Tiszatardos község képviselő testületének 4/2018 (IV.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 24

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§


A rendelet 2.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§.(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:


      a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 149.984.726,- Ft-ban

      b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)       161.027.918,-  Ft-ban

      c./ finanszírozási bevételek főösszegét                                                  11.485.306,-  Ft-ban

      d./ finanszírozási kiadások főösszegét                                                        442.114,-  Ft-ban

      e./ bevételi főösszegét                                                                         161.470.032,-  Ft-ban

      f./ kiadási főösszegét                                                                           161.470.032,-  Ft-ban


állapítja meg.”

2.§


A rendelet 3.§.(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           

„3.§.(7) Az önkormányzat a kiadások között 0,- Ft tartalékot állapít meg.”

3.§


A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6.,7., mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,2.1.,2.2.,3.,4., mellékletei lépnek.

4.§


(1) A képviselő-testület jelen rendelet alkalmazását 2017. december 31-i hatállyal rendeli el.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán                                                  Varga Sándor

                                                jegyző                                                           polgármester