Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2019. 06. 01- 2023. 03. 31

Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

2019.06.01.

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.  § (1) A rendelet hatálya Beled város közigazgatási területén lévő köztemetőkre, valamint az ezek fenntartásával, temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre és azok folytatóira terjed ki.

(2) Beled város közigazgatási területén az önkormányzat által fenntartott köztemetők:

- Széchényi utcai temető hrsz: 159/1,159/2,158,157

- Vica temető hrsz: 1404

Értelmező rendelkezések

2.  § E rendelet alkalmazásában

a) sírbolt (kripta): legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely;

b) sírhely: egy, vagy két koporsó befogadására alkalmas temetési hely;

c) sírhelytábla: a temetőrendezési tervben megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temetés céljára ismételten igénybe vehető;

d) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak;

e) urnafülke: a hamvakat tartalmazó urnák építményben való elhelyezésére alkalmas temetési hely;

f) urnasírhely: a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére alkalmas temetési hely.

A köztemetők fenntartása és üzemeltetése

3.  § (1) A köztemetők üzemeltetését Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete látja el.

(2) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület éves költségvetésének terhére biztosítja.

(3) A temetőket kerítéssel be kell bekeríteni. Biztosítani kell, hogy a temetőbe való be- és kijárás a kapukon keresztül történjen, valamint, hogy a temető átjárás céljára ne szolgáljon.

(4) A köztemetőként használt terület - ideértve a parcellákat és sírhelyeket is - és létesítményei feletti tulajdonjog még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés sem köthető.

(5) A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül.

(6) A kegyeleti közszolgáltatást a temetkezési szolgáltatás ellátására jogosult vállalkozások láthatják el.

(7) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, kártérítési felelősség sem a Képviselő-testületet nem terheli.

(8) A temetkezési szolgáltatónak a temetői létesítmények igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetnie, melyek mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A köztemetők rendje, infrastrukturális létesítményei

4.  § (1) A Széchenyi utcai temető nyitvatartási ideje: április 15-től október 15-ig 06:00-21:00, október 16-től április 14-ig 07:00-18:00. Ettől eltérni csak az október 25-e és november 10-e közötti időszakban lehet a tulajdonos mindenkori döntése alapján. Ezen időszakban a Széchenyi utcai temető 07,00 órától – 21,00 óráig tart nyitva.

(2) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el. Fát, bokrot, cserjét a köztemető területén csak a temető üzemeltetője ültethet.

(3) A sírhely körüli 30 cm széles területet (járdarész), amennyiben nincs szilárd burkolattal ellátva, csak gyepesíteni vagy kaviccsal borítani lehet. Virággal, vagy más, pl.: cserje, illetve fafélével beültetni tilos.

(4) A sírhely körüli terület gondozása is a sírhelyet váltó, (eltemettető), rendelkezésre jogosult feladata. A gondozás során keletkezett hulladék a sírhelyek között sem tárolható.

(5) A sírhely birtokosa köteles a sírhely és közvetlen környezetének gondozását, gyomtalanítását folyamatosan elvégezni. Amennyiben ezen kötelezettségének felszólításra nem tesz eleget az üzemeltető a munkálatokat elvégezteti és a birtokos részére kiszámlázza.

(6) A temető szabad zöldterületeinek fenntartása, gondozása tisztántartása az üzemeltető feladata.

(7) Szemetet, temetői hulladékot kizárólag a temetőkbe kihelyezett konténerekben lehet elhelyezni. Lakossági hulladék, építési törmelék elhelyezése a temetői konténerekben szigorúan tilos.

(8) A temetőben keletkezett hulladékok gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről Beled Város Önkormányzata gondoskodik.

(9) A temetőben tilos járművel közlekedni, kivéve a súlyos mozgássérültet szállító járművet és a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet. Az üzemeltető a munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási engedélyt adhat.

(10) A temető területén - az erre a célra kijelölt hely kivételével – tilos temetkezési szolgáltatásokra utaló reklám és hirdetőtábla elhelyezése.

(11) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(12) A temetőbe állatokat-vakvezető kutya kivételével- bevinni tilos.

(13) A temetőben végzendő minden munka elvégzéséhez - a sírgondozás kivételével - a temető üzemeltetője adhat engedélyt.

(14) A munkát végző vállalkozó a temetőben végzett mindennemű munkát a temető üzemeltetőjének a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 4 órával köteles bejelenteni. Munkájukkal a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temetők infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(15) A vállalkozó/vállalkozás tevékenysége során köteles betartani a hatályos jogszabályokban és szabványokban foglalt követelményeket.

(16) Bontott síremléket és bontásból származó törmeléket, építés során kitermelt földet, betonmaradványokat és egyéb építési hulladékot a temető területéről el kell szállítani, ezek a temetői szeméttárolóba nem helyezhetők.

