Tiszatardos község képviselő testületének 6/2018 (VII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 31

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§


A rendelet 2.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§.(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:


      a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 179.405.705,- Ft-ban

      b./ költségvetési  kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)     206.627.066,-  Ft-ban

      c./ finanszírozási bevételek főösszegét                                                 27.221.361,-  Ft-ban

      d./ finanszírozási kiadások főösszegét                                                                 0,-  Ft-ban

      e./ bevételi főösszegét                                                                        206.627.066,-  Ft-ban

      f./ kiadási főösszegét                                                                         206.627.066,-  Ft-ban


állapítja meg.”

2.§


A rendelet 3.§.(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           

„3.§.(7) Az önkormányzat a kiadások között 12.462.776,-  Ft  tartalékot állapít meg.”

3.§


A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,  mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,2.1., mellékletei lépnek.

4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Kovács Zoltán                                                  Varga Sándor

                                                jegyző                                                           polgármester

Mellékletek