Mindszentkálla Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.21.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Hatályos: 2016. 10. 06- 2022. 02. 26

Mindszentkálla Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.21.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Mindszentkálla község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. számú rendelet /R/ rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

Bevezető rendelkezések

1. § Jelen rendelet célja

 • a) Mindszentkálla község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,
 • b) Mindszentkálla község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

2. § [1]

3. § [2]

Általános rendelkezések

4. § [3] Mindszentkálla község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya

5. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Mindszentkálla község közigazgatási területére terjed ki.

(2)[4] A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a Mindszentkálla község közigazgatási területén levő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.

(3)[5] Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

(4)[6] , [7],[8], [9]Mindszentkálla község önkormányzata a község közigazgatási területén a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást a következő gazdálkodó szervezetek útján biztosítja:

 • a)[10] a települési hulladék gyűjtése, elszállítása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
 • b)[11] ,[12]a települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
 • c)[13][14] , [15]az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. bevonásával végzi.
 • d)[16] ,[17] az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadása a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő veszprémi válogató csarnokban történik.
 • e) hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ üzemel.

(5)[18] ,[19], [20] A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás

6. § [21] (1) A közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására.

(2) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében az e célra létrehozott Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tagjaként együttműködik a Társulás többi tagjával.

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma

7. § [22] A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

8. § [23] (1) A közszolgáltató kötelezettsége

 • a)[24] a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres gyűjtése, elszállítása és kezelése;
 • b)[25] ,[26]az elkülönített hulladékgyűjtés céljára
  • ba) a gyűjtőszigetre kihelyezett konténerek rendszeres ürítése,
  • bb) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés havi egy alkalommal történő ürítése;
 • c) a lomhulladék összegyűjtése és elszállítása évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban;
 • d)[27] a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött közterületi hulladéknak a gyűjtése és elszállítása;
 • e) a begyűjtő helyek, előkezelő telepek, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése.

(2)[28]

(3)[29]

(4)[30]

(5)[31]

A közszolgáltatási szerződés

9. § [32] [33]A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza:

 • a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát;
 • b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos rendelkezéseket;
 • c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.

Közterületek tisztántartása

10. § (1)[34] A hulladékot nem lehet- a gyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(2)[35]

(3)[36] Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az e rendeletben meghatározott ingatlanhasználók kötelesek gondoskodni.

(4)[37] Építési, bontási munkálatok esetén az ezzel érintett ingatlan tisztántartásáról az építtető köteles gondoskodni.

(5)[38] Az önkormányzati tulajdonban levő utak, közterületek tisztántartásáról – beleértve a hó- és síkosság mentesítést – a (6) – (10) bekezdésben meghatározott kivétellel az Önkormányzat gondoskodik.

(6)[39] Az ingatlannal közvetlenül érintkező járdaszakasz, a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, valamint a járdaszakaszhoz tartozó folyókák és víznyelő rácsok folyamatos tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést is – az ingatlanhasználó gondoskodik.

(7)[40] Az üzletek és intézmények előtti járdaszakasz, közterület tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést is - az üzemeltető, illetve az intézményvezető köteles gondoskodni.

(8)[41]

(9) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon.

(10)[42] Ha jármű üzemelése vagy bármely más tevékenység során közterület szennyeződik, akkor a szennyeződés okozója köteles azt haladéktalanul eltávolítani, illetve a közterületet megtisztítani.

11. § (1)[43] Nem szabad a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemű szemetet, vagy elhasznált tárgyat elhelyezni, elszórni, eldobni.

(2) Védeni kell a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat.

(3)[44] Tilos dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas vagy a környezetet szennyező anyagot a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni.

(4)[45] Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.

(5) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni nem lehet. Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt törmeléklerakó helyre kell szállítani.

Közterületen különböző tevékenységet végzők kötelezettségei

12. § (1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni.

(2)[46] A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – közterületi részt – az üzemeltető az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.

