Tiszatardos község képviselő testületének 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2018. 03. 07 - 2019. 07. 24

Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Az Önkormányzat elnevezése


1.§


(1) Az önkormányzat elnevezése: Tiszatardos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat)

Székhelye: 3928 Tiszatardos, Kossuth út 34.

Levelezési címe: 3928 Tiszatardos, Kossuth út 34.

Internetes honlapja: www.tiszatardos.hu

e-mail címe: tiszatardos@freemail.hu


(2) Az önkormányzat Képviselőtestületének elnevezése: Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Székhelye: 3928 Tiszatardos, Kossuth út 34.

A képviselő-testület


2. §


      (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 4+1(polgármester) fő

          (A képviselő-testület névjegyzékét az 1. függelék tartalmazza)

      (2) A képviselő-testület bizottságára átruházott hatásköröket jelen rendelet 33.§-a     tartalmazza.

3. §


(1) A polgármester az önkormányzati képviselővel szemben indított összeférhetetlenség, méltatatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést kivizsgálásra, az Ügyrendi Bizottságnak adja át.


(2) A képviselő vagyonnyilatkozatot köteles tenni, melyet az Ügyrendi Bizottság tart nyilván és ellenőriz.A képviselő-testület ülései


4. §


(1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.


(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülését a korelnök hívja össze és vezeti.


(3) Az ülés helye: 3928 Tiszatardos, Kossuth út 45. (Művelődési Otthon)


(4) Abban az esetben, ha valamely fontos ok (helyszín megtekintése, stb.) ezt szükségessé teszi, az elnök saját, vagy bármely képviselő, vagy bizottság javaslatára a (3) bekezdéstől eltérő, de Tiszatardos településen található,  más helyszínre is összehívhatja az ülést. A jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó szabályokat ebben az esetben is maradéktalanul be kell tartani.


(5) A (2) bekezdés szerinti tartós akadályoztatásnak minősül – a szabadság igénybevétele kivételével – a 30 napot meghaladó távollét.

5. §


(1) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. A meghívóhoz mellékelni kell a tárgyalandó napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket, és határozati javaslatokat.


(2) A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót pedig legalább 24 órával előbb kell megküldeni.


(3) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a nyilvánosságot (a település lakosságát) a meghívónak – a képviselő-testületi tagok részére történő megküldésével egyidejűleg – a   Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi  Ügyfélszolgálata hirdetőtáblájára kifüggesztésével kell értesíteni.


(4) A képviselő-testület üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:


a.) a jegyzőt

b.) a napirendi pontok előadóit

c.) az Összefogással Tiszatardosért Egyesületet, a tevékenységi területét érintő napirend tárgyalására

d.) akit a polgármester és a képviselő-testület indokoltnak tart.


(5) A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendi pontok megtárgyalására újra össze kell hívni.

Az alakuló ülés


6. §


(1) Az alakuló ülés napirendi pontjai:

a.) önkormányzati képviselők eskütétele

b.) polgármester eskütétele

c.) polgármesteri program ismertetése

d.) polgármester illetményének megállapítása

e.) alpolgármester megválasztása

f.) alpolgármester eskütétele

g.) alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

h.) bizottság tagjainak megválasztása


(2) Az alpolgármester választását lebonyolító Ideiglenes Bizottság tagjaira a polgármester tesz javaslatot.


Rendes ülés


7. §


(1) A képviselő-testület az évente elfogadott munkaterve szerint – augusztus hónap kivételével – havonta rendes (összesen 11) ülést tart.


(2) A rendes ülést munkanapokon, lehetőleg hivatali időben kell megtartani.


Rendkívüli ülés


8. §


     (1) A polgármester a képviselő-testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban is

          összehívhatja, amennyiben arra a döntés meghozatalára vonatkozó idő rövidsége miatt

          szükség van.


     (2) Amennyiben az ülés összehívására a települési képviselők ¼-ének, vagy a

          képviselő-testület bizottságának, vagy a Kormányhivatal vezetőjének indítványára kerül 

          sor, úgy az indítványnak tartalmaznia kell az ülés összehívásának indokára vonatkozó

          valamennyi információt.


     (3) A polgármester a /2/ bekezdés szerinti indítvány beérkezésétől számított 3 napon

         belül, 8 napon belüli időpontra köteles az ülést összehívni, az 5.§ /1/ és /3/ bekezdésben

         foglalt szabályok szerint.

