Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete

a víziközműből szolgáltatott ivóvíz és csatorna díjairól szóló 7/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a helyi szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 7/2001.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 10. 31

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti jogkörében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§


Hatályát veszti a víziközműből szolgáltatott ivóvíz és csatorna díjairól szóló 7/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet.

2.§


Hatályát veszti a helyi szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 7/2001.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.


3.§


/1/ A Képviselőtestület jelen rendelet alkalmazását 2013. január 1-i hatállyal rendeli el.


/2/ Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Dr. Kovács Zoltán                                                    Varga Sándor

         jegyző                                                            polgármester