(3)[47] Alkalmi vásár, búcsú, közterületi- vagy mozgóárusítás, továbbá közterületet igénybevevő rendezvény ideje alatt a közterület folyamatos tisztántartásáról, majd azt követően a megtisztításáról az árus, az egyéb célra közterületet foglaló, valamint a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.

Az ingatlantulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei

13. § (1)[48][49] , Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2)[50][51] , Az ingatlanhasználót nem terheli az /1/ bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék nincs, vagy nem keletkezik.

(3)[52][53] , Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást egész évben köteles igénybe venni.

(4)[54] Üdülőingatlanok esetében a (3) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége a használati szezon időtartama alatt: április 1-jétől szeptember 30-áig tart.

14. § [59]

15. § [60]

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

16. § [61]

17. § [62]

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

18. § (1)[63] A Közszolgáltató köteles szerződéses ajánlatával az ingatlanhasználót megkeresni, és a közszolgáltatás lényeges feltételeiről írásban tájékoztatni. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt létrehozza

 • a) a szerződés megkötése
 • b) a közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy
 • c) a közszolgáltatás Közszolgáltató általi felajánlása, illetve a teljesítésre való rendelkezésre állása.

(2)[64]

(3)[65] A közszolgáltatás feltételeiben, ellátásában bekövetkező változásokról a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználót előzetesen tájékoztatni.

(4)[66]

(5)[67] Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, valamint, ha a közötte és a Közszolgáltató között létrejött jogviszonyt érintő változás következik be, így különösen, ha az ingatlanán keletkező hulladék mennyisége megváltozik.

(6)[68]

19. § [69]

A közszolgáltatás szünetelése

20. § [70][71][72] (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részéről, amennyiben díjtartozása a közszolgáltató felé nem áll fenn, és az ingatlana folyamatosan legalább 30 napig, üdülőingatlanok esetében a teljes használati szezonban használaton kívül van.

(2) A szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat fizetni nem kell.

(3) A szüneteltetés iránti kérelmet a közszolgáltatónál kell benyújtani legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig, és ahhoz mellékelni vagy utólag legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig csatolni kell

 • a) a szüneteltetéssel érintett időszakra vonatkozó a közüzemi szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi számla másolatát; vagy
 • b) a jegyző igazolását a használaton kívüliségről.

(4) A jegyző a használaton kívüliségről igazolást csak nem üdülőingatlanok esetében állít ki, amennyiben a használaton kívüliség alapja

 • a) az általa vezetett nyilvántartásokból megállapítható;
 • b) az ingatlan megtekintése alapján megállapítható, vagy
 • c) hatóság, egészségügyi, szociális vagy más bentlakásos intézmény által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, igazolással, igazolvánnyal igazolható.

Hulladékszállítás rendje

21. § [73][74] A háztartási hulladék gyűjtése és elszállítása heti egy alkalommal történik, melynek időpontját és útvonalát a Közszolgáltató határozza meg. Amennyiben az időpont vagy az útvonal megváltozik, a Közszolgáltató köteles erről az ingatlanhasználókat előzetesen tájékoztatni.

Hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsátása

22. § [75] (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező háztartási hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjteni, és ehhez a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő, legalább 50 liter űrtartalmú gyűjtőedényt igénybe venni.

(2) Az ingatlanhasználó a keletkezett hulladékmennyiségnek megfelelően 50, 80 vagy 120 liter űrtartalmú gyűjtőedényt választhat, melyet neki kell beszereznie, és amelynek megfelelően kell a Közszolgáltatóval a szerződést megkötnie.

(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmi jelleggel meghaladja a (2) bekezdésben meghatározottak szerinti szerződött hulladék mennyiséget, az ingatlanhasználó a többlet hulladékot Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban helyezi el, melyet a Közszolgáltató köteles a 21. §-ban meghatározott alkalommal elszállítani.

