Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001.(XII.19.) önkormányzati rendelete

a helyi szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról.

Hatályos: 2013. 11. 12

Tiszatardos Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja

A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK


1.§


(1) E rendelet célja, hogy a környezet védelme érdekében meghatározza Tiszatardos község közigazgatási területén azokat a feladatokat, melyek a hulladékgazdálkodási törvény és végrehajtása tárgyában kiadott rendeletekből adódóan a helyi Önkormányzatra hárulnak.


(2) A rendelet hatálya kiterjed Tiszatardos község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, használójára (továbbiakban: ingatlantulajdonos) függetlenül attól, hogy természetes személy, (továbbiakban: lakossági fogyasztó), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, továbbá valamennyi gazdálkodó szervezetre , vállalkozásra (továbbiakban: közületi fogyasztó), - akár termék előállítója vagy forgalmazója-melynek tevékenysége során települési hulladék képződik. A közterületek  használatát, tisztántartását, valamint a közterületén megvalósuló állattartás szabályait külön rendelet tartalmazza.


(3) A rendelet alkalmazásában települési hulladék:


a.) Települési szilárdhulladék:


 • -az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben és területein,
 • -intézményekben, közforgalmi és zöldterületen,
 • -gazdasági vállalkozások nem technológiai tevékenységéből keletkező veszélyesnek nem minősülő, a háztartási hulladékhoz hasonló jellgű és összetételű, azzal együtt kezelhető hulladék.


b.) Egyéb települési hulladék


Gazdasági vállalkozások technológiai tevékenységéből keletkező veszélyes hulladéknak nem minősülő hulladék.


(4) Lim-lom a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott szilárd hulladék, nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rendeltetésszerű használatára már nem alkalmas egyéb lom,


(5) Hulladékkezelő az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli.


(6) Feljogosított hulladékkezelő környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező hulladékkezelő


(7) Közszolgáltató hulladékkezelésre feljogosított azon gazdálkodó szervezet, amellyel a közszolgáltatás ellátására az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést kötött


(8) A közszolgáltatás tárgya: az 1. § (3) bekezdése a) és b) pontjában meghatározott települési hulladék


(9) Gyűjtőedény: települési szilárdhulladék gyűjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató járművéhez rendszeresített, a rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett űrtartalmú szabványos gyűjtőtartály


(10) Közületi fogyasztó: jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, gazdálkodó szervezet, vállalkozás.

A KÖZSZOLGÁLTATÁS


2. §


(1) Tiszatardos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál és gazdálkodó szervezeteknél keletkező települési szilárdhulladék rendszeres gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására (elhelyezésére), hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.


(2) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet a keletkezett az 1. § (3) bek. a) pontjában meghatározott települési hulladék elhelyezéséről a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételével kell gondoskodjon.


(3) Mentesül a kötelező igénybevételi kötelezettségtől az a gazdálkodó szervezet, amely a települési hulladék kezeléséről a hulladék termelőjére vonatkozó jogszabályi előírások szerint gondoskodik, vagy a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan annál lényegesen kedvezőbb hulladékkezelési megoldást alkalmaz.


(4) A környezetvédelmi eljárást annak a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni, amely egyébként köteles a közszolgáltatás igénybevételére. A jogerős engedély megszerzéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.


(5) A (3) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó szervezet az Önkormányzat felé írásban köteles igazolni, hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak.


(6) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés


 1. / ingatlantulajdonosok esetében a közszolgáltatás igénybe vételével jön létre, amelyre szerződést kell kötni a közszolgáltatóval, valamint akkor is, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását felajánlja, rendelkezésre állását igazolja.
 2. / Gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi szerződés aláírásával jön létre. A szerződést csak tevékenységük tényleges folytatásának idejére kötelesek megkötni. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A KÖZSZOLGÁLTATÁS RÉSZTVEVŐINEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


3. §


(1) Tiszatardos község közigazgatási (bel-) területén a 2. § (1) bekezdésének megfelelő hulladékkezelési közszolgáltatást a Zempléni Z. H. K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 3910. Tokaj, Rákóczi út 54. sz. (továbbiakban: közszolgáltató) végzi az Önkormányzattal történő megállapodás alapján.


