Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről

Hatályos: 2015. 05. 02 - 2020. 03. 07

Encs Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 35. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti feladatkörében eljárva a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottsági elnökökre, tanácsnokokra, valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjaira.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre, alpolgármesterre, valamint a településrészi önkormányzat elnökére és tagjaira.

2. §

(1) A képviselők tiszteletdíja az 1. melléklet 1. pontja szerinti alapdíj és a (2) bekezdés szerinti pótdíj(ak) összege. Pótdíj több jogcímen is megilletheti a képviselőt.

(2) Amennyiben a képviselő

a) bizottsági tag, úgy tiszteletdíja az 1. melléklet 3. pontja szerinti pótdíjjal növekszik.

b) bizottság elnöke a tiszteletdíja az 1. melléklet 2. pontja szerinti pótdíjjal növekszik.

c) tanácsnok tiszteletdíja az 1. melléklet 4. pontja szerinti pótdíjjal növekszik

d) több bizottságnak is tagja úgy tiszteletdíja a további bizottsági tagságonként az 1. melléklet 5. pontja szerinti pótdíjjal növekszik.

(3) Nem képviselő bizottsági tag esetében a tiszteletdíj az 1. melléklet 3. pontja szerinti összeg.

(4) A járandóság mértékét a képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásakor felülvizsgálhatja.

3. §

(1) A képviselőket és a bizottságok tagjait a testületi, valamint képviselői munkával összefüggésben felmerült megbízások során költségtérítés megilleti.

(2) A költségek megtérítéséről a polgármesterrel igazoltatott elszámolás alapján havonta göngyölítve a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. Az elszámolás tartalmazza a megbízás célját, teljesítési idejét, a megtett km-t, a számlával igazolt étkezési, szállás és egyéb költségeket, valamint a polgármester aláírását.

4. §

A képviselőt, bizottsági elnököt, tagot, tanácsnokot a tiszteletdíj nem illeti meg, ha feladatai ellátásában egy hónapon túl akadályoztatva van, továbbá ha a testületi, bizottsági ülésről való távolmaradása igazolatlannak minősül. A hiányzás jellegének minősítése testületi ülések vonatkozásában a polgármester, bizottsági ülések vonatkozásában bizottsági elnök esetében a polgármester, tag esetében a bizottsági elnök feladata.

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. október 12. napjától (helyhatósági választások napja) kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól szóló 12/2010.(XI.23.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet


A települési képviselők tiszteletdíja 2014.10.12. napjától


1.Képviselői alapdíj:                                          53.000,- Ft

2.Bizottsági elnöki tisztért járó díj:                   31.800,- Ft

3.Bizottsági tagságért járó díj:                          11.700,- Ft

4.[1]Tanácsnoki feladatok ellátásáért járó díj: 47.700,- Ft

5.Többes bizottsági tagság esetén járó pótdíj további bizottsági tagságonként: 5.900,- Ft

[1]

Módosította: 13/2015.(V.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a.