(4)[76] Az intézményes települési hulladékszállítás a hulladékszállító járművel megközelíthető utcákra, köz- és magánterületekre terjed ki. Amennyiben az ingatlan a hulladékszállító járművel nem megközelíthető területen található, akkor annak használója a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét erre a célra szolgáló emblémás zsák beszerzésével és az abban elhelyezett hulladéknak az ingatlanhoz legközelebb eső, a szállítási útvonallal érintett közterületre a gyűjtési napon történő kihelyezésével teljesíti.

23. § (1)[77] Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról.

(2)[78][79] , A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan használója, míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék gyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.

A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

24. § [80][81] (1a) A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak az elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az akadálymentesen megközelíthető legyen, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, és abban kárt ne tegyen. A gyűjtőedény kiürítése után az elszállítás napján annak a közterületről történő eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) A közterületre csak csukott fedelű gyűjtőedényt vagy bekötött szájú emblémás zsákot szabad kihelyezni.

25. § [82] (1a) A gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) A gyűjtőedényt csak annyira szabad megtölteni, hogy zárható legyen. A gyűjtőedénybe csak háztartási hulladék helyezhető el. Az elszállításra kihelyezett hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállítók testi épségét veszélyezteti, a szállító jármű berendezésit megrongálja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

(4) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy összefagyott vagy a gyűjtőedényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni, a felhívás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja.

26. § [83] (1)[84][85] , Az elkülönített gyűjtés céljára

 • a) a közterületre kihelyezett konténer áll az ingatlanhasználók részére,
  • aa) melyek kialakítása jelzi rendeltetésüket, jelöléssel, felirattal ellátott vagy speciális kialakítású, így különösen más színű,
  • ab) melybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető.
 • b) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre a Közszolgáltató
  • ba) kerekes hulladékgyűjtő edényt biztosít az egész évben szolgáltatást igénybevevők részére,
  • bb) emblémás zsákot biztosít üdülőingatlan esetén, a szolgáltatást igénybe vevők részére.

(3)[88] Az elkülönített gyűjtés céljára kihelyezett konténerek rendszeres ürítése a szolgáltató feladata.

27. § [89] Az építési törmelék elszállíttatásáról az építtető köteles gondoskodni.

A közszolgáltatási díj meghatározása

28. § [90]

29. § [91][92]

30. § [93][94]

Általános jogi felelősség

31. § [95] Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

32. § (1) E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályukat vesztik a 10/2003. (XII.02) számú Ör. és a 2/1992. (I.15.) számú Ör. rendelet.

(3)[96]

1. melléklet [97]

2. melléklet [98][99]