            

(4) A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amire az indítvány vonatkozik,

          vagy, amely az ülés meghívóján szerepel. A Képviselők részére a napirendek

          tárgyalásához – legkésőbb az ülés kezdetéig – biztosítani kell az írásos

          előterjesztéseket, határozati javaslatokat.

A képviselő-testületi ülés elnöke és jogköre


9. §


(1) Az elnök a képviselő-testület ülését;

a.) összehívja, megnyitja, berekeszti, szünetet rendel el,

b.) megállapítja a határozatképességet, számba veszi az igazoltan, illetve az igazolatlanul távollévőket.


(2) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogköre:

a.) az ülés vezetése

b.) a szó megadása, megtagadása,

c.) szó megvonása, tárgyra térésre, felszólítás,

d.) napirend előtti és ügyrendi kérdésben történő szó megadása és megtagadása,

e.) az ülés félbeszakítása

f.) javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapolására,

g.) javaslattétel napirendek összevont, vagy elkülönített tárgyalására,

h.) a levezető elnök a vitára bocsátott kérdés tárgyalásakor csak a vita

i.) berekesztése, az ülés félbeszakítása esetén a határozathozatalt követően szünet elrendelése, az ülés berekesztése után hagyhatja el az üléstermet. Rendkívüli esemény esetén (vendég érkezése, egészségügyi ok) félbeszakításának, szünet elrendelésnek van helye.

(3) Az elnök vitavezetési feladatai:

a.) napirendi pontonként megnyitja és berekeszti a vitát,

b.) szavazást rendel el,

c.) megállapítja a szavazás eredményét,

d.) kimondja a határozatot.


(4) Az elnök egyéb feladatai, jogköre:

a.) megilleti a felszólítási jog a képviselő-testület ülésén bármikor,

b.) az ülés rendjének biztosítása,

c.) tájékoztatást ad – amennyiben nem a polgármester vezeti az ülést, akkor nevében- az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Tárgyra térés, a szó megvonása


10. §


(1) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, az elnök felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra. A felszólításnak tartalmaznia kell, hogy annak eredménytelensége esetén az elnök a felszólalótól megvonja a szót.


(2) Az elnök a felszólítás eredménytelensége után megvonja a szót.

Az ülés félbeszakítása


11. §


(1) Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakítja.


(2) A félbeszakítás időtartama nem haladhatja meg a 30 percet, kivéve, ha a rend helyreállításához indokoltan hosszabb idő szükséges.

Napirendi pontok tárgyalásának elnapolása


12.§


(1) Az elnök, vagy bármely képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását.


(2) Ha az elnapolással az előterjesztő egyetért, erről a képviselő-testület vita nélkül határoz és határozatában meghatározza a napirend tárgyalásának határidejét.


(3) Amennyiben az előterjesztő az elnapolással nem ért egyet, az elnapolás kérdését az elnök vitára bocsátja. A testület ezt követően hozza meg határozatát, melyben a napirend tárgyalásának határidejét megjelöli.


Vita bezárása


13.§


(1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát bezárja. Nem zárható be a vita, ha olyan képviselő kíván hozzászólni, aki az adott napirendi pont vitájában még nem kapott szót, vagy az előterjesztő szóbeli kiegészítés előtt kapott csak szót.


(2) Az előterjesztő, vagy bármelyik képviselő javasolhatja a vita bezárását. A képviselő-testület e kérdésben vita nélkül határoz.

Rendfenntartás


14.§


(1) Ha valamely jelenlévő felszólalása során a képviselő-testület tekintélyét vagy valamely jelenlévőt sértő kifejezést használ, illetőleg ha egyébként a szabályzatnak a tanácskozás rendjére a szavazásra vonatkozó szabályait megszegi, az elnök rendreutasíthatja.


(2) Ha az elnök felszólalása során a testület tekintélyét, vagy bármely képviselőt sértő kifejezést használ, abban az esetben a sértett, a képviselő-testület tekintélyének sérelme esetén bármely képviselő a képviselő-testülethez fordulhat. A képviselő-testület az elnököt határozatban figyelmezteti, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen magatartástól. A továbbiakban az elnökre a rendfenntartás szabályai ugyan úgy vonatkoznak, mint bármely képviselőre.


