetámogatásban részesíti a gyermek apját, ha

a) a kelengyetámogatásban még nem részesült anya elhunyt,

b) az apa a gyermek születésének időpontjában Balatonmáriafürdő községben állandó lakóhellyel rendelkezik,

c) az újszülöttet saját háztartásában gondozza és

d) nyilatkozik arról, hogy családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(4)10 A (3) bekezdés szerinti támogatás megállapításának feltétele a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatása, a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról készült másolat becsatolása és a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.

(5)11 Az önkormányzat kérelem alapján egy alkalommal, gyermekenként 50 000 Ft kelengyetámogatásban részesíti az örökbefogadó szülőt – és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével – a gyámot is, ha

a) Balatonmáriafürdő községben állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) a gyermeket saját háztartásában gondozza,

c) nyilatkozik arról, hogy családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

d) a kelengyetámogatásra való jogosultságát az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal igazolja.

(6)12 A támogatás megállapításának feltétele a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatása, a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról készült másolat, továbbá az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozat másolatának becsatolása és a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.

(7) A kelengyetámogatás a gyermek születését követő 90 napon belül, örökbefogadott vagy gyámolt gyermek esetén a gyermek első életévének betöltéséig benyújtott kérelemre állapítható meg. A határidő elmulasztása jogvesztő.

15. Iskolakezdési támogatás

16. § (1)13 Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Balatonmáriafürdőn állandó lakóhellyel rendelkező - az általános iskola, középiskola nappali rendszerű oktatásában résztvevő - tanulókat a szülő, törvényes képviselő kérelme alapján egy alkalommal iskolakezdési támogatásban részesíti, ha a szülő nyilatkozata szerint a családban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) Az iskolakezdési támogatás összege 20 000 Ft.

(3)14 A támogatás megállapításának feltétele a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása, a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása és a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.

(4)15 A támogatás iránti kérelem minden év szeptember 1-től szeptember 30. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

16. Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása

17. § (1) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetésében meghatározott keretősszegből kérelemre egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti azokat a 25. életévüket be nem töltött, balatonmáriafürdői állandó lakóhellyel rendelkező fiatalokat, akik az ország bármelyik felsőoktatási intézményének nappali tagozatán – alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés vagy felsőoktatási szakképzés keretében - folytatnak tanulmányokat és családjukban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) A támogatás iránti kérelem minden év október 31. napjáig nyújtható be. A határnap elmulasztása jogvesztő.

(3) A támogatás megállapításának feltétele a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása, a nappali tagozatos hallgatói jogviszony fennállásáról kiállított igazolás becsatolása és az egy főre számított havi jövedelemről tett nyilatkozat.

(4) A támogatás mértéke az éves keretösszeget is figyelembe véve legalább 20.000 Ft, legfeljebb 50.000 Ft/fő.

(5) A támogatás konkrét mértékét – mely azonos összegű minden pályázó esetében - a benyújtott pályázatok száma és az éves keretösszeg alapján a polgármester határozza meg.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. §16

19. §17

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

21. § Rendelkezéseit a határozattal véglegesen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. melléklet

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

I. Személyi adatok

Kérelmező személyi adatai:

Házastárs / élettárs személyi adatai:

Név:

Születési név:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

TAJ száma:

Állampolgársága:
magyar, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan,
menekültként elismert
(*A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

Állampolgársága:
magyar, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan,
menekültként elismert
(*A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Családi állapot:

Jövedelem: Ft/hó

Telefonszáma: (nem kötelező megadni):

1. Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekek adatai:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

TAJ száma:

16. életévét betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése:

Kérelmező, valamint – közös lakcímen élő - házastársának/élettársának és a gyermekek havi nettó jövedelme Ft-ban.

A jövedelem
típusa

Kérelmező

Házastárs/
élettárs

Gyermekek

1. Munkaviszonyból
és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
jövedelem

3. Táppénz-, gyermekgondozási
támogatások

4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres ellátás

5.Önkormányzat, járási hivatal és az
állami foglalkoztatási szerv által
folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj,
szakképzéssel összefüggő pénzbeli
juttatások, nevelőszülői díj, föld és
más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem stb.)

