Tiszatardos község képviselő testületének 4/2019 (IV.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 03

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§


A rendelet 2.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§.(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:


      a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 149 945 334,- Ft-ban

      b./ költségvetési  kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)      173 461 510-  Ft-ban

      c./ finanszírozási bevételek főösszegét                                                  27 221 361,-  Ft-ban

      d./ finanszírozási kiadások főösszegét                                                    3 705 185,-  Ft-ban

      e./ bevételi főösszegét                                                                         177 166 695,-  Ft-ban

      f./ kiadási főösszegét                                                                          177 166 695,-  Ft-ban


állapítja meg.”


2.§


A rendelet 3.§.(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           

„3.§.(7) Az önkormányzat a kiadások között 10 350 011 ,-  Ft  tartalékot állapít meg.”

3.§


A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3., 4., mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,2.1.,2.2, 3., 4., mellékletei lépnek.

4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.Dr. Kovács Zoltán                                                  Varga Sándor

                                               jegyző                                                            polgármester

Mellékletek