(3) Az elnök a rendfenntartás érdekében tett – a szabályzatban meghatározott -  intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem szabad.


(4) Ha az (1) bekezdés szerinti rendre utasítás eredménytelen, az elnök javaslatot tesz a képviselő-testületnek, hogy az érintettet határozatban rója meg.


(5) A javaslatról a képviselő-testület felszólalás és vita nélkül határoz.


(6) Ha valamely jelenlévő – kivéve képviselőt - ismételten zavarja meg a tárgyalás rendjét, az elnök – szükség szerint az ülés félbeszakításával – a rendzavaró tárgyalóteremből való eltávolításáról gondoskodik. A rendreutasításnak tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést.

Távollét


15.§


(1) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület ülésén, valamint annak a bizottságnak az ülésén, amelynek tagja.


(2) Igazoltnak kell tekinteni annak a képviselőnek a távollétét, aki:


a.) engedéllyel, (maximálisan évi 3 rendes ülés)

b.) betegség miatt

       volt távol.


(3) A képviselő-testületi, bizottsági ülésről két egymást követő alkalommal igazolatlanul távol maradó képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját három hónap időtartamra 25%-kal csökkenteni kell.


(4) Az igazoltan és igazolatlanul távollévők nyilvántartásáról a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálata gondoskodik, melyről évente egy alkalommal, - a tárgyév utolsó ülésén – adatot szolgáltat a képviselő-testületnek.

Munkaterv


16. §


(1) A képviselő-testület rendes üléseit a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig határozattal elfogadott munkatervben foglaltak szerint tartja.


(2) A munkaterv tartalmazza:


a.) Az ülések tervezett, előre ismert napirendi pontjait, előterjesztőjét (hónap szerint)

b.) A testületi ülések hét napjai szerinti meghatározását,

c.) A testületi ülések általános kezdési időpontját.

Napirendre vétel


17. §


A képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:

a.) rendeleti javaslatok,

b.) határozati javaslatok,

c.) beszámolók,

d.) tájékoztatók,

e.) felvilágosítások,

f.) indítványok, javaslatok,

g.) polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti eseményekről.

18. §(1) A képviselő-testület üléseinek napirendjére fel kell venni:

a.) a rendeleti javaslatot,

b.) határozati javaslatot,

c.) a beszámolót,

d.) és tájékoztatót.


(2) A rendeleti javaslat csak írásbeli lehet, s lehetőség szerint a határozati javaslatok is írásban készüljenek.


(3) Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:


a.) a tárgyat és a tényállást,

b.) a lehetséges döntési alternatívákat és ezek jogszabályi alapját,

c.) az alternatívák indokait,

d.) a határozati javaslatot,

e.) és szükség szerint a felelős és határidő megjelölését.

Beszámolók


19. §


(1) A munkatervben szereplő időben vagy a testület határozata alapján a határozatban megjelölt időpontban az alábbi szervezetek írásban beszámolni kötelesek:

a.) az Ügyrendi Bizottság

b.) Közös Önkormányzati Hivatal

c.) a költségvetési rendeletben támogatást kapott nem önkormányzati fenntartású (civil) szervezetek képviselői, mely beszámoló része a támogatás felhasználását tartalmazó, iratokkal (pénzügyi dokumentummal) alátámasztott pénzügyi beszámoló,

d.) jogszabályban beszámolásra kötelezett szervezetek.


(2) A beszámoló elfogadásáról a testület határozatot hoz. Amennyiben a beszámolót a testület nem fogadta el, határozatot hoz a beszámoló újbóli előterjesztésének időpontjára. Ezzel egyidőben – pénzügyi támogatást kapott szervezet esetében – határoz a pénzügyi támogatás folyósításának felfüggesztéséről.

Felszólalás a képviselő-testület ülésén


20. §


A felszólalások típusa:

a.) napirend előtti felszólalás,

b.) felszólalás ügyrendi kérdésben,

c.) napirendhez kapcsolódó felszólalás.

Felszólalás az ügyrendhez


21. §


A tárgyalt napirendet érintő kérdésben bármelyik képviselő, bármikor szót kérhet és javaslatot tehet, a képviselő-testület javaslat felett vita nélkül határoz.