7. Összes jövedelem

II. A rendkívüli települési támogatás megállapítását

 betegség,
 haláleset,
 elemi kár pl: tűzkár, viharkár,
 válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése,
 gyermek beiskolázásával kapcsolatos nehézségek
 nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,
 tartós betegség, tartós táppénz vagy rokkantság miatti jelentős jövedelem-kiesés,
 gyógyászati segédeszköz beszerzése,
 közüzemi díjtartozás,
 tüzelőanyag hiánya,
 nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás folyósításának késedelme;

miatt kérelmezem.
(Kérjük X-szel jelölje be a kérelem benyújtásának indokát!)

*Egyéb indok:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(*Ezt a részt akkor kell kitölteni, ha egyéb - a fentiekben nem meghatározott – okból kéri a támogatás megállapítását!)


III. Nyilatkozatok:

Kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek.

- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek
(*A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az Szt. 10. § (7) bekezdés e alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

___________________________, ___________ év ___________ hó _____ nap

_____________________
kérelmező

______________________________
nagykorú közeli hozzátartozók aláírása


TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

1. Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

2. Jövedelem: – az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
a) személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklet e szerinti adómentes bevételt, és
b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

3. Nem minősül jövedelemnek
3.1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez
és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
3.2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. § -a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. § -ának (4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3.3. az anyasági támogatás,
3.4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szép korúak jubileumi juttatása,
3.5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli
közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
3.6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
3.7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések
alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási
munka) a havi ellenértéke,
3.8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
3.9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
3.10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő
tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes
bevétel,
3.11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén
az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül
az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű
jog vásárlására kerül sor,
3.12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes
személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós
megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
3.13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)–z) pont ja szerinti bevétel.

4. A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó –
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon
hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos
összegében kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási
tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

5. A jövedelem
a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről kiállított munkáltatói igazolással,
b) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, banki átutalással, a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy az ellátást megállapító határozattal
c) álláskeresési támogatás esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított
támogatás összegéről szóló igazolással, ennek hiányában az utolsó havi folyósítás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
vagy banki igazolással,
d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, az adóbevallással le nem zárt időszakra vonatkozóan
havi bontásban kiállított könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,
e) ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott, és a
hallgató aláírásával ellátott adatlappal,
f) a járási hivatal által folyósított ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel,
bankszámlakivonattal, vagy az ellátást megállapító határozattal,
g) egyéb jövedelem esetén írásban tett nyilatkozattal igazolható.

A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a szükséges jövedelemigazolást/igazolásokat!

Nem kell igazolást becsatolni a családi pótlékról, a gyermekgondozási segélyről, a gyermekgondozást segítő támogatásról, a gyermeknevelési
támogatásról!

Jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs sem rendszeres, sem eseti jövedelme!

A kérelemhez csatolandó egyéb mellékletek:
Minden olyan irat (közműszámla, fizetési felszólítás, kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, igazolás stb.) amely
alátámasztja a kérelem benyújtását és igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.


NYILATKOZAT

Alulírott…………………………………………………(név) ……………………………………………
………………………………………………………………….utca, házszám alatti lakos kijelentem, hogy
szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással:
* rendelkezem / nem rendelkezem *(a megfelelő rész aláhúzandó.)

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a szálláshely hasznosításából származó jövedelmem
…………………………………………………Ft, azaz ……………………..………………… forint volt.


......................................................., 202…. ………………………..hó ……….nap

…………………………………….
kérelmező aláírása



NYILATKOZAT

Alulírott…………………………………………………(név) ……………………………………………
…………………………………………………………………utca, házszám alatti lakos kijelentem, hogy
szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással:
* rendelkezem / nem rendelkezem *(a megfelelő rész aláhúzandó.)

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a szálláshely hasznosításából származó jövedelmem
…………………………………………………Ft, azaz ………………………..……………… forint volt.



......................................................., 202…. ………………………..hó ……….nap

…………………………………….
nagykorú családtag aláírása

Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez

Az önkormányzat rendelete szerint rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a kérelmező és a vele egy lakcímen élő nagykorú családtag köteles nyilatkozni arról, hogy rendelkezik-e szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással és a szálláshely hasznosításából a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban milyen összegű jövedelme volt.

2. melléklet

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI KÖLTSÉGEKHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: …….………………………..……………………………………………………..............................

1.1.2. Születési neve: …………………………………..………………………………………............................

1.1.3. Anyja neve………….………………………………………………………………………………………..

1.1.4. Születési helye, ideje (év,hó,nap) : ………………………………………………………..............................

1.1.5. Lakóhelye: ……………..……………………………….település ………………..……………… utca/út/tér

…….……. házszám……………épület

1.1.6. Tartózkodási helye: …………………………………………település ………………………… utca/út/tér

…. házszám……………épület/lépcsőház …………….. emelet …………….. ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma) …………..………………..…................................

1.1.8. Állampolgársága: ……………………………………………………………………………………………

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): …………………………………………………………………….

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ……………………………………………………………………..

1.11. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén)

1.12. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.13. EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.14. bevándorolt/letelepedett, vagy

1.15. menekült/oltalmazott/hontalan.

2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:……………….. fő

3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiz-
tosítási Azonosító
Jele (TAJ)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


3.1. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között
van olyan személy:
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen akkor e személyek száma: …………fő
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma: ……fő
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma: …………fő

3.2. *Nyilatkozom, hogy egyedülélő vagyok.

(*Ezt a nyilatkozatot abban az esetben húzza alá, ha egyszemélyes háztartásban él.)

4. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban
élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami
foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl: ösztöndíj,
szakképzéssel összefüggő pénzbeli
juttatások, nevelőszülői díj, föld és más
ingatlan bérbeadásából származó jövedelem stb.)

7. Összes jövedelem



5. Lakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága : ……………… m2

A lakásban tartózkodás jogcíme:…………………………………………………………………………….
(pl: tulajdonos, főbérlő, társbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó, jogcím nélküli lakáshasználó, családtag, haszonélvező)

6. Nyilatkozatok

6.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős (kártyás) gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék
működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó)

Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót:………………………………………………………

6.2. A támogatást a(z)

- áramfogyasztás
- gázfogyasztás
- vízfogyasztás és csatornahasználat
költségéhez kérem megállapítani. (A megfelelő rész aláhúzandó!)

A kérelemhez csatolni kell az utolsó havi közműszámla másolatát, lakásbérlet, albérlet esetén a bérleti szerződés másolatát.


Nyilatkozom, hogy a közműszolgáltatási szerződések *(áram-, víz- gázszolgáltatási szerződés) felmondása, illetve egyéb igazolt
okból nincs lehetőségem a természetbeni támogatás igénybevételére, ezért a támogatást tüzelőanyag költségéhez kérem
megállapítani. Igen / Nem

*(A megfelelő rész aláhúzandó!)

Igen válasz esetén a szerződés felmondásának másolatát, vagy az egyéb okot igazoló irat vagy iratok másolatát a
kérelemhez csatolni kell!

7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát az Szt. 10. § -ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Dátum:……………………………………..


………………………………………
kérelmező aláírása


…………………………………………………………………….
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása



TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ


Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége.

Jövedelem: – az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről
vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklet e szerinti adómentes bevételt, és
b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve
hozzájárulást kell fizetni.

Nem minősül jövedelemnek
1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott
települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. § -a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. § -ának (4)–(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak
jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján
történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra
vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő
munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű
jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű,
tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója,
illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)–z) pont ja szerinti bevétel.

A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt:
vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont
szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a
vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

A jövedelem
a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről kiállított munkáltatói
igazolással,
b) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy az ellátást megállapító határozattal, ezek hiánya esetén nyugdíjszelvénnyel,
vagy bankszámlakivonattal,
c) álláskeresési támogatás esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónapban
folyósított támogatás összegéről szóló igazolással, ennek hiányában az utolsó havi folyósítás összegét igazoló szelvénnyel vagy
bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással, vagy az ellátást megállapító határozattal,
d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, az adóbevallással le nem zárt
időszakra vonatkozóan havi bontásban kiállított könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,
e) ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes
nyilvántartásból kinyomtatott, és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,
f) a járási hivatal által folyósított ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló
szelvénnyel, bankszámlakivonattal, vagy az ellátást megállapító határozattal,
g) egyéb jövedelem esetén írásban tett nyilatkozattal igazolható.


