Tiszatardos község képviselő testületének 11/2017 (XII.4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01

Tiszatardos község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1), valamint 42/C. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet a következő 3/A. § - 3/C §-okkal egészül ki:

3/A. §

(1) Az önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: adóhatósághoz) teljesítendő bevallási és változás bejelentési kötelezettség az önkormányzati adóhatóság honlapján közzétett nyomtatványok alkalmazásával papír alapon, továbbá jelen rendeletben szabályozott módon, elektronikus úton is teljesíthető.

(2) E rendelet hatálya kiterjed

a) bevallási, bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére,

b) az adózó adószámlájának megtekintésére,

c) az elektronikusan indított ügyek állapotáról szóló tájékoztatásra


(3) Elektronikus úton az önkormányzat által rendszeresített bevallási űrlapok a helyi iparűzési adó bevalláshoz kapcsolódóan nyújthatók be.

(4) Az űrlapok kitöltése és beadása az E-ügyintézési rendszer segítségével történik. Az E- ügyintézési rendszer segítségével beadott elektronikus űrlapok az adóhatóság által közzétett nyomtatványok papír alapon való benyújtásával egyenértékűek.

3/B. §

(1) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője jár el, úgy legkésőbb az első elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségre terjed ki. A képviseleti jogosultság igazolásának hiányában a képviselő által tett cselekményhez joghatás nem fűződik.

(2) Az adózó az (1) bekezdés szerint bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz. A bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését az adózó képviselője is bejelentheti.

3/C. §

E rendelet alkalmazásában:

(1) Elektronikus űrlap: az adóhatóság által rendszeresített, adókötelezettség teljesítését segítő dokumentum.

(2) E-ügyintézési rendszer: a hatósági ügyintézés elektronikus formája, amely az elektronikus úton benyújtott kérelemnek a fogadását, továbbá az ügyfelek nem közhiteles tájékoztatását teszi lehetővé.

(3) Ügyfélkapu: az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, mely a magyarorszag.hu Kormányzati Portálon található. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.

2. §

E rendelet 2018. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

                                  

                               Varga Sándor                                                   Dr. Kovács Zoltán

                               polgármester                                                           jegyző