Nemeskocs Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2020. (X.28.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 10/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az építményadóról szóló 10/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet bevezetője helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


2. §


(1) Az építményadóról szóló 10/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mentes az építményadó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben megállapított mentességeken túl az azonos helyrajzi számon lévő egy lakás és egy nem lakás céljára szolgáló építmény

a) amely Nemeskocs településen lakóhellyel rendelkező, ténylegesen életvitelszerűen lakó természetes személy tulajdonában vagy haszonélvezetében van,

b) amelyet tulajdonosának egyeneságbeli rokona életvitelszerűen lakja és Nemeskocs településen lakóhellyel rendelkezik.”


(2) Az építményadóról szóló 10/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ingatlanszerzés évét követő egy adóévre mentesül az építményadó megfizetése alól az az adóalany, aki az adótárgy felújítása miatt nem él életvitelszerűen az ingatlanban.”


3. §


Hatályát veszti az építményadóról szóló 10/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. § (2) bekezdése.


4. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.


Nemeskocs, 2020. október 27.
                    László Ervin                                                              Farkas Gábor          

      polgármester                                                                  jegyző