A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a szükséges jövedelemigazolást/igazolásokat!

Nem kell igazolást becsatolni a családi pótlékról, a gyermekgondozást segítő támogatásról, a gyermeknevelési
támogatásról!

Jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs sem rendszeres, sem eseti
jövedelme!


Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................

II. A kérelmező és a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy
feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy
feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),
- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy
feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése: ......................................................................................................................
- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím
hiányában: ...................... helyrajzi szám),
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy
feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).


B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).
A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen nem
(a megfelelő aláhúzandó).

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
................................................................................................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

III. Nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..............................................................................
pénzforgalmi számla száma: ......................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ........................................................................


2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a
háztartásom tagja
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..............................................................................
pénzforgalmi számla száma: ......................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
pénzforgalmi számla száma: .....................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ........................................................................
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben
megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében.
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális
igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.


Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap


................................................
aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy a kérelmező háztartásának tagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban f
eltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos
pénznemében is fel kell tüntetni.


* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.



NYILATKOZAT


Aulírott …………………………………………………(név) ……………………………………….

……………………………………………….utca, házszám alatti lakos kijelentem, hogy

szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással

* rendelkezem / nem rendelkezem *(a megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a szálláshely hasznosításából származó jövedelmem

………………………………………Ft, azaz ………………………………………………… forint volt.


......................................................., 202…. ………………………..hó ……….nap


…………………………………….
kérelmező aláírása



NYILATKOZAT


Aulírott …………………………………………………(név) ……………………………………….

……………………………………………….utca, házszám alatti lakos kijelentem, hogy

szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással

* rendelkezem / nem rendelkezem *(a megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a szálláshely hasznosításából származó jövedelmem

.………………………………………Ft, azaz ………………………………………………… forint volt.


......................................................., 202…. ………………………..hó ……….nap


…………………………………….
nagykorú háztartástag aláírása




NYILATKOZAT


Aulírott …………………………………………………(név) ……………………………………….

……………………………………………….utca, házszám alatti lakos kijelentem, hogy

szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással

* rendelkezem / nem rendelkezem *(a megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a szálláshely hasznosításából származó jövedelmem

.………………………………………Ft, azaz ………………………………………………… forint volt.


......................................................., 202…. ………………………..hó ……….nap


…………………………………….
nagykorú háztartástag aláírása


Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez

Az önkormányzat rendelete szerint lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás igénylése esetén a
kérelmező és a vele közös háztartásban élő nagykorú személy köteles nyilatkozni arról, hogy rendelkezik-e szálláshely-
szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással és a szálláshely hasznosításából a kérelem benyújtását megelőző
tizenkét hónapban milyen összegű jövedelme volt.

3. melléklet

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE

I. Személyi adatok:

Kérelmező személyi adatai:

Házastárs/élettárs személyi adatai:

Név:

Születési név:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

TAJ száma:

Állampolgársága:
magyar, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan,
menekültként elismert
(*A megfelelő rész aláhúzandó.)

Állampolgársága:
magyar, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan,
menekültként elismert
(*A megfelelő rész aláhúzandó.)

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Családi állapota:

Jövedelme: Ft/hó:

Telefonszáma: (nem kötelező megadni):______________________________________


1. Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek
(a továbbiakban: nevelt gyermek),

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér
szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését
megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy
élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

A kérelmezővel közös háztartásban élő gyermekek adatai:

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

TAJ száma:

Megjegyzés *

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást vagy gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

II. Jövedelemnyilatkozat:

Kérelmező, valamint házastársa/élettársa és a vele azonos lakcímen élő gyermekek havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem
típusa

Kérelmező

Házastársa/
élettársa

Gyermekek

1. Munkaviszonyból
és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból
származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem

3. Táppénz-, gyermekgondozási
támogatások

4.Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres ellátás

5.Önkormányzat, járási hivatal
és az állami foglalkoztatási szerv
által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő
pénzbeli juttatások, nevelőszülői
díj, föld és más ingatlan
bérbe-adásából származó jöv.


