Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete

a közterületek filmforgatási célú használatának szabályozására

Hatályos: 2013. 09. 19


Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, a Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§


A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: MKtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat vonatkozásában az MKtv. IV. fejezet szabályait a jelen rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


2.§


A filmforgatás célú közterület használattal kapcsolatos az MKtv-ben meghatározott Képviselőtestületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


3.§


/1/ A filmforgatás célú közterület-használat naponta legfeljebb 7.00-21.00 óra közötti időtartamra engedélyezhető.


/2/ Kivételesen - éjszakai forgatás - a filmforgatás célú közterület-használat az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő időtartamra is engedélyezhető.


4.§


A filmforgatás célú közterület-használat legfeljebb 30 napra engedélyezhető, mely indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.


5.§


/1/ A filmforgatás célú közterület-használat díja 150,- Ft/m2/nap.


/2/ Tudományos, oktatási és ismeretterjesztő témájú film forgatása esetén a közterület használót az /1/ és /2/ bekezdés szerinti díjakból 30 %-os díjkedvezmény illeti meg.


6.§/1/ A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület használatot ilyen esemény után az akadály elhárulását követően azonnal, természeti esemény esetén a kárelhárítást és helyreállítás követően újra biztosítani kell./2/ A filmforgatás során a szomszédos ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület használó köteles folyamatosan biztosítani.


7.§Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

    Dr. Kovács Zoltán                                                Varga Sándor

            jegyző                                                                        polgármester