Napirendhez kapcsolódó felszólalás


22. §


(1) A napirendi ponthoz való hozzászólásra az ülés elnökénél kell kézfelemeléssel jelentkezni.


(2) Az ülés során egy felszólaló egy napirendi ponthoz legfeljebb két esetben szólhat hozzá.


(3) Az előterjesztő, a Közös Önkormányzati Hivatal napirendjében érintett dolgozója, a polgármester, az alpolgármester és a jegyző több alkalommal is hozzászólhatnak.

23. §


(1) A hozzászólók sorrendjét – figyelembe véve a jelentkezés sorrendjét – az elnök határozza meg.


(2) Ha a képviselő a személyét érintő korábbi felszólalásra kíván észrevételt tenni 2 perces hozzászólásra kérhet szót. A felszólalást az elnök engedélyezi. Ez esetben viszontválasznak és vitának helye nincs.


(3) A felszólalások során korábban tett módosító javaslatot annak előterjesztője visszavonhatja.


(4) Az előterjesztőt megilleti a zárszó joga, melyben összefoglalja az elhangzottakat. Amennyiben módosító javaslat hangzott el, azok támogatásáról ill. elutasításáról indokoltan nyilatkozik. Nem kell arra a módosító javaslatra reagálni, melyet annak előterjesztője a zárszót megelőzően visszavont.


Rendeletalkotás, határozathozatal24. §


Rendelet alkotását, határozat meghozatalát kezdeményezheti:

a.) bármely képviselő,

b.) Ügyrendi Bizottság.

25. §


(1) Az önkormányzat rendeletét a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálata hirdetőtábláján ki kell hirdetni.


(2) A kihirdetett önkormányzati rendeletet közzé kell tenni az önkormányzat honlapján (www.tiszatardos.hu)


A szavazás rendje


26. §


(1) A képviselő-testület a napirendi pont vitájának lezárása és a zárszó után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.


(2) A szavazás előtt a jegyző jelzi, ha véleménye szerint az elfogadni tervezett rendelettervezet, vagy határozati javaslat jogszabályt sért.


(3) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.


(4) Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.


(5) A képviselő személyes érintettségét köteles bejelenteni.


(6) A kizárásról a képviselő kezdeményezésére, vagy bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület minősített szótöbbséggel dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.


(7) A személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a polgármester – polgármester személyes érintettsége esetén az Ügyrendi Bizottság – javaslatára a képviselő-testület a mulasztó képviselő-testületi tagot, vagy a polgármestert figyelmeztetésben részesíti.


(8) Az ülés elnöke a napirendi pont során előterjesztett és a vitában elhangzott konkrét határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a módosító indítványokat, majd az előterjesztésben szereplő határozat, rendelet egészéről dönt a testület.

27. §


Szavazni „igen”-nel, vagy „nem”- mel lehet.


Név szerinti szavazás


28. §


(1) Név szerinti szavazást kell tartani:

a.) bármely képviselő indítványára

b.) az Ügyrendi Bizottság indítványára


(2) Név szerinti szavazás estén a jegyző egyenként felolvassa a jelenlévő képviselők nevét (ABC sorrendben). Az a képviselő, akinek a nevét felolvassák, érthetően „igen” vagy „nem” kifejezéssel nyilvánítja ki véleményét.


Titkos szavazás


29. §


(1) A szavazás borítékba helyezett az önkormányzat bélyegzőjével ellátott szavazólapon, szavazófülke (ill. külön helyiség) és urna igénybevételével történik. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely a testületi ülés jegyzőkönyvének része.


(2) Titkos szavazásnál az Ügyrendi Bizottság, mint szavazatszámláló bizottság jár el.


(3) Szavazni akként lehet, hogy a szóban feltett kérdésre a képviselő olvashatóan „igen” vagy „nem” kifejezést ír. Amennyiben más alternatívák közül kell választani, akkor az alternatíva – Ügyrendi Bizottság által meghozott – számát ill. jelét kell a szavazólapon feltüntetni.


A jegyzőkönyv


30. §


(1) A képviselő-testület üléséről egy példányban papír alapú jegyzőkönyv készül.