7. Összes jövedelem


III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozatok:


Nyilatkozom, hogy közgyógyellátásra jogosult vagyok / nem vagyok jogosult, közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezem / nem rendelkezem. (A megfelelő rész aláhúzandó.)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
* életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek.
(A megfelelő rész aláhúzandó.)

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
A családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek.

A kérelmező házastársának/élettársának részéről:

**Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek
(a megfelelő rész aláhúzandó)

** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az Szt. 10. § (7) bekezdés e alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


___________________________, ___________ év ___________ hó _____ nap

____________________________________
kérelmező aláírása


_______________________________
nagykorú hozzátartozó/hozzátartozók aláírása


TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ


Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Jövedelem: – az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről
vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklet e szerinti
adómentes bevételt, és
b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról
és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni;

Nem minősül jövedelemnek
1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. § -a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. § -ának (4)–(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak
jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű
jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből
az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű,
tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)–z) pont ja szerinti bevétel.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- háziorvosi és gyógyszertári igazolás, melynek tartalmaznia kell a kérelmező részére rendelt – a krónikus betegsége
kezeléséhez szükséges - gyógyszerek megnevezését, havonta szükséges mennyiségét és a gyógyszerekért fizetendő térítési
díj összegét,
- nyilatkozat a szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással és a szálláshely szolgáltatási
tevékenységből származó jövedelemmel kapcsolatban,
- Jövedelemigazolások.
Nem kell igazolást becsatolni a családi pótlékról, a gyermekgondozást segítő támogatásról, a gyermeknevelési támogatásról!





A jövedelem

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről kiállított
munkáltatói igazolással,

b) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel,
banki átutalást igazoló számlakivonattal és a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal,
vagy az ellátást megállapító határozattal,

c) álláskeresési támogatás esetén Az állami foglalkoztatási szerv által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónapban
folyósított támogatás összegéről szóló igazolással, ennek hiányában az utolsó havi folyósítás összegét igazoló szelvénnyel
vagy bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással,

d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, az adóbevallással le nem zárt
időszakra vonatkozóan havi bontásban kiállított könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,

e) ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból
kinyomtatott, és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,

f) a járási hivatal által folyósított ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló
szelvénnyel, bankszámlakivonattal, vagy az ellátást megállapító határozattal,

g) egyéb jövedelem esetén írásban tett nyilatkozattal igazolható.


NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………(név) ……………………………………….
……………………………………………….utca, házszám alatti lakos kijelentem, hogy
szálláshely- szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással:

* rendelkezem / nem rendelkezem *(a megfelelő rész aláhúzandó.)

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a szálláshely hasznosításából származó jövedelmem
……………………Ft, azaz ………………………………………………… forint volt.


......................................................., 20…. ………………………..hó ……….nap

…………………………………….
kérelmező aláírása


NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………(név) ……………………………………….
……………………………………………….utca, házszám alatti lakos kijelentem, hogy
szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással:

* rendelkezem / nem rendelkezem *(a megfelelő rész aláhúzandó.)

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a szálláshely hasznosításából származó jövedelmem
……………………Ft, azaz ………………………………………………… forint volt.


......................................................., 20…. ………………………..hó ……….nap

…………………………………….
nagykorú közeli hozzátartozó aláírása

Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez
Az önkormányzat rendelete szerint gyógyszertámogatás igénylése esetén a kérelmező és a vele közös háztartásban élő nagykorú családtag köteles nyilatkozni arról, hogy rendelkezik-e szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással és a szálláshely hasznosításából a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban milyen összegű jövedelme volt.

4. melléklet

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA



1. A kérelmező neve: ………………………………………………………………………………………...

Születési neve: ……………………………………………………………………………………..................

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………..

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………….

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………................................

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………………

TAJ száma: ………………………………………………………………………………………...................

Telefonszáma (nem kötelező): ……………………………………………………………………….............

Kérem, hogy a temetési költségekhez való hozzájárulásként részemre 50.000 Ft összegű temetési támogatást
megállapítani szíveskedjenek.


2. Az elhunyt személy neve: ............................................................................................................................

Halálesetének helye és ideje: …………………………………………………………………………...........