(2) A települési szilárd hulladék elszállítási e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott gyakorisággal, napokon és gyűjtőedényben történik.


(3) A települési szilárd hulladékot csak az 1. § (9) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben lehet, kizárólag a szállítás napján 6 óráig az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére felhelyezhető legyen. A gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(4) Lakossági fogyasztók esetén az első alkalommal átadott,- a közszolgáltató tulajdonát képező- rendszeresített gyűjtőedényzet használatáért, a lakossági fogyasztó külön használati, bérleti díjat nem köteles fizetni. A szolgáltatás megkezdésekor átadott gyűjtőedényzet bármely okból történő elvesztése, megsemmisülése esetén, a gyűjtőedényzet pótlásáról a fogyasztó köteles gondoskodni. Az első ízben kialakuló gyűjtőedényzet szolgáltatásra (használatba adás) a közszolgáltató a közszolgáltatás beindulásától számított hat hónapig vállal kötelezettséget. Ezen időtartam lejártát követően a fogyasztók a rendszeresített gyűjtőedényzet beszerzéséről maguk kötelesek gondoskodni.


(5) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállítására a közszolgáltatás igénybevételére  kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltató által rendszeresített műanyagzsák felhasználásával is jogosult.


(6) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet télen- szükség esetén- az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosságmentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése illetve a műanyagzsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.


(7) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlantulajdonos ill. a gazdálkodó szervezet kötelezettsége.


(8) Közterületen, bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése- a szállítás napját kivéve-, vagy tárolása kizárólag a Polgármesteri Hivatal közterület-foglalási engedélye alapján történhet.


(9) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele a Polgármesteri Hivatal által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.


(10) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.


(11) A gyűjtőedénybe tilos veszélyes hulladékot, illetve olyan anyagot helyezni (pl. maró lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.


(12) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális tömege:


 • -120 literes edényzet esetében 25 kg
 • -1.100 literes edényzet esetében 250 kg lehet


(13) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondnoksággal köteles elvégezni az okozott kárt annak javításával, vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége.


(14) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni és és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani.


(15) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás szabályitól eltérő módon kezelni.


4. §


(1) A települési szilárd hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az Önkormányzat a helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat és a gazdálkodó szervezeteket tájékoztatni.


(2) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárdhulladék elszállítását, ha


 1. a.) nem az 1. § (9) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben, vagy a 3. § (5) bek. szerinti műanyagzsákban kerül kihelyezésre,
 2. b.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható 3. § (11.) bekezdés,
 3. c.) a gyűjtőedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni,
 4. d.)ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kérte,
 5. e.)ha a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést.


(3) A nem a 3. § (2) vagy (3) bekezdés szerinti mennyiségben vagy módon történő települési hulladék elszállítását- megrendelés ellenében- a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül köteles a közszolgáltató elszállítani. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik.


(4) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lim-lom elszállításáról a közszolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján évente 1 alkalommal gondoskodhat, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.


(5) A gazdálkodó szervezetek a (4) bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem jogosultak igénybe venni.


(6) Az önkormányzat közigazgatási területén keletkezett települési szilárdhulladék és lim-lom elhelyezésére kijelölt lakóhely MENTO Környezetkultúra Kft. 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. Bodrogkeresztúri út 0172. hrsz. telepe.


(7) A (6) bekezdés meghatározott telepe külön beszállított hulladékért az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet a lerakással egyidejűleg a lerakóhely üzemeltetőjének köteles a deponálási díjat megfizetni.

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA, DÍJFIZETÉS


5. §


(1) A települési szilárd hulladék rendszere elszállításáért ezen rendelet 1 § (2) bekezdésének hatálya alá tartozók a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott összegű rendszeres közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak megfizetni.


(2) A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett az elhelyezési bizonylatot vagy számlát 6 hónapig köteles megőrizni és felszólításra az ellenőrző hatóságnak felmutatni.


