Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2022. 08. 24

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

2022.08.24.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre és gazdálkodó szervezetre (továbbiakban: aki) aki Sátoraljaújhely közigazgatási területén az ezen rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.

2. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályainak és ezek elmulasztásának az a magatartás minősül, melyet a Képviselő-testület a rendeletben annak minősít.

2. Köztisztaság

3. § (1) Megszegi a közösségi együttélés szabályait, aki

a) az épülete faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszokat, festéseket folyamatosan nem távolítja el,

b) nem gondoskodik az ingatlan előtti - úszótelek esetén az épület körüli - járdának - járda hiányában egy méter széles területsávnak -, a járda vagy az ingatlan határ melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az ingatlan telekhatár tíz méteres körzetén belüli területének a gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, amennyiben az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak,

c) nem gondoskodik az ingatlanát érintő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, illetőleg a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról,

d) téli időszakban az ingatlanhoz tartozó havas járdaszakasz tisztítását, csúszásmentesítését nem végzi el,

e) nem gondoskodik az üzlet, intézmény, szórakozóhely, vendéglátóipari egység, kirakat előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról,

f) üzlete, telephelye bejáratai mellett nem helyez el szabványosított cigarettacsikk-tartóval rendelkező kézi hulladékgyűjtőt, és nem gondoskodik azok rendszeres ürítéséről,

g) a munkálatok végzése során, a közterületen keletkezett építési törmeléket, hulladékot a munka befejeztét követő 48 órán belül nem szállítja el az építési törmelék elhelyezésére kijelölt helyre, és a közterületet nem állítja helyre,

h) közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényben hulladékot válogat, hulladékot kivesz (guberál).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezése alapján 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

3. Játszóterek használata

4. § (1) A közösségi együttélés szabályait megszegi az a nagykorú személy, aki

a) a játszótér gyermekek részére rendelt elemeit használja,

b) a játszótér területére – segítő kutya kivételével - ebet vagy bármilyen más állatot bevisz, beenged,

c) a játszótér területére üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat bevisz,

d) a játszóteret nyitvatartási időn kívül használja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 100.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben az Ákr. alkalmazásával a közterület-felügyelő 50.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

4. A helyi környezet védelme

5. § (1) Megszegi a közösségi együttélés szabályait az, aki

a) nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot éget (műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem),

b) a keletkező növényi hulladék, kerti hulladék égetését nem a helyi rendelet előírásai szerint végzi,

c) a közhasználatú zöldterületeken járművet mos, valamint ilyen célra a közkifolyót igénybe veszi,

d) közterületen, zöldterületen lévő növényekről növényi részeket leszed, leszakít.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Aki az (1) bekezdésben a közösségi együttélés szabályait megszegi 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

5. Közterületek rendje

6. § (1) Megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki közterületen

a) az utcai bútorokat, berendezéseket (ideértve a kerti padokat, virágtartó edényeket, vízvételi helyeket is) rendeltetésellenesen használja, felállítási helyükről elmozdítja,

b) havat tárol, oda ingatlanról kipakol.

(2) A közösségi együttélés szabályait megszegi, aki a Széchenyi térre és a Kossuth térre a segítő kutya kivételével állatot bevisz, beenged.

(3) A közösségi együttélés szabályait megszegi, aki a Széchenyi téren és a Kossuth téren dohányzik, kerékpárt nem közlekedési céllal használ.

(4)1 A közösségi együttélés szabályait megszegi, aki a közhasználatú zöldterületen zöld felületet igénybe vesz, gépjárművel ráhajt.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 100.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(6) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő az Ákr. alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

6/A. §2 (1) Közterület felbontásával járó, közmű (víz-,gáz-, távközlési vezeték, optikai kábel stb) és közmű jellegű építmények elhelyezése során a felbontott közterületet út és járda esetében teljes szélességében, az aszfaltszintig az eredeti állapotnak megfelelően vagy a tulajdonos által előírt szerkezettel kell helyreállítani. A sérült vagy rongálódott, hiányos szegélyeket pótolni, vagy cserélni kell.

(2) Amennyiben az út szélessége meghaladja az 5 métert - egyedi esetben - az út tulajdonosa vagy kezelője engedélyezheti a félpályán történő helyreállítást.

6. A temetők fenntartása és üzemeltetése

7. § (1) Megszegi a közösségi együttélés szabályait az, aki az Önkormányzat fenntartásában álló köztemetőkben

a) a sírra ültetett növényzettel akadályozza a sír körüli utakon a közlekedést, vagy magánszemély egy méternél magasabbra növő cserjét engedély nélkül ültet,

b) végzendő munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének nem jelenti be,

c) temetőben munkát úgy végez, hogy az sérti a kegyeleti érzést, akadályozza és zavarja az elhunyt búcsúztatását, akadályozza a temetési hely látogatását, a szomszédos temetési hely megsérülése esetén nem gondoskodik az eredeti állapot visszaállításáról, búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás a szertartást megzavarja,

d) magatartásával vagy tevékenységével sérti mások kegyeleti érzéseit,

e) a temető területén tüzet rak, szemetet éget, gesztenyét, hársfavirágot és gyógynövényt gyűjt vagy gépkocsival közlekedik, kivéve a mozgáskorlátozottakat és engedéllyel rendelkezőket,

f) ebet, vagy más állatot bevisz.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 100.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő az Ákr. alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

7. Az Önkormányzat jelképeinek használata

8. § (1) A közösségi együttélés szabályait megszegi az, aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően, vagy közösséget sértő módon használja fel 100.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő az Ákr. alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

8. Eljárási rendelkezések

9. § (1) A rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a Jegyző jár el.

(2) Ezen rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete.

1

A 6. § (4) bekezdése a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 6/A. §-t a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.