A kérelmezőnek az elhunyt személlyel való rokonsági vagy egyéb kapcsolata: …………………………….


3. A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

Név

Rokonsági fok:
(házastárs,
élettárs,
gyermek stb.

Anyja neve

Születési helye,
ideje

TAJ száma







4. A kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem
típusa

Kérelmező

Házastárs/
élettárs

Gyermekek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem ebből:
közfoglalkoztatásból származó

2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem

3. Táppénz-,
gyermekgondozási támogatások

4.Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres ellátás

5.Önkormányzat, járási hivatal
és az állami foglalkoztatási
szerv által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem
(pl. ösztöndíj, szakképzéssel
összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, föld és más
ingatlan bérbeadásából
származó jövedelem stb.)


7. Összes jövedelem


5. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
* életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek.
(A megfelelő rész aláhúzandó.)

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek.

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az Szt. 10. § (7) bekezdés e alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)


__________________________, ___________ év ___________ hó _____ nap

________________________________
kérelmező aláírása

________________________________
nagykorú hozzátartozó aláírása


TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban:
nevelt gyermek),
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti,
örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt
(a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa,
valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
Jövedelem: – az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklet e szerinti adómentes bevételt, és
b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
Nem minősül jövedelemnek
1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások
viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. § -a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. § -ának (4)–(5) bekezdése szerinti pótlék,
a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli
közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek
(a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban
részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel,
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása
esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő
egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan
vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a
természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által,
az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)–z) pont ja szerinti bevétel.



A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó –
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon
hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos
összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási
tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

A jövedelem
a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről kiállított munkáltatói igazolással,
b) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, banki
átutalással, a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy az ellátást megállapító határozattal
c) álláskeresési támogatás esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított
támogatás összegéről szóló igazolással, ennek hiányában az utolsó havi folyósítás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
vagy banki igazolással,
d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, az adóbevallással le nem zárt időszakra vonatkozóan
havi bontásban kiállított könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,
e) ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott, és
a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,
f) a járási hivatal által folyósított ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel,
bankszámlakivonattal, vagy az ellátást megállapító határozattal,
g) egyéb jövedelem esetén írásban tett nyilatkozattal igazolható.
Nem kell igazolást becsatolni a családi pótlékról, a gyermekgondozást segítő támogatásról, a gyermeknevelési támogatásról!

Jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs sem rendszeres, sem eseti jövedelme!


A kérelem benyújtásának határideje: a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata,

- a temetés költségeiről – a támogatást kérő személy nevére kiállított – temetési számla eredeti példánya,

- a kérelmező és a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolása.

5. melléklet

KÉRELEM TEMETÉSI HELY MEGVÁLTÁS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA


1. A kérelmező neve: ………………………………………………………………………………………...

Születési neve: …………………………………………………………………………………….................

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………………….

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………...............................

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………………

TAJ száma: ……………………………………………………………………………………….................

Telefonszáma (nem kötelező): ………………………………………………………………………...........


2. Az elhunyt személy neve: .......................................................................................................................

Lakóhelye: …………………………………………………………………………………………………

Halálesetének helye és ideje: …………………………………………………………………………..........


3. A sírhely/urnasírhely megváltását igazoló számla összege:

………………………………………………..



4. Nyilatkozatok:

A családi jövedelem számításánál figyelembe vett személyek száma: …………………..fő.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a havi nettó jövedelmem, illetve családomban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az Szt. 10. § (7) bekezdés e alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.



__________________________, ___________ év ___________ hó _____ nap

________________________________
kérelmező aláírása


TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ




Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500 Ft.
Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek,
ostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a
nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér
szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését
megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy
élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
Jövedelem: – az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről
vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklet e szerinti adómentes
bevételt, és
b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve
hozzájárulást kell fizetni;
Nem minősül jövedelemnek
1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások
viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. § -a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. § -ának (4)–(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak
jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján
történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra
vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő
munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,

11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást
vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges
lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a
természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény
által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)–z) pont ja szerinti bevétel.


A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás)
származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti
számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a
vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.