[1] Hatályon kívül helyezte a 19/2013.(XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § a)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[2] Hatályon kívül helyezte a 19/2013.(XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § a)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[3] Módosította a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § a)pontja. Hatályos 2014. július 28-tól
[4] Módosította a 19/2013. (XI. 20.)önkormányzati rendelet 1. § 1)bekezdése, hatályos 2013.november 21.
[5] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[6] Beiktatta a 8/2012. (VII.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. július 13-tól
[7] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 1. § 2)bekezdése, hatályos 2013.november 21.
[8] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 1. § 2)bekezdése, hatályos 2013.november 21.
[9] Módosította a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § a)pontja. Hatályos 2014. július 28-tól.
[10] Módosította a 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2014. október 20-tól
[11] Módosította a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 5. § b)pontja. Hatályos 2014. július 28-tól.
[12] Módosította a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 5. § b)pontja. Hatályos 2014. július 28-tól.
[13] Módosította a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 5. § b)pontja. Hatályos 2014. július 28-tól.
[14] Módosította a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 5. § b)pontja. Hatályos 2014. július 28-tól.
[15] Módosította a 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2014. október 20-tól
[16] Módosította a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 5. § b)pontja. Hatályos 2014. július 28-tól.
[17] Módosította a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 5. § d)pontja. Hatályos 2014. július 28-tól
[18] Beiktatta a 8/2012. (VII.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. július 13-tól
[19] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.)önkormányzati rendelet 20. § b)pontja, hatálytalan 2013.november 21.
[20] Beiktatta a 8/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályok 2016. október 06.
[21] Módosította a 19/2013. önkormányzati rendelet 2. § -a, hatályos 2013.november 20.
[22] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.)önkormányzati rendelet 20. § c)pontja, hatálytalan 2013.november 21.
[23] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2013. november 21.
[24] Módosította a 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2014. október 20-tól
[25] Módosította a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 5. § e) pontja, hatályos 2014. július 28-tól.
[26] Módosította a 8/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. október 06-tól.
[27] Módosította a 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2014. október 20-tól
[28] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2016. október 06-tól.
[29] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2016. október 06-tól.
[30] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2016. október 06-tól.
[31] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2016. október 06-tól.
[32] Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (VII.10.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. július 13-tól
[33] Kiegészítette a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2013. november 21.
[34] Módosította a 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2014. október 20-tól
[35] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § d)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.-től.
[36] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[37] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[38] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2013. november 21.
[39] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2013. november 21.
[40] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2013. november 21.
[41] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § d)pontja. Hatályos: 2013. november 21.
[42] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[43] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § e)pontja. Hatályos: 2013. november 21
[44] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2013. november 21.
[45] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § f)pontja. Hatályos: 2013. november 21.
[46] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[47] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2013. november 21.
[48] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[49] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § g)pontja. Hatályos: 2013. november 21.
[50] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[51] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § g)pontja. Hatályos: 2013. november 21.
[52] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § h)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21-től.
[53] Kiegészítette a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014.július 28-tól
[54] Kiegészítette a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014.július 28-tól
[55] Kiegészítette a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014.július 28-tól
[56] Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (X,.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2014. október 20-tól.
[57] Kiegészítette a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014.július 28-tól
[58] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2016. október 06-tól.
[59] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2016. október 06-tól.
[60] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § i)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[61] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § i)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[62] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § i)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[63] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 9. §-a 1)bekezdése. Hatályos: 2013. november 21.
[64] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § j)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[65] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 9. §-a 2)bekezdése. Hatályos 2013. november 21.
[66] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § j)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[67] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 9. §-a 3)bekezdése. Hatályos 2013. november 21.
[68] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § j)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[69] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § k)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[70] Beiktatta a 8/2012. (VII.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. július 13-tól
[71] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 17. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[72] Módosította a 8/2014. (VII 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. július 28-tól.
[73] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2013. november 21.
[74] Módosította a 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2014. október 20-tól
[75] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[76] Kiegészítette a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2014. július 28-tól.
[77] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 18. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[78] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 18. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[79] Módosította a 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2014. október 20-tól
[80] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[81] Módosította a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2014. július 28-tól.
[82] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[83] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[84] Módosított a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 5. § f)pontja. Hatályos 2014. július 28-tól.
[85] Módosította a 8/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. október 06-tól
[86] Módosított a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 5. § f)pontja. Hatályos 2014. július 28-tól.
[87] Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2016. október 06-tól.
[88] Módosított a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 5. § f)pontja. Hatályos 2014. július 28-tól.
[89] Módosította a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2013. november 21.
[90] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § l)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[91] Beiktatta a 8/2012. (VII.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. július 13-tól
[92] Hatályon kívül helyezte a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § b)pontja, hatálytalan 2014.július 28. napjától
[93] Hatályon kívül helyezte a 4/2013. (III. 05.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013. március 6. napjától
[94] Hatályon kívül helyezte a 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § c)pontja, hatálytalan 2014.július 28. napjától
[95] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § m)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[96] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § n)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[97] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 20. § o)pontja. Hatálytalan: 2013. november 21.
[98] Beiktatta a 8/2012. (VII. 10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. július 13. napjától
[99] Hatályon kívül helyezte a 4/2013. (III. 05.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013. március 6. napjától