Tiszatardos Község Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 8/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 01. 17

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazása alapján, a Közúti Közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény 8. § /1/ bekezdés a./ pontja szerinti feladatkörében, a következőket rendeli el.

  1. §A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

  1. §A rendelet kihírdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.Dr. Kovács Zoltán                                                                            Varga Sándor

Jegyző                                                                                               polgármester

Mellékletek