Tiszatardos község képviselő testületének 4/2019 (IV.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 03 - 2019. 04. 03

Tiszatardos község képviselő testületének 4/2019 (IV.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.04.03.

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. §.(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 149 945 334,- Ft-ban
b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 173 461 510- Ft-ban
c./ finanszírozási bevételek főösszegét 27 221 361,- Ft-ban
d./ finanszírozási kiadások főösszegét 3 705 185,- Ft-ban
e./ bevételi főösszegét 177 166 695,- Ft-ban
f./ kiadási főösszegét 177 166 695,- Ft-ban
állapítja meg.”

2. § A rendelet 3. §.(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3. §.(7) Az önkormányzat a kiadások között 10 350 011 ,- Ft tartalékot állapít meg.”

3. § A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3., 4., mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,2.1.,2.2, 3., 4., mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. április 4. napjával.