A kérelem benyújtásának határideje: a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata,

- a kérelmező nevére kiállított számla a sírhely/urnasírhely megváltásáról



6. melléklet

KÉRELEM hulladékszállítási díjtámogatás megállapítására



1. A kérelmező adatai:

Név: ………………………………………………………………………………………..........

Születési név: ……………………………………………………………………………………....

Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………

Lakóhely: ………………………………………………………………………………...............

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………

TAJ szám: ……………………………………………………………………………………….....

Telefonszáma (nem kötelező): ……………………………………………………………………

2. Nyilatkozatok:

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

- legalább két éve állandó lakcímem van Balatonmáriafürdő községben;

- egyedülélő vagyok;

- *öregségi/özvegyi nyugdíjban/megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személy vagyok, és a fenti lakcímen életvitelszerűen élek; (*Csak 65 év alatti kérelmező esetén a megfelelő rész aláhúzandó!)

- hulladékszállítási díjhátralékom nincs;

- szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez szükséges igazolással nem rendelkezem, és az ingatlanon szálláshely szolgáltatási tevékenység nem folyik.

3. Kérelmemhez becsatolom a kérelem benyújtását megelőző évi jövedelmemet igazoló iratot.


4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az Szt. 10. § (7) bekezdés e alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


__________________________, ___________ év ___________ hó _____ nap



________________________________
kérelmező aláírása


TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ


Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500 Ft.

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Jövedelem: – az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklet e
szerinti adómentes bevételt, és

b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
Nem minősül jövedelemnek
1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott
települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. § -a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. § -ának (4)–(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak
jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján
történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű
jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből
az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű,
tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója,
illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)–z) pont ja szerinti bevétel.


A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt:
vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal,
hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet
a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos
jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.



A jövedelem
a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről kiállított
munkáltatói igazolással,
b) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a kifizetett ellátást igazoló
szelvénnyel, banki átutalással, a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy az
ellátást megállapító határozattal
c) álláskeresési támogatás esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző
hónapban folyósított támogatás összegéről szóló igazolással, ennek hiányában az utolsó havi folyósítás összegét
igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással,
d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, az adóbevallással le nem
zárt időszakra vonatkozóan havi bontásban kiállított könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,
e) ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes
nyilvántartásból kinyomtatott, és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,
f) a járási hivatal által folyósított ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló
szelvénnyel, bankszámlakivonattal, vagy az ellátást megállapító határozattal,
g) egyéb jövedelem esetén írásban tett nyilatkozattal igazolható.
Jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs sem rendszeres, sem eseti jövedelme.


A kérelem benyújtásának határideje: A tárgyévet követő év március 31. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő!


A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó hulladékszállítási díj befizetését igazoló:
- befizetési csekkszelvények, vagy
- banki átutalás esetén a bankszámlakivonatok, vagy egyéb-, az átutalás megtörténtét igazoló irat/iratok, vagy
- a hulladékszállítást végző szolgáltató igazolása arról, hogy a kérelmezőnek nincs díjtartozása.

- a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó jövedelemigazolás (nyugdíjfolyósító szerv éves igazolása,
ennek hiánya esetén a december havi nyugdíjszelvény vagy bankszámla kivonat).


A 65. életévét be nem töltött kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor be kell mutatnia a jogosultságát igazoló iratot (nyugdíjas igazolványt, vagy a nyugdíjfolyósító szerv igazolását igazolást, vagy az ellátást megállapító határozatot).

7. melléklet

KÉRELEM KELENGYETÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA


I. Kérelmező adatai:

Név: …………………………………………………………………………………………………………….

Születési név: ………………………………………………………………………………………………….

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………..

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………….

TAJ szám: .........................................................................................................................................................

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………………

Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………………………

Kérem, hogy részemre *vér szerinti/örökbefogadott/gyámolt gyermekem (*megfelelő rész aláhúzandó)
születésére tekintettel 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint kelengyetámogatást megállapítani szíveskedjenek.


II. A gyermek adatai:

Gyermek neve: …………………………………………………………………………………………………

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………..

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………….

Állandó lakcím: ………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………………

TAJ szám: ....................................................................................................................................................


III. Nyilatkozatok:

Nyilatkozom arról, hogy a gyermeket a saját háztartásomban gondozom.