(2) A jegyzőkönyv minden oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni, majd a bal felső sarkán tűzőgéppel össze kell tűzni. Ugyanitt a jegyzőkönyv valamennyi lapját zárócimkével kell átragasztani oly módon, hogy az okirat sérelem nélkül ne legyen megbontható. A zárócimkét a jegyzőkönyv első és utolsó oldalán úgy kell bélyegzőlenyomattal ellátni, hogy a lenyomat részben a zárócimkére, részben az okiratra kerüljön.


Határozatok nyilvántartása


31. §


(1) A képviselő-testület által hozott határozatok nyilvántartásának vezetéséről a jegyző gondoskodik.


(2) A határozatokat évente, az év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni.


(3) A határozat megjelölésére a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII.31.) KIM. rendelet 13.§ (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A képviselő-testület jegyzőkönyvben rögzített, de számozatlan határozattal dönt,


a.) ügyrendi kérdésekben

b.) képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válaszok elfogadásáról,

c.) név szerinti szavazás elrendeléséről.

Nyilvánosság


32. §


A képviselő-testület évente egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.


33. §


(1) A képviselő-testület 3 tagú Ügyrendi Bizottságot hoz létre.


(2) Az Ügyrendi Bizottság tagjainak összetételét a 2. függelék tartalmazza.


(3) A képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága feladatait az alábbiakban állapítja meg:


a.) javaslatot tesz a képviselői tiszteletdíj csökkentésére,

b.) végzi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartását, ellenőrzését,

c.) kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének, méltatlanságának megállapítására irányuló kezdeményezést,

d.) titkos szavazás esetén a szavazás lebonyolítása és eredményének ismertetése.

34. §


(1) A képviselő-testület esetenkénti feladatokra ideiglenes bizottságot hoz létre.


(2) Az eseti bizottság megszűnik:


a.) a feladatát elvégezte és jelentését a testület jóváhagyta,

b.) a testület a bizottságot határozatával felosztatta,

c.) a bizottság megalakítását kimondó határozatban megjelölt feltétel bekövetkezett, határidő eltelt.

A polgármester


35. §


A polgármester megbízatását főállásban látja el.

Az alpolgármester


36. §


A képviselő-testület saját tagjai közül egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.

A jegyző


37. §


(1) A közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei által kinevezett jegyző a Közös Önkormányzati Hivatallal azonos ügyfélfogadási időben ügyfélfogadást tart.


(2) A jegyző köteles a képviselő-testületnek jelezni, ha annak működése során jogsértést észlel.

38. §


A jegyzői tisztség betöltetlensége, vagy a jegyző akadályoztatása esetén a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei- legfeljebb 6 hónap időtartamra- a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő közös önkormányzati hivatali köztisztviselőt nevezik ki, bízzák meg a jegyzői feladatok ellátásával.


 

      TÁRSULÁS

                                                           39.§


(1) Az önkormányzat az alábbi jogi személyiséggel rendelkező társulásoknak a tagja:

            a.) Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás

            b.) Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás

            c.) Borsod Abaúj Zemplén Térségi Ivóvíz - kezelési Önkormányzati Társulás


(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott társulásra átruházott feladat- és hatáskör:

            a.) házi segítségnyújtás,

            b.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

            c.) központi orvosi ügyelet

szervezése, ellátása.


(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott társulásra átruházott feladat- és hatáskör:

            a.) a térség környezeti állapotának megőrzése,

            b.) a korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése és szervezése.


      (4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott társulásra átruházott feladat- és hatáskör:

a térség, s benne Tiszatardos ivóvíz minőségének javítása, ivóvízellátásának biztosítása.


   


Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata


40. §


(1) Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete külön megállapodásával létrehozott Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint annak belső szervezeti egységeként a Tiszatardosi Ügyfélszolgálat látja el az önkormányzat működésével, a polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.


(2) A Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálata ügyfélfogadási rendje:Hétfő              délelőtt:                      8.00-12.00

                        délután:                      az ügyfélfogadás szünetel

Kedd              délelőtt:                      az ügyfélfogadás szünetel

                        Délután:                      13.00-16.00

Szerda:                                               8.00-17.00

Csütörtök        délelőtt:                      8.00-12.00

                        Délután:                      az ügyfélfogadás szünetel

Péntek                                                8.00-12.00      

41. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (VII.23) önkormányzati rendelet.

      Varga Sándor                                                                  Dr. Kovács Zoltán

       polgármester                                                                             jegyző