(17) Az üzemeltető a temető területén végzett szolgáltatások és munkálatok elvégzését az ezen rendeletben és egyéb jogszabályokban megszabott előírások betartásának céljából előzetes bejelentés nélkül is jogosult ellenőrizni. Amennyiben hiányosságot, vagy szabálytalanságot észlel, köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.

(18) A temetőkben síremléket állító, vagy az elbontó vállalkozók munkanapokon 16 óráig dolgozhatnak. Ünnepnapokon vállalkozók nem dolgozhatnak a temetőkben.

A temetési helyek, sírjelek

5.  § (1) A köztemetők belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét temetőrendezési tervben kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen a temető egyes területei beazonosíthatóak. A tervet az üzemeltető készíti, és a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A köztemető sírhelytáblákra történő felosztását, a sírhelytáblák, továbbá azon belüli sorok, oszlopok, sírhelyek számozását és nyilvántartását, valamint a sírhelytáblák kijelölését a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ter.) vonatkozó rendelkezései szerint kell végezni.

(3) Temetni, vagy az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.

(4) Temetkezésre használt helyek:

a) Koporsós temetés esetén

aa) sírhelyek,

ab) gyermeksírhelyek,

ac) kriptahelyek.

b) Hamvasztásos temetés esetén

ba) urnasírhelyek,

bb) urnafülkék

A sírgödör mérete:

a) egyes sír esetében: 210 cm x 90 cm x 200 cm mély,

b) kettős sír esetében: 210 cm x 190 cm x 200 cm mély,

c) gyermeksír - 14 éven alul - esetében: 130 cm x 60 cm x 200 cm mély,

d) urnasír esetében: 80 cm x 60 cm x 100 cm.

A sírok egymástól való távolsága 60 cm, a sorköz távolsága 1,00 m. A régi köztemetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. A sírbolt (kripta) méretét a befogadó koporsók száma határozza meg.

(5) A temetkezésre használt helyek köztemetőn belüli elhelyezését a temetőrendezési terv alapján az üzemeltető jelöli ki.

(6) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el a rendelkezési jog (használati idő) időtartama alatt.

(7) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

(8) A temető üzemeltetője a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítására köteles felhívni. Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temető üzemeltetője szünteti meg.

(9) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megtelt, azokat le kell zárni. A temető vagy a temetőrész, sírhelytábla vagy temetési hely lezárásáról a Képviselő-testület határoz.

A temetési hely feletti rendelkezési jog

6.  § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogot annak megváltásával lehet szerezni. A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára (használati idejére) és annak meghosszabbítására a Ter. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama megváltás és újraváltás alkalmával:

- egyes sírhely esetén a koporsós betemetés, vagy rátemetés napjától számított 25 év,

- kettős sírhely esetén a koporsós betemetés, vagy rátemetés napjától számított 25 év,

- urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;

- sírbolt esetén 60 év.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jogért megváltási díjat kell fizetni, melynek mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

(4) Ha kettős sírhelynél az első koporsós temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a rendelkezési jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a rendelkezési jogot ismételten megváltja.

(5) Üres temetési hely előre megváltása esetén a temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles a temetési helyet - a sírhely méretének megfelelően - beazonosítható módon, sírjellel megjelölni és ennek fenntartásáról, gondozásáról gondoskodni.

A temetési szolgáltatás rendjére vonatkozó szabályok

7.  § (1) Ravatalozni a köztemetőben csak az arra kijelölt helyen szabad.

(2) A ravatalozásig a holttestet hűteni kell.

(3) Légmentesen lezárva kell tartani a koporsót, ha az elhalt fertőző betegségben hunyt el.

(4) A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.

(5) A temetést végző temetkezési szolgáltató köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat megismerni és betartani.

(6) A halott szállítás, a temetések, a rátemetések, az újratemetések, a sír- és urnanyitások során be kell tartani a Ter. vonatkozó rendelkezéseit.

A temetkezési szolgáltatók

8.  § (1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység a mindenkor hatályos önkormányzati rendelet, valamint a Ter. vonatkozó rendelkezései szerint végezhető.

(2) A temetkezési szolgáltatók - a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében - kötelesek együttműködni a temető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.

(3) A temetői létesítményeket, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat a temetkezési szolgáltatók az igénybevételi díj megfizetését követően vehetik igénybe.

Záró rendelkezések

9.  § (1) Jelen rendelet - a 4. § (1) bekezdés kivételével – 2016. november 11-én lép hatályba. A 4. § (1) bekezdés 2017. január 1-jén lép hatályba. Beled Nagyközség Képviselő-testületének 18/2000. (VII.01.), a 8/2008.(IV.30.) és a 13/2008. (XI.03) önkormányzati rendeletei 2016. november 11-én hatályukat vesztik. Beled Nagyközség Képviselő-testületének 18/2000. (VII.01.), a 8/2008.(IV.30.) és a 13/2008. (XI.03) önkormányzati rendeletei 2016. november 11-én hatályukat vesztik.