A családi jövedelem számításánál figyelembe vett személyek száma: ……………….fő

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy családomban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az Szt. 10. § (7) bekezdés e alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)



………………………………….,……………….. év ………….. hó …………. nap

…………………………………
kérelmező


TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ



Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 Ft.

Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége;

Közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek,
örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya
keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos
vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa
vagy élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
Jövedelem: – az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklet e
szerinti adómentes bevételt, és
b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
Nem minősül jövedelemnek
1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. § -a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. § -ának (4)–(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű
jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű,
tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója,
illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)–z) pont ja szerinti bevétel.



A kérelem benyújtási határideje: a gyermek születését követő 90 napon belül, örökbefogadott vagy gyámolt
gyermek esetén a gyermek egyéves korának betöltéséig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolványt.

Csatolandó mellékletek:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata;
- a kérelmező anya esetében a Balatonmáriafürdői Védőnői Szolgálat Védőnője által kiállított igazolás arról, hogy az
anya a gyermek születésének időpontjában a gondozásában állt;
- a kérelmező örökbefogadó szülő vagy gyám esetében az örökbefogadást engedélyező-, vagy gyámrendelő határozat
másolata.

8. melléklet18

Kérelem iskolakezdési támogatáshoz



I. Kérelmező szülő/törvényes képviselő személyi adatai:

Név: ……………………………………………………………………………………………………………..

Születési név: …………………………………………………………………………………………………

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………...

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………..

Állandó lakcím: …………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………………………

TAJ szám: ..............................


II. Gyermek adatai:

Gyermek neve: ………………………………………………………………………………………

Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………...

Anyja neve: ………………………………………………………………………………......................

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………………………...

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………………………

TAJ szám: …………………..

III. Kérem, hogy a fentiekben megnevezett - saját háztartásomban nevelt - gyermek részére 20.000 Ft összegű iskolakezdési támogatást megállapítani szíveskedjenek.

IV. Nyilatkozatok
A családi jövedelem számításánál figyelembe vett személyek száma: ……………….fő

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy családomban az egy főre számított havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.



Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az Szt. 10. § (7) bekezdés e alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni
fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

………………………., ………. év …………………. hó ……… nap


……………………………………..
kérelmező szülő/törvényes képviselő aláírása


TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ



Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 Ft.

Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
Jövedelem: – az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklet e szerinti adómentes bevételt, és
b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
Nem minősül jövedelemnek
1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
részére nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. § -a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. § -ának (4)–(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a
szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel
járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló
jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog
vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)–z) pont ja szerinti bevétel.


A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt.

Csatolandó melléklet: a tanulói jogviszonyról kiállított igazolás.

9. melléklet

Kérelem felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatásához


I. A kérelmező adatai:

Név: ……………………………………………………………………………………………………………

Születési név: ………………………………………………………………………………………………….

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………...

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………….

TAJ szám: ……………………………………………………………………………………………………..

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………………………….

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………………

Elérhetőség (e-mail cím vagy mobilszám): …………………………………………………………………

Felsőoktatási Intézmény neve, címe: …………………………………………………………………………


II. Nyilatkozatok

A családi jövedelem számításánál figyelembe vett személyek száma: ……………….fő

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy családomban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az Szt. 10. § (7) bekezdés e alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


………………………., ………. év …………………. hó ……… nap


……………………………………..
aláírás



TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ


Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 Ft.

Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő
által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
Jövedelem: – az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklet e szerinti adómentes bevételt, és
b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;

Nem minősül jövedelemnek
1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
részére nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. § -a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. § -ának (4)–(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a
szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre
irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója,
illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)–z) pont ja szerinti bevétel.


A kérelem benyújtási határideje: minden év október 31. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Csatolandó melléklet: a felsőoktatási intézmény igazolása a hallgatói jogviszony fennállásáról.

1

A 8. § (1) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 9. § (3) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 9. § (8) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 10. § (1) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 10. § (3) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 10. § (6) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 15. § (1) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 15. § (2) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 15. § (3) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 15. § (4) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

11

A 15. § (5) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 15. § (6) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 16. § (1) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 16. § (3) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 16. § (4) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 8. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 6. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.