(3) Az ingatlan tulajdonosa, vagy a gazdálkodó szervezet, ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(4) Az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat negyedévente utólag, illetve a 2. § (6) bek. b) pontja szerinti szerződésben meghatározott időpontban- számla ellenében- jogosult a közszolgáltató beszedni. A fizetésre kötelezett a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató által felszámolható kamat mértéke a Ptk-ban meghatározott kamatérték.


(5) Mind a lakó, mind az üdülőtulajdonos mentesül e rendelet 5. § (1) bek. szerint meghatározott ürítési díj megfizetése alól, ha a közszolgáltatás szüneteltetését kéri arra tekintettel, hogy ingatlanában folyamatosan legalább 3 naptári hónap időtartamban nem fog tartózkodni és ingatlanát más sem használja. A folyamatos távollétet bármely időpontban az ingatlanon való tartózkodás megszakítja. A bejelentést írásban (ajánlott levélben) kell a jegyzőnek megküldeni. A szüneteltetés iránti bejelentést legkésőbb az azt megelőző hónap 20. napjáig lehet megtenni. Az ezt követően ( azaz a hónap 21. és utolsó napja között) beérkezett szüneteltetési kérelmeket a közszolgáltató a bejelentést követő második naptári hónap első napjától köteles figyelembe venni. A szüneteltetést bejelentők nevét és címét tartalmazó kimutatást illetve annak változását a jegyző minden hónap utolsó napjáig köteles a szolgáltatóval közölni.  Az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás szünetel. A szüneteltetés időtartama alatt a kihelyezett települési szilárd hulladék elszállítására a közszolgáltató nem köteles.


(5/2) Közszolgáltatás szüneteltetése esetén az (5)  bekezdésben szabályozott szüneteltetés esetén a megállapított készenléti díjat kell a közszolgáltatásra kötelezettnek megfizetni.


(6) Az 1. § (2) bekezdése alapján közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet tevékenysége tényleges folytatásának időtartamára köteles a díj arányos részét megfizetni.


(7) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a R 6 § (1-5) bekezdése alapján számlázott díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak e rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megtéríteni.


(8) Amennyiben az ingatlantulajdonos legalább két naptári hónap időtartama az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, az irányú változási igényét a közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 20. napjáig írásban kell közölnie.


(9) Ha az ingatlantulajdonos a (4) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra, illetve annak szüneteltetésére vonatkozó igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít és számláz, amíg az ingatlantulajdonos más tartalmú bejelentést nem tesz.


(10) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a háztartási szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.


(11) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az – ingatlantulajdonost terhelő  díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás.

6. §


(1) A települési szilárdhulladék kezelésének közszolgáltatási díját az Önkormányzat képviselő-testülete legalább egy évi díjfizetési időszakra – a rendelet 1. sz. melléklete alapján – határozza meg, és helyben szokásos módon köteles kihírdetni.


(2) Nem kell az ingatlantulajdonosoknak a közszolgáltatási díjat megfizetni:


 • - mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve,
 • - ha a közszolgáltató nem tesz eleget a 3. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti közszolgáltatási kötelezettségének.


(3) Nem kell a gazdálkodó szervezetnek közszolgáltatási díjat fizetni:


 • -ha a 2. § (3) bekezdés alapján mentesül a közszolgáltatás igénybe vételi kötelezettségtől,
 • -vagy gazdálkodó tevékenységét – a 2. § (6) bek. b) pont- ténylegesen nem folytatja.


A HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS ALÁ NEM TARTOZÓ EGYÉB TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK RENDJÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK


7. §(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató, egyéb gazdasági , valamint a közintézmények működése során technológiai tevékenységből keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosoknak a hulladékgazdálkodásról szóló törvény (Hgt.) 13. § (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.


(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni.


(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa


 • - a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznnosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

 • - az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.


(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által a kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.


(5) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításhoz a hulladékszállítási tevékenységre feljogosított-1. § (6) bekezdés – gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.


(6) A feljogosított hulladékkezelő igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet , saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – a különböző jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal- köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

Mellékletek