Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014.(II.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 06. 06

Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma


1.§ (1) Csobád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – a közigazgatási területére kiterjedően – hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását.


(2) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Tiszabábolna Közszolgáltató Kft( a továbbiakban: Közszolgáltató) útján biztosítja


(3) A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége a nem veszélyes hulladék, kommunális hulladék begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására terjed ki.


2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


2.§ (1) Az ingatlanon gyűjtött hulladék elszállítása kizárólag a Közszolgáltatóval kötött  megállapodás alapján a Közszolgáltató által meghatározott 60 és 120 literes gyűjtőedényekben, továbbá a közterületen kijelölt helyeken – temetőben – elhelyezett konténerekben történik.


(2) A közszolgáltatás igénybevétele az ingatlanhasználó részére kötelező.


(3) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó által gyűjtött települési hulladékot az ingatlan elé kihelyezett gyűjtőedényből, valamint a konténerekből heti egy alkalommal-pénteken- gyűjti be és szállítja el.


(4) A Közszolgáltató évente két alkalommal –tavasszal és ősszel- előre egyeztetett időpontban külön díj felszámítása nélkül lomtalanítást végez.


(5) A települési hulladék gyűjtése során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék ne szóródjon szét és egyéb módon környezet szennyezést ne idézzen elő.


3. A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


3.§ (1)A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal végzi. A gondatlan ürítés miatt a gyűjtőedény javítására vagy új gyűjtőedény biztosítására a Közszolgáltató köteles.


(2) Az ürítésből eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, az eredeti környezeti állapot visszaállításáról köteles gondoskodni.


(3) A Közszolgáltató jogosult a gyűjtőedény elszállítását megtagadni ha

a) megállapítható, hogy a gyűjtőedénybe kihelyezett hulladék az ürítés vagy szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében továbbá a begyűjtő járműben vagy annak berendezésében kárt okozhat

b) a kihelyezett gyűjtőedény állati tetemet, mérgező, robbanó, vagy folyékony, veszélyes hulladékot, továbbá olyan anyagot tartalmaz mely nem minősül települési hulladéknak.


(4) A Közszolgáltató a hulladékszállítás időpontjának megváltozásáról, valamint a lomtalanítás időpontjáról köteles 15 nappal előre értesíteni az ingatlanhasználót hirdetmény közzétételével.


(5) A Közszolgáltató köteles a saját valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétenni a közszolgáltatásért fizetendő díjtételeket.4. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos jogai, kötelezettségei


4.§ (1) Az ingatlanhasználó kötelessége gondoskodni a 60 vagy 120 literes gyűjtőedény beszerzéséről, tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról.


(2) Az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás igénybevételéért díjat kell fizetnie.


(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt –lomtalanítás esetén a lomhulladékot- a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt, lomhulladékot legkorábban a szállítási napon reggel 05 órától lehet kihelyezni.


(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű, gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(5) Tilos a gyűjtőedénybe állati tetemet, mérgező, robbanó, vagy folyékony, veszélyes hulladékot, továbbá olyan anyagot elhelyezni mely nem minősül települési hulladéknak.


(6) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha tulajdonváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezésétől számított 8 napon belül írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.


5. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


5.§  A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a) a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai,

b) a szerződés tárgya,

c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

d) a teljesítés helye,

e) a gyűjtőedény típusa, az ürítés gyakorisága, az ürítés ideje napok szerint,

f) a gyűjtésre vonatkozó szabályok,

g) a közszolgáltatási díj alkalmazásának feltételei, megfizetésének módja,

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

i) az irányadó jogszabályok meghatározása.


6. A díjfizetés rendje, a közszolgáltatás szüneteltetése


6.§ (1 Az ingatlan használót terhelő közszolgáltatási díjat az ingatlan használó a hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV törvény szerinti Koordináló szervnek fizeti meg..


(2) Hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4 /2016.(VI.1.  ) önkormányzati rendelet 3.§.a)pontja.

Hatálytalan 2016.06.01-től.

(3) Hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4 /2016.(VI.1.  ) önkormányzati rendelet 3.§.b)pontja.

Hatálytalan 2016.06.01-től

(4) Hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4 /2016.(VI.1.  ) önkormányzati rendelet 3.§.c)pontja.

Hatálytalan 2016.06.01-től

(5) Hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4 /2016.(VI.1.  ) önkormányzati rendelet 3.§.d)pontja.

Hatálytalan 2016.06.01-től


(6) Hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4 /2016.(VI.1.  ) önkormányzati rendelet 3.§.e)pontja.

Hatálytalan 2016.06.01-től.


(7) Az ingatlanhasználó személyében történő változás esetén a közszolgáltatási díjat a változás hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.


(8) A lomtalanítást díjmentesen végzi a Közszolgáltató.


(9) A közszolgáltatás szüneteltetése ügyében átruházott hatáskörben a jegyző jár el, aki értesíti a Közszolgáltatót a közszolgáltatás szüneteltetésével kapcsolatos döntéséről.


(10) Szüneteltethető a közszolgáltatás –az adott időszakra - annak az ingatlanhasználónak,  aki igazoltan legalább 6 hónapig nem tartózkodik a lakásban, azaz az ingatlan üresen áll és ezen tényt 60 nappal előtte a Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Csobádi Kirendeltségéhez bejelenti.


(11) Az elköltözés tényét másik ingatlanban létesített tartózkodási hely bejelentésével kell igazolnia az ingatlanhasználónak.7. Hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4 /2016.(VI.1.  ) önkormányzati rendelet 3.§.f)pontja.

Hatálytalan 2016.06.01-től


7.§(1) Hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4 /2016.(VI.1.  ) önkormányzati rendelet 3.§.f)pontja.

Hatálytalan 2016.06.01-től


(2) Hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4 /2016.(VI.1.  ) önkormányzati rendelet 3.§.g)pontja.

Hatálytalan 2016.06.01-től


8.Záró rendelkezések


8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet.